139 ICm 854/2012
Jednací číslo: 139 ICm 854/2012-15 KSPL 20 INS 14629/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobkyně: AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., IČ 26330351, Jáchymovská 41/73, 360 04, Karlovy Vary, IS dlužníka Viktora anonymizovano , proti žalované MOBIGEM, a.s., IČ 27826546, Horní náměstí 283/58, 746 01, Opava na popření vykonatelné pohledávky, takto:

1. Určuje se, že popření pravosti a výše nevykonatelných pohledávek věřitele MOBIGEM a.s. v insolvenční věci dlužníka Viktora anonymizovano , anonymizovano , Moskevská 21, Karlovy Vary, projednávané Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. KSPL 20 INS 14629/2011, a to dílčí pohledávky č. 2 co do pravosti a výše 99.000,-Kč a dílčí pohledávky č. 3 co do pravosti a výše 52.508,-Kč je po právu. Ve zbytku se žaloba zamítá, tedy věřitel MOBIGEM a.s. má právo na zařazení dílčí pohledávky č. 2 ve výši 101.000,-Kč do splátkového kalendáře a na její uspokojování v rámci oddlužení dlužníka Viktora anonymizovano spolu s již dříve zjištěnou dílčí pohledávkou č. 1 ve výši 16.113,-Kč. 2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

V insolvenční věci dlužníka Viktora anonymizovano , projednávané zdejším soudem pod spis.zn.KSPL 20 INS 14629/2011, přihlásil žalovaný věřitel tři dílčí pohledávky, a to jako č.1 jistinu pohledávky 16.113,-Kč s příslušenstvím, jako č.2 smluvní pokutu 200.000,-Kč, obě z titulu Smlouvy o obchodní spolupráci z 19.4.2010 a náklady rozhodčího řízení 52.508,-Kč, přiznané rozhodčím nálezem R 093/2010 ze 30.11.2010. Při přezkumném jednání 28.2.2012 byla zjištěna pouze dílčí pohledávka č.1, smluvní pokuta byla popřena správcem pro rozpor s dobrými mravy a nepřiměřenost a náklady rozhodčího řízení byly správcem popřeny pro neplatnost rozhodčí doložky podle judikatury Vrchního soudu v Praze. Vzhledem k tomu, že popřené pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné, podal insolvenční správce ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání incidenční žalobu na určení správnosti popření.

Žalovaný věřitel v písemném vyjádření k žalobě z 26.4.2012 namítl, že v obchodních vztazích dvou podnikatelů nepřichází v úvahu rozpor dohody o smluvní pokutě s dobrými mravy, ale pouze její případná nepřiměřenost, kterou má soud právo odstranit s použitím moderačního práva. Proti údajné neplatnosti rozhodčí doložky pak namítl, že zákon 216/1994 Sb. umožňuje ustanovit rozhodce i jiným způsobem a takový jiný způsob obsahuje i předmětná rozhodčí doložka, podle níž jediný rozhodce bude určen žalující stranou (žalobcem) ze Seznamu rozhodců, vedeného společností Správa rozhodčích řízení a veřejných zakázek .

Při jednání, konaném dne 9.10.2012, bylo předloženými listinami prokázáno, že dlužník Viktor Šťastný, jako obchodní zástupce, opakovaně hrubě porušil Smlouvu o obchodní spolupráci z 19.4.2010, když řádně nevykazoval prodej zboží, nevracel společnosti MOBIGEM kupní smlouvy, ponechal si vzorky v hodnotě cca 5.000,-Kč , čímž společnosti způsobil řadu nepříjemností, včetně ztráty obchodních partnerů. Prokazatelně společnosti dlužil 14.776,40 Kč, což představuje správcem uznanou jistinu s úroky z prodlení.

Na základě těchto skutečností dospěl soud k závěru, že ve vztahu k prokázané újmě ve výši 14.776,40 Kč, i po přihlédnutí k dalším nevyčíslitelným ztrátám a nepříjemnostem, je smluvní pokuta 200.000 Kč nepřiměřená a s použitím svého moderačního práva podle § 301 ObchZ za přiměřenou uznal pouze pokutu 101.000,-Kč, tj. žalobě správce vyhověl co do částky 99.000,-Kč a ve zbytku ji zamítl.

Rozhodčí doložka, obsažená ve Smlouvě o spolupráci, je dle názoru soudu neplatná pro obcházení zákona podle § 39 ObčZ z důvodů, které korespondují s odůvodněním usnesení Vrchního soudu v Praze 12 Cmo 496/2008 z 28.5.2009, publikovaným ve Sbírce soudních rozhodnutí, čá 5-6/2010, pod Rc 45/2010. Pokud byl na základě neplatné rozhodčí doložky vydán rozhodčí nález, jde o akt nulitní, učiněný osobou bez pravomoci rozhodovat v obchodních věcech. Proto bylo žalobě v tomto bodě vyhověno zcela.

Správce neuplatnil žádné náklady řízení, žalovaný věřitel nemá proti správci právo na náhradu nákladů podle § 202 InsZ.

P o u č e n í : Účastníci se práva na odvolání vzdali, proto proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 09.10.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová