139 ICm 3776/2013
Jednací číslo: 139 ICm 3776/2013-54 (KSPL 20 INS 13402/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem Mgr. Michalem Reitspiesem ve věci žalobkyně: První moravská finanční a.s., IČ 25833341, se sídlem Jaselská 1967/6, Přerov, zastoupeného Mgr. Štěpánem Schenkem, advokátem, se sídlem Čechova 1184/2, Přerov proti žalovanému: štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, se sídlem Kollárova 619/44, Plzeň insolvenční správce dlužníků Hany Vojtáčkové a Milana Vojtáčka, o určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

I. Žaloba ze dne 7.11.2013 o určení pohledávky ve výši 72.457,48 Kč a pohledávky ve výši 87.978,21 Kč se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 07.11.2013 žalobu o určení pravosti a výše pohledávky, když Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 13402/2013 bylo vedeno insolvenční řízení týkající se dlužníků Hany Vojtáčkové a Milana Vojtáčka a žalobce dne 28.06.2013 přihlásil nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 160.435,69 Kč. Insolvenční správce pohledávku popřel zcela co do pravosti a výše v celé její výši, přičemž jako důvod popření uvedl promlčení pohledávky. Dlužník pohledávku žalobce zcela uznal. Dne 07.02.2007 byla mezi dlužníkem Milanem Vojtáčkem a právním předchůdcem žalobkyně společnosti ŠkoFIN uzavřena smlouva o úvěru, na základě které právní předchůdce věřitele poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 149.000,-Kč, který se dlužník zavázal hradit formou měsíčních splátek po 4.158,20 Kč, přičemž předmětem financování bylo motorové vozidlo Škoda Fabia. Smlouvou z téhož dne byl sjednán zajišťovací převod práva týkající se výše specifikovaného vozidla, na základě kterého dlužník převedl na právního předchůdce žalobce vlastnické právo k předmětnému vozidlu k zajištění pohledávky právního předchůdce pro KSPL 20INS 13402/2013 případ nedodržení splátkového kalendáře. V článku 8.1.8. obchodních podmínek společnosti ŠkoFIN s.r.o. ke smlouvě o úvěru se dlužník Milan Vojtáček zavázal k prodloužení promlčecí doby veškerých práv ze smlouvy o úvěru, jakožto i z dříve uzavřených závazkových vztahů mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalobce, tak na dobu 10 let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, respektive počala poprvé běžet. Vzhledem ke skutečnosti, že pohledávka žalobce se stala splatnou dne 19.12.2008, promlčecí doba odpovídající délce 10 let běží do 19.12.2018. V návaznosti na uvedené má žalobkyně za to, že pro popření, promlčení jeho přihlášené pohledávky žalovaným je nedůvodné. Žalovaná uvedla, že předmětem sporu je promlčecí lhůta, když pohledávka byla popřena s odkazem na § 262 odst. 4 obchodního zákoníku, potažmo § 55 a 56 občanského zákoníku platného v době uzavření smlouvy o úvěru ohledně ochrany spotřebitelů, kdy ve světle těchto ustanovení má žalovaná za to, že článek 8.1.8. všeobecných podmínek společnosti ŠkoFIN je neplatný. Z těchto důvodů došlo k popření pohledávky uplatněné žalobcem v insolvenčním řízení. Prodloužení promlčecí lhůty bylo jednostranné ve prospěch společnosti ŠkoFIN, nebylo recipročně upraveno ustanovení ve prospěch dlužníků.

Z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky soud zjistil, že žalovaná popřela pohledávku žalobkyně za dlužníkem Milanem Vojtáčkem ve výši 72.457,48 Kč a 87.978,21 Kč z důvodu promlčení této pohledávky.

Ze smlouvy o úvěru č. 611549 ze dne 07.02.2007 soud zjistil, že dlužníka Milan Vojtáček uzavřel tohoto dne smlouvu se společností ŠkoFIN s.r.o., když předmětem úvěru bylo financování osobního vozidla Škoda Fabia. Byl poskytnut úvěr ve výši 149.000,-Kč a byly ustanovené splátky 4.158,28 Kč se splatností 60 měsíců. Ze splátkového kalendáře k této smlouvě soud zjistil, že tento splátkový kalendář je v souladu se smlouvou o úvěru. Z obchodních podmínek o poskytování spotřebitelských úvěrů společnosti ŠkoFIN a to z článku 8.1.8. soud zjistil, že tyto obchodní podmínky podepsal žalovaný dne 07.02.2007 a prohlásil, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv včetně případných práv na náhradu škody či smluvní pokutu vzniklých společností ze smlouvy, jako i z již dříve uzavřených závazkových vztahů mezi klientem a společností, na dobu 10 let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, respektive počala poprvé běžet. Toto prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá případným odstoupením od smlouvy nebo zánikem či ukončením smluvního vztahu z jiného titulu.

Z protokolu o převzetí předmětu financování společnosti ŠkoFIN soud zjistil, že předmět financování, to je tudíž vozidlo Škoda Fabia, na něž byl poskytnut úvěr, byl předán dlužníku Milanu Vojtáčkovi objektem Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

Ze smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. 611549 soud zjistil, že předmětem tohoto zajišťovacího převodu vlastnického práva je vozidlo Škoda Fabia, jenž bylo předáno dlužníkovi Vojtáčkovi, na nějž dostal úvěr. Z kupní smlouvy č. 32450 soud zjistil, že vozidlo Škoda Fabia bylo prodáno 06.11. za 90.000,-Kč společnosti Car Aukce, spol. s r.o., načež byla vystavena faktura na odměnu této společnosti za zprostředkování.

Z finančního vypořádání předčasně ukončené smlouvy o úvěru č. 611549 ze dne 09.12.2008 soud zjistil, že celková pohledávka za klientem je ve výši 71.021,-Kč. Pohledávka byla postoupena žalované a oznámení o tom bylo dne 25.01.2014.

Z daných důkazů soud zjistil skutkový stav, který odpovídá skutečnosti tvrzené v žalobě, jenž žalovaná nerozporuje. Předmětem daného sporu je skutečnost, zdali by se KSPL 20INS 13402/2013 podpisem obchodních podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů a to jeho dílčího článku 8.1.8., došlo k prodloužení promlčecí lhůty na 10 let či nikoliv, jak to tvrdí žalovaná, tak jak je uvedeno výše v daném rozsudku.

Soud žalobu rozsudkem zamítl, když má za to, že popření pohledávky přihlášené žalobkyní v insolvenčním řízení proti dlužníkům Haně Vojtáčkové a Milana Vojtáčka došlo v souladu se zákonem, když soud má za to, že došlo k promlčení práva na pohledávku žalobkyně, neboť článek 8.1.8. obchodních podmínek společnosti ŠkoFIN je neplatný. Tento článek je neplatný, neboť v daném případě je nutno pohlížet na dlužníka Vojtáčka jako na spotřebitele a je nutné aplikovat k tomu § 55 a 56 občanského zákoníku.

Podle § 55 odst. 1 občanského zákoníku smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

Podle § 55 odst. 2 občanského zákoníku ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu § 56 se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a). Ovlivní-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.

V daném případě soud aplikuje výše uvedený § 55 odst. 1 podpisem bodu 8.1.8. obchodních podmínek, došlo k odchýlení se v neprospěch spotřebitele, když spotřebitel, to znamená dlužník Vojtáček, zhoršil své smluvní postavení. Toto své smluvní postavení zhoršil tím, že si prodloužil promlčecí lhůtu na 10 let. Tuto promlčecí lhůtu si prodloužil bez jakéhokoliv důvodu již při podpisu úvěrové smlouvy. Promlčecí lhůta, která by v daném případě byla maximálně 4 letá v souladu s obchodním zákoníkem, jelikož se jedná o absolutní obchod, akceptaci toho, že vzhledem ke spotřebitelské smlouvě by bylo nutné aplikovat ustanovení o promlčení uvedeném v občanském zákoníku, což je pro spotřebitele výhodnější, nijak by nedošlo k poškození společnosti ŠkoFIN, která úvěr poskytla. Neboť jejím předmětem je právě poskytování úvěrů, leasingů či jiných finančních služeb a vzhledem k její profesionalitě je pravděpodobné, že by došlo k promlčení jakýchkoli nároků vůči dlužníkovi Vojtáčkovi, pokud by i k tomu došlo, byla by to hrubá nedbalost této společnosti, popřípadě jejich zaměstnanců a nelze akceptovat takovou situaci, při které z jisté ,,pohodlnosti se smluvním ujednáním dostávají spotřebitelé do zhoršené pozice, než kdyby došlo k prodloužení promlčecí lhůty. Navíc je zde nutné přihlédnout k tomu, že se jednalo o formulářovou smlouvu, kdy společnost ŠkoFIN vystupovala v dané věci z pozice ,,síly vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb na trhu v České republice a žalovaný, pokud chtěl dosáhnout účelu své smlouvy a získat osobní vůz do svého vlastnictví, neměl jinou možnost než tuto listinu podepsat i s článkem 8.1.8., který je z výše uvedených důvodů z pohledu soudu neplatný a tudíž vzhledem k situaci uvedené a k datu platnosti celého dluhu došlo rozhodně k promlčení nároku žalobkyně a pohledávkou za tímto dlužníkem, která byla na žalobkyni postoupena společností ŠkoFIN.

Předem připravená ujednání je nutno pokládat za individuální, nesjednaná, neměl-li spotřebitel možnost ovlivnit podmínky smlouvy tak, jak tomu bylo v daném případě. Za takovéto situace nelze mít za to, že by ujednání o prodloužení promlčecí doby bylo platně sjednáno, a proto zde platí obecná 4 letá promlčecí doba a to maximální. Smluvní podmínky nesmí sloužit k tomu, aby do nich v nepřehledné, složitě formulované a malým písmenem psané formě, smluvní partner spotřebitele ukryl ujednání, která jsou pro spotřebitele KSPL 20INS 13402/2013 nevýhodná, a o kterých předpokládá, že je spotřebitel prohlédne a to byť si nechá alibisticky tyto podmínky podepsat.

Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 142 odst. a o.s.ř., když žalovaná náhrady nákladů řízení nepožadovala.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného a to ve 2 vyhotovení.

V Plzni dne 22.10.2014

Mgr. Michal Reitspies, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková