139 ICm 694/2013
Jednací číslo: 139 ICm 694/2013-31 KSPL 20INS 888/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: REAL INVESTING GROUP s.r.o., IČO 29079438, Libušská 313/104, 142 00, Praha 4, Písnice proti žalovanému Paclík-insolvenční správce a spol., IČO 24836133, U Trojice 1042/2, 150 00, Praha 5, CZE, coby insolvenčnímu správci dlužnice Michaely Arnoldové, zast.: Mgr. Pavlem Čvančarou, advokátem, Vrázova 7, 150 00, Praha 5, o určení popřené pohledávky, takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce REAL INVESTING GROUP s.r.o. za dlužnicí Michaelou Arnoldovou, která byla na přezkumném jednání dne 29. 1. 2013 popřena žalovaným insolvenčním správcem do částky 130.350,-Kč, byla přihlášena po právu co do pravosti i výše do insolvenčního řízení vedeného pod spisovou značkou KSPL 20 INS 888/2012 v Plzni, s e z a m í t á . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

V insolvenční věci dlužnice Michaely Arnoldové (dále jen "dlužnice"), projednávané zdejším soudem pod spis.zn. KSPL 20 INS 888/2012, byl dne 10.7.2012 zjištěn úpadek dlužnice a dne 29.1.2013 proběhlo přezkumné jednání, při němž žalovaný insolvenční správce (dále jen "správce") částečně popřel přihlášku věřitele REAL INVESTING GROUP s.r.o. (dále jen "žalobce") pro rozpor s dobrými mravy. (Pozn.: dlužnice přihlášku popřela v celém rozsahu pro nezpůsobilost, avšak bez vlivu na zjištění pohledávky ve smyslu § 192 odst.3 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb., dále jen "IZ", neboť dosud nebylo rozhodnuto o návrhu dlužnice na povolení oddlužení).

Věřitel své pohledávky v celkové výši 496.825,-Kč s přísl. (po částečném zpětvzetí) přihlásil z titulu smlouvy o půjčce, kterou uzavřel s dlužnicí dne 25.8.2011. isir.justi ce.cz KSPL 20INS 888/2012

Dne 28.2.2013, tj. včas ve lhůtě 30 dnů od přezkumu dle § 198 odst.1 IZ, podal žalobce proti správci žalobu na určení pravosti a výše popřených nevykonatelných pohledávek , a to -smluvní pokuty 100.000,-Kč za prodlení s úhradou odměny za sjednání půjčky -smluvní pokuty 20.000,-Kč za prodlení s úhradou poplatku za vedení a spravování půjčky a -poplatku za vedení a spravování půjčky ve výši 10.350,-Kč, tedy pohledávek v celkové výši 130.350,-Kč.

Dne 20.8.2015 omezil Okresní soud v Chebu rozsudkem č.j.17 Nc 32001/2015-111 svéprávnost dlužnice, a to tak, že není způsobilá samostatně nakládat s majetkem, jehož hodnota přesahuje částku 5.000,-Kč, zavazovat se k plnění, jehož hodnota přesahuje částku 5.000,-Kč, uzavírat pracovní smlouvy a dohody, pořídit závěť a uzavřít dědickou dohodu. Toto rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Plzni svým rozsudkem č.j.61 Co 377/2015-128 z 18.11.2015. Rozhodnutí se opíralo o znalecký posudek znalce PhDr.Jiřího Jelena č.2027/2014 z 11.10.2014, podle něhož je dlužnice osobou vrozeně, trvale a nezvratně mentálně zaostalou a její intelektové dispozice lze hrubě přirovnat rozumové úrovni dítěte nejvýše 9-10 letého.

Podle § 38 odst.1 občanského zákoníku č.40/1964 Sb., platného v době uzavření smlouvy o půjčce, a podle § 581 a § 3028 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., jsou neplatné právní úkony (právní jednání) osoby, která k nim není způsobilá.

Na základě skutečností shora uvedených dospěl soud k závěru, že smlouva o půjčce, kterou uzavřel žalobce s dlužnicí dne 25.8.2911, je neplatná, neboť dlužnice se v ní zavázala k plnění přesahujícímu částku 5.000,-Kč.

Vzhledem k tomu, že pohledávky, které jsou předmětem tohoto incidenčního sporu (dvě smluvní pokuty a poplatek za vedení půjčky), nepředstavují plnění, které by měla dlužnice žalobci vydat v rámci vypořádání neplatné smlouvy, nesvědčí žalobci ani právo na vydání předmětu bezdůvodného obohacení.

Ze všech těchto důvodů soud žalobu zamítl v celém rozsahu.

Úspěšný žalovaný správce neuplatnil právo na náhradu nákladů řízení, proto nebyla náhrada nákladů přiznána žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 25.02.2016

JUDr. Jan Blažek,v.r. Za správnost: samosoudce Alena Dočkalová