139 ICm 4317/2017
č. j. 139 ICm 4317/2017-19 KSPL 20INS 9356/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Radovanem Hronkem

žalobkyně: ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980, Na Pankráci 310/60, 140 00, Praha 4 proti žalovanému: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 1, 349 01, Stříbro

žaloba na určení pravosti a výše pohledávky

takto: I. Přihláška pohledávky věřitele ČSOB Leasing, a.s. do insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 20 INS 9356/2017 ve výši 430.090,37 Kč je po právu. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 5.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobce se žalobou došlou soudu dne 4. 10. 2017 domáhal určení pravosti a výše pohledávky za žalovaným, kterou uplatnil v insolvenčním řízení sp. zn. KSPL 20 INS 9356/2017 v celkové výši 430.090,37 Kč. Z této pohledávky popřel žalovaný při přezkumném jednání dne 12. 9. 2017 částku 34.255,37 Kč, s tím, že mu údajně žalobce sdělil po skončení jeho předchozího Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová isir.justi ce.cz KSPL 20INS 9356/2017

insolvenčního řízení, že mu dluží pouze částku 395.835 Kč. Žalovaný tedy popřel úrok z prodlení za období od skončení předchozího konkursu, tedy od 16. 2. 2017 do rozhodnutí o úpadku v současném insolvenčním řízení, tedy do 23. 5. 2017. Žalobce trval na svém nároku na tyto úroky, když vycházel z § 312 odst.4 IZ, tedy z toho, že jeho pohledávku dlužník v prvním insolvenčním řízení nepopřel a proto by mohl podat návrh na výkon rozhodnutí či exekuci pro tuto pohledávku. Výše příslušenství, tedy úroku z prodlení, je stejná, jako ta, která byla sjednána v rámci původní úvěrové smlouvy. 2. Žalovaný při přezkumném jednání dne 12. 9. 2017 uvedl, že z předmětné přihlášky uznává částku 395.835 Kč a popírá částku 34.255,37 Kč a to co do výše. Dále uvedl, že po ukončení konkursu mu byla žalobcem stanovena celková dlužná částka ve výši 395.835 Kč. Při jednání dne 8. 2. 2017 uvedl poté, co byl soudem poučen dle § 410 odst. 6 IZ o tom, že důvodem popření mohou být jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená, že nechce nijak doplnit své původní vyjádření z přezkumného jednání ohledně důvodů popření části této pohledávky. 3. Z připojeného původního insolvenčního spisu sp. zn. KSPL 20 INS 2534/2010 bylo soudem zjištěno, že při přezkumném jednání dne 24. 6. 2010 na č.l. B-8 nebyla popřena pohledávka žalobce, tedy pohledávka P-7 v celkové výši 415.418 Kč, a to jak insolvenční správkyní, tak žalovaným. Z rozvrhového usnesení na č.l. B-57 pak bylo soudem zjištěno, že na pohledávku žalobce připadl v rámci rozvrhu podíl k vyplacení ve výši 19.583,63 Kč. Z připojeného přihláškového spisu věřitele V-7 společnosti ČSOB Leasing, a.s. pak soud zjistil, že tento věřitel přihlásil svoji pohledávku do tohoto insolvenčního řízení dne 4. 6. 2010, přičemž pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 257.473 Kč a ze sjednaného úroku z prodlení ve výši 0,15 % denně v celkové částce 157.945 Kč. Úrok byl požadován za období od 1. 5. 2009 do 18. 5. 2010. 4. Z připojeného insolvenčního spisu žalovaného sp. zn. KSPL 20 INS 9356/2017 bylo soudem zjištěno, že při přezkumném jednání dne 12. 9. 2017 popřel žalovaný z pohledávky P-10 věřitele V-7 ČSOB Leasing, a.s. částku 34.255,37 Kč a uznal částku 395.835 Kč. Jako důvod popření uvedl, že po ukončení konkursu mu byla věřitelem stanovena celková dlužná částka ve výši 395.835 Kč. Z přihláškového spisu věřitele V-7 společnosti ČSOB Leasing, a.s. bylo soudem zjištěno, že tento věřitel přihlásil svoji pohledávku do předmětného insolvenčního řízení dne 9. 6. 2017, přičemž pohledávka se sestávala z jistiny ve výši 246.275,37 Kč a dále z úroku z prodlení v částce 183.815 Kč od 1. 5. 2009 do 23. 5. 2017, přičemž byl počítán úrok 0,15 % denně z dlužné částky. Z přihlášky je zřejmé, že věřitel zohlednil částku, která byla přijata v rámci prvního konkursu žalovaného, tedy platbu ze dne 5. 1. 2017 ve výši 19.583,63 Kč. Zároveň z přihláškového spisu bylo zjištěno, že insolvenční správce žalobce vyrozuměl o částečném popření pohledávky dlužníkem svým přípisem ze dne 18. 9. 2017, který byl žalobci doručen dne 18. 9. 2017. 5. Předmětná žaloba je dle názoru soudu podána včas ve smyslu § 410 odst. 2 IZ a § 198 odst. 1 IZ, tedy ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, které proběhlo dne 12. 9. 2017, přičemž žaloba byla podána dne 4. 10. 2017 (vyrozumění insolvenčního správce bylo žalobci doručeno, jak je uvedeno výše dne 18. 9. 2017). V této věci je podstatné, že pohledávka žalobce byla přezkoumána jako vykonatelná, přičemž žalobci byla přiznána na základě elektronického platebního rozkazu vydaného Městským soudem v Praze dne 3. 2. 2010 č.j. 62 ECmRo 18/2010-11, který nabyl právní moci dne 3. 2. 2010. Za této situace je třeba použít § 410 odst. 6 IZ, ve kterém je stanoveno, že jedná-li se o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že Shodu s pvopisem potvrzuje Alena Dočkalová KSPL 20INS 9356/2017

pohledávka zanikla nebo je promlčená. Žalovaný zde nijak netvrdil nebo neprokazoval, že by předmětná pohledávka zanikla nebo byla promlčená, a proto soudu nezbylo nic jiného, než žalobě v celém rozsahu vyhovět. Pro úplnost soud pouze dodává, že k promlčení předmětné pohledávky může dojít za 10 let od zrušení konkursu (§ 312 odst. 4 IZ), tedy dne 16. 2. 2017. I v případě, že by tomuto insolvenčnímu řízení nepředcházel dřívější konkurs, promlčela by se předmětná pohledávka nejdříve dne 18. 3. 2020 (dle § 3036 o.z. (zák. č. 89/2012 Sb.,) a § 110 odst. 1 o.z.(zák. č. 40/1964 Sb.,) bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. K důvodu popření uvedeného žalovaným soud uvádí, že žalobce v prvním řízení nepožadoval, ani nemohl požadovat popíraný úrok z prodlení, který běžel od 16. 2. 2017 do 23. 5. 2017 a tento úrok vycházel z původně uzavřené úvěrové smlouvy, přičemž úrok ve stejné výši byl požadován již v původním insolvenčním řízení žalovaného. 6. Co se týká náhrady nákladů řízení, tento výrok je odůvodněn § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V tomto případě měl žalobce ve věci plný úspěch, požadoval však uhradit pouze zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a soud jeho návrhu vyhověl, přičemž uložil žalovanému povinnost uhradit tuto částku žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Plzeň 8. 2. 2018

Mgr. Radovan Hronek v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Alena Dočkalová