139 ICm 744/2012
Jednací číslo: 139 ICm 744/2012-16 KSPL 20 INS 14923/2011 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce O.K.V. Leasing, s.r.o., IČ 63487063, Strojírenská 396, 591 01, Žďár nad Sázavou, zast. advokátem JUDr. Ivo Marethem, se sídlem AK Strojírenská 2244/34, 591 01, Žďár nad Sázavou, proti žalované Mgr. Lence Vítkové, IČ 66257123, se sídlem kanceláře Borská 13, 301 00, Plzeň, IS dlužníků Ján Kováč a Eva Kováčová, na určení pravosti a výše přihlášené pohledávky, takto:

I. Žaloba se zamítá v celém rozsahu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Při přezkumném jednání, konaném dne 5.1.2012 v insolvenční věci KSPL 20 INS 14923/2011 dlužníků Evy a Jána Kováčových, popřela žalovaná insolvenční správkyně m.j. též smluvní pokutu 5.000 Kč co do pravosti s odůvodněním, že dohoda o smluvní pokutě je neplatná, protože odporuje dobrým mravům. Správkyně naopak uznala jistinu přihlášené pohledávky i se smluvním úrokem v celkové výši 30.456,-Kč.

Správkyně vyrozuměla věřitele o popření přípisem ze dne 13.3.2012 s poučením podle §197 a §198 IZ. Incidenční žaloba byla podána 20.3.2012, tedy včas. Žalující věřitel v petitu požádal o určení, že má za dlužníky pohledávku 35.456,-Kč a konstatoval, že insolvenční správce měl uznat co do důvodu i výše pohledávku žalobce představující smluvní pokutu ve výši 5000 Kč jako příslušenství pohledávky č.1 .

Při jednání dne 4.5.2012, které se konalo se souhlasem žalobkyně v její nepřítomnosti, byl proveden důkaz smlouvou o úvěru č.911148 z 19.5.2011, protokolem o přezkumném jednání z 5.1.2012 a přihláškou žalobkyně do insolvenčního řízení. Přítomná žalovaná správkyně potvrdila, že žaloba byla podána v zákonné lhůtě (doručenku od vyrozumění neměla k dispozici) a navrhla zamítnutí žaloby s odůvodněním, že co do částky 30.456,-Kč není žaloba důvodná, neboť v tomto rozsahu byla pohledávka žalobkyně zjištěna již při přezkumném jednání, a co do částky 5000,-Kč se jedná o smluvní pokutu, jejíž výše je nepřiměřená k půjčené částce 20.000 Kč, zejména když si žalobkyně zajistila ve smlouvě vysokou odměnu ve formě smluvních úroků s úrokovou sazbou 47,5% .

Na základě skutečností shora uvedených se soud ztotožnil s argumentací správkyně týkající se již dříve zjištěné částky 30.456,-Kč-ohledně této částky není žaloba důvodná.

Pokud se jedná o smluvní pokutu 5.000 Kč, soud zjistil, že byla žalobkyní přihlášena jako součást jistiny a označena jako příslušenství pohledávky , ač podle § 121 odst.3 občanského zákoníku č.40/1964 Sb. (dále jen ObčZ) příslušenstvím pohledávky není. Smluvní pokuta je samostatnou pohledávkou (právem na plnění dle § 488 ObčZ), jejímž titulem je písemná dohoda podle § 544 a násl.ObčZ. Podle názoru soudu nebyla předmětná smluvní pokuta řádně přihlášena, a byl důvod ji popřít co pravosti již proto, že není příslušenstvím jiné pohledávky, ale pohledávkou jako takovou. Soud se ztotožnil i s důvodem uváděným správkyní, neboť odměna i případné škody způsobené žalobkyni, jsou dostatečně saturovány vysokým smluvním úrokem, představujícím 73,3% RPSN a za těchto okolností se jeví sankce v rozsahu 25% půjčené částky jako nepřiměřená, a proto v rozporu s dobrými mravy.

Úspěšná správkyně neuplatnila žádné náklady řízení, soud proto rozhodl tak, že se náhrada nákladů nepřiznává žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 04.05.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová