139 ICm 974/2010
Číslo jednací: 139 ICm 974/2010-39 KSPL 20 INS 1860/2010-

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zast.: JUDr. Ervínem Perthenem, Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové proti žalovanému 1. Mgr. Karlu anonymizovano , anonymizovano , Karasovská 832/5, 160 00 Praha 6, insolvenčnímu správci dlužníka Petra Macáka a 2. Petru anonymizovano , anonymizovano , Budovatelů 681, 357 35 Chodov v žalobě na určení popřené pohledávky takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Podáním ze 14. 1. 2011 vzal žalobce zpět žalobu na určení pohledávky popřené insolvenčním správcem a dlužníkem při přezkumném jednání dne 29. 6. 2010, když žalovaný dlužník Petr Macák vzal své popření zpět a insolvenční správce ji dodatečně uznal co do částky 44.000,-Kč. Při jednání dne 18. 1. 2011 vyslovil správce souhlas se zpětvzetím žaloby. Soud proto podle § 96 o.s.ř. rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I a o nákladech řízení rozhodl podle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 18.01.2011

Za správnost: JUDr. Jan Blažek, v.r. Alena Dočkalová samosoudce