139 ICm 4010/2013
č.j.: 139 ICm 4010/2013-87 (KSPL 20 INS 3995/2013) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: GRANT Polička s.r.o., IČ 25266691, Palackého náměstí 56, 572 01, Polička, zast.: Mgr. Petrem Hájkem, advokátem, Michalská 4, 412 01, Litoměřice, proti žalovaným Haně Viktorové, rč: 706120/1840, bytem 336 01 Blovice, Zdemyslice 75 a Danielu Viktorovi, rč: 721109/2053, bytem tamtéž, oba zastoupeni Mgr. Antonínem Dejmkem, advokátem, se sídlem AK v Plzni, Perlová 7, o incidenční žalobě na určení pravosti a výše pohledávek, takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovanou dlužnicí Hanou Viktorovou zjištěné pohledávky, a to: 1. pohledávku ve výši 100.000,-Kč na zaplacení jistiny půjčky ze smlouvy o půjčce ze dne 12.3.2009 a pohledávku ve výši 33.114,-Kč na zaplacení příslušenství jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 12.3.2009, přičemž toto příslušenství sestává z dlužného zákonného úroku z prodlení ve výši dle ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku z částky 100.000,-Kč za dobu od 13.6.2009 do dne prohlášení úpadku, tj. 17.4.2013, který činí částku 30.056,-Kč a dále z dlužného smluvního úroku ve výši 3.058,-Kč, přihlášenou v přihlášce pohledávky jako dílčí pohledávka č. 2, 2. pohledávku ve výši 105.000,-Kč na zaplacení jistiny půjčky ze smlouvy o půjčce ze dne 16.3.2009 a pohledávku ve výši 34.734,-Kč na zaplacení příslušenství jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 16.6.2009, přičemž toto příslušenství sestává z dlužného zákonného úroku z prodlení ve výši dle ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku z částky 105.000,-Kč za dobu od 13.6.2009 do dne prohlášení úpadku, tj. 17.4.2013, který činí částku 31.558,-Kč a dále z dlužného smluvního úroku ve výši 3.176,-Kč, přihlášenou v přihlášce pohledávky jako dílčí pohledávka č. 4, 3. pohledávku ve výši 406.872,-Kč na zaplacení příslušenství jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 29.7.2008, přičemž toto příslušenství sestává z dlužného zákonného úroku z prodlení ve výši dle ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku z částky 950.000,-Kč za dobu od 30.1.2009 do dne prohlášení úpadku, tj. 17.4.2013, který činí částku 317.793,-Kč, dále z dlužného smluvního úroku ve výši 41.799,-Kč a dále z nákladů oprávněného v exekučním řízení vedeném k vymožení pohledávky oprávněného soudním exekutorem

JUDr. Zdeňkem Zítkou, Exekutorský úřad Plzeň-město, ve výši 47.280,-Kč, přihlášenou v přihlášce pohledávky jako pohledávka č. 6.

II. Určuje se, že žalobce má za žalovaným dlužníkem Danielem Viktorou zjištěné pohledávky, a to: 1. pohledávku ve výši 100.000,-Kč na zaplacení jistiny půjčky ze smlouvy o půjčce ze dne 12.3.2009 a pohledávku ve výši 33.114,-Kč na zaplacení příslušenství jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 12.3.2009, přičemž toto příslušenství sestává z dlužného zákonného úroku z prodlení ve výši dle ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku z částky 100.000,-Kč za dobu od 13.6.2009 do dne prohlášení úpadku, tj. 17.4.2013, který činí částku 30.056,-Kč a dále z dlužného smluvního úroku ve výši 3.058,-Kč, přihlášenou v přihlášce pohledávky jako dílčí pohledávka č. 2, 2. pohledávku ve výši 105.000,-Kč na zaplacení jistiny půjčky ze smlouvy o půjčce ze dne 16.3.2009 a pohledávku ve výši 34.734,-Kč na zaplacení příslušenství jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 16.3.2009, přičemž toto příslušenství sestává z dlužného zákonného úroku z prodlení ve výši dle ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku z částky 105.000,-Kč za dobu od 13.6.2009 do dne prohlášení úpadku, tj. 17.4.2013, který činí částku 31.558,-Kč a dále z dlužného smluvního úroku ve výši 3.176,-Kč, přihlášenou v přihlášce pohledávky jako dílčí pohledávka č. 4, 3. pohledávku ve výši 406.872,-Kč na zaplacení příslušenství jistiny ze smlouvy o půjčce ze dne 29.7.2008, přičemž toto příslušenství sestává z dlužného zákonného úroku z prodlení ve výši dle ust. § 517 odst. 2 obč. zákoníku z částky 950.000,-Kč za dobu od 30.1.2009 do dne prohlášení úpadku, tj. 17.4.2013, který činí částku 317.793,-Kč, dále z dlužné části smluvního úroku ve výši 41.799,-Kč a dále z nákladů oprávněného v exekučním řízení vedeném k vymožení pohledávky oprávněného soudním exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou, Exekutorský úřad Plzeň-město, ve výši 47.280,-Kč, přihlášenou v přihlášce pohledávky jako pohledávka č. 6

III. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci na náhradu nákladů za zastoupení advokátem 24.321,-Kč včetně 21% DPH a na náhradu soudního poplatku částku 5.000,-Kč, vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Manželé Hana a Daniel Viktorovi podali, každý sám ve své věci, dne 14.2.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení společného oddlužení. Usnesením ze 6.3.2013 bylo rozhodnuto o spojení věcí ke společnému projednání a rozhodnutí. Usnesením č.j.KSPL 20 INS 3995/2013-A-11 ze 17.4.2013 soud zjistil úpadek dlužníků a rozhodl o povolení oddlužení.

Dne 10.5.2013 žalobce GRANT Polička, s.r.o. přihlásil sedm dílčích nezajištěných pohledávek v celkové výši 3,366.120,-Kč, a to dvěma obsahově totožnými přihláškami jednak za dlužnicí, jednak za dlužníkem, tedy duplicitně. Přihláškám bylo v obou případech přiděleno pořadové č.P-4.

Dne 18.6.2013, před zahájením přezkumného jednání, vzal žalobce obě přihlášky částečně zpět v rozsahu dílčích pohledávek č.1-1,453.500,-Kč, č. 3-138.000,-Kč a č.5-144.900,-Kč. To vzal soud následně na vědomí usnesením č.j.KSPL 20 INS 3995/2013-P4-2 z 18.6.2013.

Věřitel (žalobce) tedy nadále uplatňoval za každým z dlužníků dílčí pohledávku č.2-nesplacenou půjčku 100.000,-Kč s příslušenstvím 33.114,-Kč dle smlouvy o půjčce č.G 08/03/09 z 12.3.2009, dílčí pohledávku č.4-neplacenou půjčku 105.000,-Kč s příslušenstvím 34.734,-Kč dle smlouvy o půjčce č.G 10/03/09 ze 16.3.2009 a dílčí pohledávky č.6 a 7-nesplacenou půjčku 950.000,-Kč a její příslušenství ve výši 406.872,-Kč dle smlouvy o půjčce č.G 23/07/08 z 29.7.2008.

Soudem ustanovená insolvenční správkyně INSOL.UTION, v.o.s. popřela při přezkumném jednání 18.6.2013 dílčí pohledávku č.2 co do výše 33.114,-Kč a č.6 co do pravosti a výše 406.872,-Kč, ale tato správkyně byla vzápětí na schůzi věřitelů hlasem GRANT Polička, s.r.o. odvolána z funkce a na její místo byl hlasem téhož věřitele (žalobce) zvolen Ing.Tomáš Pachman z Kladna, který podáním z 25.9.2013 vzal popření pohledávek věřitele (žalobce) zpět.

Dlužníci při přezkumném jednání shodně popřeli dílčí pohledávku č.2 co do pravosti a výše 100.000,-Kč + příslušenství 33.114,-Kč, dílčí pohledávku č.4 co do pravosti a výše 105.000,-Kč + příslušenství 34.734,-Kč (obě nezajištěné a nevykonatelné) a dílčí pohledávku č.6 co do částky 406.872,-Kč (nezajištěnou a vykonatelnou dle notářského zápisu notáře v Poličce JUDr.Jana Köcka NZ 176/2008 z 29.7.2008 a exekučně vymáhanou), vše s odůvodněním, že kromě částky 950.000,-Kč, přihlášené pod č.7, žádné další půjčky od žalobce neobdrželi.

Dne 14.11.2013 bylo při jednání vyhlášeno usnesení o schválení společného oddlužení manželů Viktorových; v písemné formě bylo toto rozhodnutí vydáno až 3.4.2014 (po vyhotovení splátkového kalendáře), avšak již 28.11.2013 podal žalobce žalobu na určení pravosti popřených pohledávek.

Vzhledem k tomu, že protokol o jednání ze 14.11.2013, obsahující výrok o schválení oddlužení, byl téhož dne uveřejněn v insolvenčním rejstříku, byla žaloba z 28.11.2013 posouzena ve smyslu § 410 odst.2 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) jako včasná, nikoli jako předčasná.

Pokud jde o dílčí pohledávky č.2 a 4, předložil žalobce k důkazu originály obou smluv o půjčce s úředně ověřenými podpisy a notářsky ověřený úplný opis dohody o uznání závazku z 26.11.2010.

Pokud jde o dílčí pohledávku č.6, předložil žalobce jednak smlouvu o půjčce č.G 23/07/08 z 29.7.2008, jednak vykonatelný notářský zápis, vyhotovený v Poličce téhož dne notářem JUDr.Janem Köckem spis.zn. NZ 176/2008 , N 177/2008 a usnesení OS Plzeň-jih č.j.8 EXE 1960/2012-15 ze 13.6.2012 o nařízení exekuce.

Dne 25.2.2014 doručili dlužníci soudu písemné vyjádření (čl.13-15 spisu), ve kterém namítli, že sice lstivě předložené smlouvy podepsali v tísni a očekávané pomoci , ale žádné finanční prostředky neobdrželi. Spor předložili kriminální policii v Kladně.

Při jednání dne 6.5.2014 byly k důkazu čteny všechny tři smlouvy o půjčce, dohoda o uznání závazku a notářský zápis notáře JUDr.Köcka. Soud zjistil, že smlouvy č.G 08/03/09 a č.G 10/03/09 jsou shodně vyhotoveny na dvou listech, přitom veškerý text smluv, kromě posledního řádku se slovy V Poličce dne 12.3.2009 , resp. V Poličce 16.3.2009 , je vždy vytištěn na prvém listu a podpisy smluvních stran s úředním ověřením se nacházejí na druhém listu. Kromě manželů Viktorových je na obou smlouvách uvedena jako další dlužník Drahomíra Viktorová z Nezvěstic. Podle prvých článků obou smluv stvrdili dlužníci, že částku půjčky 100.000,-Kč a 105.000,-Kč převzali od věřitele před podpisem. Podpisy dlužníků byly legalizovány ve Zdemyslicích, podpis Drahomíry Viktorové v Nezvěsticích.

Dlužníci k předestřeným originálům smluv č.G 08/03/09 a č.G 10/03/09 uvedli, že nikdy nepodepsali smlouvu o půjčce na 100.000,-Kč, ani na 105.000,-Kč. Druhé listy obou smluv s jejich úředně uznanými podpisy byly původně součástí jiných dokladů a prvé listy s textem smluv o půjčce byly připojeny dodatečně. K předložené dohodě o uznání závazku z 26.11.2010 pak uvedli, že ji nikdy neviděli a nepodepsali .

K dílčí pohledávce č.6 (příslušenství půjčky 950.000,-Kč) pak dlužníci uvedli, že půjčku 950.000,-Kč přijali od GRANT Polička, s.r.o. jako krátkodobou výpomoc na dobu, než jim tato společnost obstará u některé banky hypoteční úvěr, jak jim měl slíbit Jan Beránek z Kladna, který s nimi smlouvu uzavíral. Podle tohoto ústního příslibu mělo být po otevření hypotéky vráceno jen těch 950.000,-Kč bez úroků .

Při jednání 17.6.2014 byly k důkazu čteny příslušné záznamy v ověřovacích knihách OÚ Zdemyslice a OÚ Nezvěstice a vyslechnuty byly obě úřednice těchto úřadů, které prováděly legalizaci podpisů.

Hana Havlová z OÚ Zdemyslice i Jitka Šourková z OÚ Nezvěstice shodně uvedly, že osobně dobře znají osoby, jejichž podpisy byly legalizovány, takže nemohlo dojít k záměně osob. Obě úřednice nezpochybnily své podpisy na přelepkách a obě potvrdily, že se jim při legalizaci podpisů stává, že dokumenty o více listech neopatří přelepkou s razítkem podle zákona č.21/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky vyhl.č. 36/2006 Sb., ale pokud listiny přelepkou spojí, pak otisk razítka úřadu je vždy umístěn tak, že jeho část by byla na listině a část na přelepce. Na předložených listinách se otisk razítka (jeho část) nenachází, smlouvy přelepkou opatřeny nebyly.

Z ověřovacích knih soud zjistil, že záznam o legalizaci obou půjček a všech podpisů spoludlužníků je datován 15.6.6.2009, u každého legalizovaného podpisu je zapsáno, že podepsanou listinou je smlouva o půjčce.

Jan Beránek, vyslýchaný jako svědek při jednání dne 5.8.2014, vypověděl, že již v roce 2007 jako zaměstnanec společnosti Nexilis, s.r.o. se sídlem na Kladně zařizoval pro manžele Viktorovy půjčku, ta činila 500.000 Kč a poskytla ji společnost Ekvita, s.r.o. z Kladna. V roce 2008 se na něho obrátili Viktorovi znovu, tentokrát byla půjčka poskytnuta žalobcem ve výši 950.000 Kč. Dále uvedl, že se na Nexilis dlužníci obrátili ještě dvakrát, on osobně byl s nimi u podpisu smlouvy na poště nebo obecním úřadu ve Zdemyslicích a osobně jim předal peníze v hotovosti, a to v přítomnosti kolegy Čedíka. Rozdíl mezi údajem o době uzavření smlouvy (12.3.2009 resp. 16.3.2009) a době podpisu spoludlužníků (15.6.2009) neuměl vysvětlit, stejně jako příčinu uzavření dvou smluv na 100.000,-Kč a 105.000,-Kč, nikoli jen jedné. Ohledně půjčky 950.000,-Kč vyslovil domněnku, že Viktorovi chtěli touto půjčkou uhradit starší dluhy včetně půjčky od Ekvity-což se pak skutečně stalo, takže Ekvita zrušila zástavní právo na nemovitosti. Dále uvedl, že dlužníci předpokládali, že si během tří měsíců do splatnosti zajistí profinancování a potvrdil, že jim přislíbil v tomto směru pomoc, resp. nabídku příležitostí .

Při jednání 5.8.2014 byl m.j. proveden důkaz opisem dohody o uznání závazku z 26.11.2010, notářsky ověřeným v kanceláři Ivany Tomsové, notářky v Kladně.

Při dalším jednání, konaném 14.10.2014, byl jako svědek vyslechnut René Čedík. Uvedl, že v roce 2009 byl ve Zdemyslicích u podpisu jedné smlouvy o půjčce a při předání peněz v hotovosti.

Na základě skutečností shora uvedených dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům:

K dílčí pohledávce č.6 ve výši 406.872,-Kč: podle § 410 odst.3 IZ může dlužník popírat vykonatelnou pohledávku jen z důvodů, pro které lze zastavit exekuci nebo jestliže pohledávka zanikla nebo je promlčená. Dílčí pohledávka č.6, představující příslušenství k pohledávce dle smlouvy o půjčce č.G 23/07/08 z 29.7.2008, byla přihlášena jako vykonatelná na základě notářského zápisu notáře JUDr.Jana Köcka, spis.zn. NZ 176/2008 , N 177/2008 a usnesení OS Plzeň-jih č.j.8 EXE 1960/2012-15 ze 13.6.2012 o nařízení exekuce na částku 950.000 Kč s příslušenstvím. Dlužníci notářský zápis nezpochybnili a jistinu půjčky nepopřeli. Popření dílčí pohledávky č.6 ve výši 406.872,-Kč samotnými dlužníky je proto neúčinné, resp. nemá vliv na zjištění této pohledávky (§ 192 odst.3 ve spojení s § 410 odst.3 IZ). Z těchto důvodů soud vyhověl žalobě, pokud se týkala dílčí pohledávky č.6.

K dílčím pohledávkám č.2 a č.4: žalobce dle názoru soudu unesl důkazní břemeno, když předložil prvopisy smluv o půjčce č. G 08/03/09 a č. G 10/03/09 s podpisy žalovaných dlužníků, legalizovanými před příslušným obecním úřadem a opis dohody o uznání závazků, notářsky ověřený. Dlužníci sice uznali pravost svých podpisů, ale uvedli, že druhé listy obou smluv s jejich úředně uznanými podpisy byly původně součástí jiných dokladů a prvé listy s textem smluv o půjčce byly připojeny dodatečně . Toto své tvrzení však neprokázali, když soudu nepředložili ony jiné doklady , které ve skutečnosti podepsali. Tedy neunesli důkazní břemeno. Proti jejich tvrzení stojí záznam v ověřovacích knihách Obecního úřadu ve Zdemyslicích a Obecního úřadu v Nezvěsticích a výpověď dvou ověřujících úřednic. Záznamy označují podepsané listiny jako smlouvy o půjčce a úřednice jednoznačně prohlásily, že nemohlo dojít k záměně osob, které před nimi podpisy uznaly, neboť tyto osoby jsou jim dobře známy. Na tomto závěru nic nemění skutečnost, že listy smluv nebyly pevně spojeny a opatřeny přelepkou a otiskem razítka úřadu dle § 3 odst.2 vyhl.č.36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, neboť zákon č.21/2006 Sb. v § 11 odst.2 stanoví: Je-li legalizován podpis žadatele na listině, která je nedílnou součástí souboru listin, jednotlivé listy se pevně spojí do svazku, požádá-li o to žadatel, jehož podpis je legalizován , avšak ve zde projednávané věci o spojení do svazku požádáno nebylo a v § 13 písm.c) stanoví, že legalizace se neprovede jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text , ale předmětné smlouvy mají na podepisovaném listu text, totiž V Poličce 12.3.2009 a V Poličce 16.3.2009 , takže obě smlouvy lze považovat za řádně legalizované a dlužníci tento fakt nevyvrátili. Existence půjček je potvrzována také Dohodou o uznání závazku z 26.11.2010-dalším dokumentem s podpisy žalovaných dlužníků a Drahomíry Viktorové, přičemž je zjevné, že se sice jedná o podpisy týchž osob jako na smlouvách o půjčce, nikoli však o podpisy zcela totožné a nelze je proto považovat za okopírované. Soud se zabýval také značným rozdílem mezi dobou vyhotovení návrhu smluv o půjčce (12. resp. 16.3.2009) a podpisem dlužníků (15.6.2009). Žalovaní žádné vysvětlení nepřinesli, nezbývá proto, než vycházet z výpovědí svědka Čedíka, který uvedl, že Daniel Viktora, jako řidič dálkové dopravy, býval často na cestách a nedařilo se jej zastihnout doma. Ze všech těchto důvodů soud vyhověl žalobě i v části týkající se dílčích pohledávek č.2 a 4.

Žalobci, který měl ve sporu úspěch, byla přiznána náhrada soudního poplatku (5.000,-Kč) a nákladů na zastoupení advokátem, sestávající z pěti úkonů právní služby (převzetí věci, sepis žaloby, 4x účast na jednání) po 3.100,-Kč (§ 7 bod 5 ve spojení s § 9 odst.4 písm.c) advokátního tarifu č.177/1996 Sb.), 5 režijních paušálů po 300,-Kč, cestovné 3.100,-Kč (4x Praha-Plzeň a zpět VW Touran) + 21% DPH, tedy celkem 24.321,-Kč. ó

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 14.10.2014

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová