139 ICm 4318/2017
č. j. 139 ICm 4318/2017-23 KSPL 20INS 9356/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Radovanem Hronkem

žalobkyně: AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., IČO 60851252, Sládkova 309, 377 01, Jindřichův Hradec II, zast.: Mgr. Dušan Petrlík, Mánesova 11/3b, 370 01, České Budějovice proti žalovanému: Tomáš Jandík, rč: 780226/2303, nar. 26.02.1978, Masarykovo náměstí 1, 349 01, Stříbro

o žalobě na určení výše přihlášené pohledávky

takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., Sládkova 309, 377 01, Jindřichův Hradec II vůči žalovanému Tomáši anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 1, 349 01, Stříbro, je i v popřené části 32.135,36 Kč po právu a pohledávka žalobce je tedy po právu platná a přihlášená do insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 20 INS 9356/2017 v celkové výši 126.253,36 Kč. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení k rukám zástupce žalobce, advokáta Mgr. Dušana Petrlíka, ve výši 11.800 Kč a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová isir.justi ce.cz KSPL 20INS 9356/2017

Odůvodnění: 1. Žalobce se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 4. 10. 2017 domáhal určení výše přihlášené pohledávky. V žalobě uvedl, že v insolvenčním řízení žalovaného, vedeným pod spis. zn. 20 INS 9356/2017 řádně a včas přihlásil své pohledávky v celkové výši 126.253,36 Kč, představující pohledávku z leasingové smlouvy č. 10958, skládající se z jistiny ve výši 83.129,36 Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 42.124 Kč. V přihlášce žalobce zohlednil tu skutečnost, že po uzavření splátkového kalendáře bylo na pohledávku celkem uhrazeno 14.709 Kč. Částka, kterou žalovaný popírá, představuje nárůst úrokového příslušenství proti částce zjištěné v jeho předchozím insolvenčním řízení spis. zn. 20 INS 2534/2010, přičemž původní jistina ve výši 94.208,80 Kč byla ponížena o částečné plnění z tohoto konkursu ve výši 4.656,44 Kč a o částku 5.423 Kč na částku 84.129,36 Kč. Žalobce měl za to, že žalovaný je povinen hradit úroky z prodlení i za období od prohlášení předchozího konkursu, a to bez ohledu na to, že takto kapitalizovaná částka úroků nebyla a ani nemohla být předmětem předchozího řízení. Žalobce též popřel tvrzení žalovaného, že by mu po ukončení konkursu sděloval to, že dluží žalobci pouze částku 94.118 Kč, toto prohlášení nikdy neučinil. 2. Z vyjádření žalovaného ze dne 12. 9. 2017 při přezkumném jednání předmětné pohledávky soud zjistil, že žalovaný popřel předmětnou pohledávku P-1 věřitele V-1 do částky 32.135,36 Kč a uznal do částky 94.118 Kč. Jako důvod popření uvedl, že po ukončení konkursu mu žalobce sdělil, že mu dluží pouze částku 94.118 Kč. Při jednání dne 8. 2. 2018 žalovaný zopakoval, že žalobce nemá právní nárok na úroky, které požaduje. 3. Z připojeného původního insolvenčního spisu spis. zn. KSPL 20 INS 2534/2010 bylo soudem zjištěno, že při přezkumném jednání dne 24. 6. 2010 nebyla popřena pohledávka žalobce, tedy pohledávka P-5 v celkové výši 98.774,70 Kč. Z rozvrhového usnesení na č.l. B-57 pak bylo soudem zjištěno, že na pohledávku žalobce připadl v rámci rozvrhu podíl k vyplacení ve výši 4.656,44 Kč. Z připojeného spisu věřitele V-5 společnosti AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. bylo soudem zjištěno, že tento věřitel přihlásil svoji pohledávku do tohoto insolvenčního řízení dne 2. 6. 2010, přičemž pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 94.208,80 Kč a ze zákonného úroku z prodlení od 11. 10. 2009 do zjištění úpadku dne 14. 5. 2010 ve výši 4.565,90 Kč, který byl vypočítán dle vládního nařízení číslo 163/2005 Sb. 4. Z připojeného insolvenčního spisu žalovaného sp. zn. KSPL 20 INS 9356/2017 bylo soudem zjištěno, že při přezkumném jednání dne 12. 9. 2017 popřel žalovaný z pohledávky věřitele P-1 částku 32.135,36 Kč a uznal částku 94.118 Kč, když k důvodu popření uvedl, že po ukončení konkursu mu žalobce sdělil, že mu dluží pouze částku 94.118 Kč. Z přihláškového spisu věřitele V-1 společnosti AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. bylo soudem zjištěno, že tento věřitel přihlásil svoji pohledávku do předmětného insolvenčního řízení dne 29. 5. 2017, přičemž pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 84.129,36 Kč a ze zákonného úroku z prodlení ve výši 42.124 Kč, běžícího od 11. 7. 2010, tedy po neuhrazení splátky splatné dne 10. 7. 2010 až do zjištění úpadku dne 24. 5. 2017, který byl vypočítán dle vládního nařízení číslo 163/2005 Sb. Zároveň z přihláškového spisu bylo zjištěno, že insolvenční správce žalobce vyrozuměl o částečném popření pohledávky dlužníkem svým přípisem ze dne 18. 9. 2017, který byl žalobci doručen dne 20. 9. 2017. 5. Soud má za to, že předmětná žaloba je důvodná a byla podána včas ve smyslu § 410 odst. 2 IZ a § 198 odst. 1 IZ, tedy ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, které proběhlo dne 12. 9. 2017 a žaloba byla podána dne 4. 10. 2017 (přičemž vyrozumění insolvenčního správce bylo žalobci doručeno 20. 9. 2017). Pro posouzení celé této věci je podstatné, zda v průběhu insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová KSPL 20INS 9356/2017

řízení přirůstají vůbec úroky včetně zákonných, anebo zda se jejich přirůstání v tomto období zastavuje. Soud zde odkazuje na komentáře k § 170 IZ, např. komentář doc. JUDr. Jiřiny Hásové, Ph.D. a kolektivu u nakladatelství C. H. Beck, kde je jasně uvedeno, že s ohledem na charakter insolvenčního řízení a vzájemné vazby mezi ostatními právními normami, které jsou v insolvenčním řízení nějakým způsobem postihovány, lze mít za to, že ani účinky spojené s rozhodnutím o úpadku nikterak nebrání vzniku těchto pohledávek-tedy, že i přes probíhající insolvenční řízení nejsou pohledávky věřitelů dlužníka z hlediska svého vzniku nikterak dotčeny, nicméně s ohledem na principy tohoto řízení je jejich uspokojení omezené. Vzhledem k těmto závěrům má soud za to, že i v předmětném případě zákonné úroky z prodlení po dobu prvního insolvenčního řízení žalovaného přirůstaly a žalobce má právo je v novém insolvenčním řízení po žalovaném požadovat. Žalobce též v souladu s § 165 odst. 4 IZ započetl částky získané v prvním insolvenčním řízení nejprve na jistinu pohledávky a ze zákonných úroků z prodlení tedy žalovaný v průběhu prvního insolvenčního řízení neuhradil ničeho. Z těchto důvodů má soud nárok žalobce za důvodný a prokázaný, a proto bylo žalobě vyhověno, přičemž i v popřené části, tedy co do výše 32.135,36 Kč, je nárok žalobce po právu a jeho pohledávka je po právu platná v celé své výši, tedy v částce 126.253,36 Kč. 6. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V tomto případě měl žalobce ve věci plný úspěch, a proto mu soud přiznal právo na náhradu nákladů řízení, která spočívá v nákladech právního zastoupení. Zástupci žalobce přísluší dva úkony po 3.100 Kč (za převzetí věci a sepis žaloby) dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a dále úhrada dvou režijních paušálů po 300 Kč dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky a náhrada uhrazeného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč, celkem tedy bylo žalobci přiznáno právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému v částce 11.800 Kč, kterou je povinen uhradit žalovaný k rukám zástupce žalobce Mgr. Dušana Petrlíka, advokáta, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Plzeň 8. 2. 2018

Mgr. Radovan Hronek v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová