139 ICm 59/2012
Jednací číslo: 139 ICm 59/2012-30 KSPL 20 INS 14575/2010 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY (pro uznání)

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Mag. Alois anonymizovano , anonymizovano , K Botiči 1493/8, 101 00, Praha 10-Vršovice, zast.: JUDr. Marií Oswaldovou, Křiváček 9, 251 67, Pyšely proti žalovanému JUDr. Martinu Alešovi, IČ 45331073, Houškova 30, 326 00, Plzeň, IS dlužníka CCP ClassicCar Production s.r.o. o vyloučení věci z majetkové podstaty, takto:

I. Osobní vůz Jaguar MK 10 rok výroby 1963, vínové barvy, se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka CCP ClassicCar Production s.r.o. Žalovaný je povinen automobil vyškrtnout ze soupisu majetkové podstaty a vydat jej žalobci na požádání v bývalém areálu dlužníka ve Švihově. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalovaný insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka automobil Jaguar MK 10, r.v. 1963, č.karoserie 305010ON, č.motoru ZA90448, neboť tento vůz se nacházel v provozovně dlužníka v době prohlášení konkursu ve věci KSPL 20 INS 14575/2010 a výzvou ze 6. 12. 2011 o zapsání vozu do soupisu vyrozuměl žalobce. Včasnou žalobou, doručenou soudu 6. 1. 2012, požádal žalobce o vyloučení předmětného automobilu z majetkové podstaty a doložil, že není dán žádný právní důvod k zadržení tohoto automobilu ve prospěch majetkové podstaty podle § 175 a násl. Obč. Z., když na vozidle nelpí žádný dluh a dlužník pouze zajišťoval jeho převoz k opravě a tato služba byla řádně zaplacena.

Při jednání dne 23. 3. 2012 konstatoval žalovaný správce, že provedl šetření týkající se předmětného vozidla a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, tedy žalobní návrh v celém rozsahu uznal. Oba účastníci pak shodně prohlásili, že neuplatňují nárok na náhradu nákladů řízení a po vyhlášení rozsudku se vzdali práva na odvolání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Krajský soud v Plzni dne 23.03.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová