139 ICm 552/2016
Jednací číslo: 139 ICm 552/2016-33 KSPL 20INS 12311/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Radovanem Hronkem ve věci žalobce: Skanska a.s., IČO 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha proti žalované Mgr. Ing. Haně Müllerové, IČO 14708353, Koterovská 29, 326 00, Plzeň, CZE, insolvenční správkyni dlužníka ABS STŘECHY s.r.o. o pravosti přihlášených pohledávek,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem, společností ABC STŘECHY s.r.o., IČ 26367483, se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, PSČ 318 02, pohledávku v celkové výši 6.313.814,19 Kč, uplatněnou v insolvenčním řízení sp. zn. KSPL 20 INS 12311/2010 přihláškou P-19 ze dne 7. 1. 2011. II. Žalobci se vůči žalované nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se žalobou podanou k soudu dne 15. 2. 2016 domáhal určení, že jeho pohledávka za dlužníkem v celkové výši 6.313.814,19 Kč přihlášená do insolvenčního řízení společnosti ABS STŘECHY s.r.o. přihláškou ze dne 7. 1. 2011, je po právu. K tomu uvedl, že při přezkumném jednání dne 3. 4. 2012 žalovaná popřela pohledávku žalobce co do pravosti a výše s tím, že žalobce není vlastníkem pohledávky za dlužníkem.

Žalovaná svým podáním doručeným soudu dne 8. 8. 2016 vzala zcela zpět popření pohledávky P-19 věřitele V-19 co do výše 6.313.814,19 Kč. Při jednání dne 8. 9. 2016 žalovaná uvedla, že tímto zpětvzetím popření pohledávky měla na mysli jak popření pravosti, tak výše pohledávky.

Soud dospěl k závěru, že žalobě je možné zcela vyhovět, neboť neshledal žádné nesrovnalosti, co se týká lhůty k podání žaloby (§ 198 IZ) a s ohledem na tu okolnost, že žalovaná insolvenční správkyně vzala své popření, které učinila dne 3. 4. 2012 na přezkumném jednání, zcela zpět, nezbylo soudu nic jiného, než žalobě v celém rozsahu isir.justi ce.cz KSPL 20INS 12311/2010 vyhovět. V případě, že by žalobkyně vzala svoji žalobu zpět, což se však nestalo, bylo by soudem předmětné řízení zastaveno.

Žalobkyně byla sice ve věci úspěšná a v souladu s § 142 odst. 1 o.s.ř. by měla právo na náhradu nákladů řízení. Insolvenční zákon však obsahuje speciální úpravu náhrady nákladů řízení v § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Vzhledem k tomuto zákonnému ustanovení soud toto právo žalobkyni nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 08.09.2016

Mgr. Radovan Hronek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová