139 ICm 3559/2013
Jednací číslo: 139 ICm 3559/2013-18 KSPL 20 INS10758/2013 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka Karla Chovánka, proti žalované INFRACO s.r.o., IČ 27962385, Svobody 235/49, 350 02, Cheb, zast.: Mgr. Jitkou Lavičkovou, K nemocnici 2A, 350 02, Cheb o popření přihlášené pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalovaná společnost INFRACO s.r.o. nemá za dlužníkem Karlem Chovánkem dílčí pohledávku č. 1 co do výše 29.217,32 Kč a dílčí pohledávku č. 2 co do výše 64.500,-Kč, přihlášenou pod poř. č. P4-V4 v insolvenční věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. KSPL 20 INS 10758/2013. II. Žaloba, pokud se týká neexistence dílčí pohledávky č. 3 ve výši 251.956,- Kč žalované společnosti INFRACO s.r.o. za dlužníkem Karlem Chovánkem, přihlášené pod poř. č. P4-V4 v insolvenční věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. KSPL 20 INS 10758/2013, se zamítá. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Incidenční žalobou z 23.10.2013, doručenou soudu téhož dne, se žalující insolvenční správce domáhal určení neexistence vykonatelných pohledávek žalované za dlužníkem Karlem Chovánkem, popřených při přezkumném jednání dne 23.7.2013. Pohledávky žalované, přihlášené pod poř.č.P-4, správce popřel v celkové výši 345.673,32 Kč, z toho dílčí pohledávku č.1 co do výše 29.217,32 Kč, dílčí pohledávku č.2 co do pravosti a výše 64.500,-Kč a dílčí pohledávku č.3 co do pravosti a výše 251.956,-Kč.

Částečné popření dílčí pohledávky č.1 správce odůvodnil neoprávněným uplatněním smluvních úroků, přirostlých po rozhodnutí o úpadku.

Dílčí pohledávky č.2 a 3 správce popřel co pravosti v celé přihlášené výši pro rozpor s dobrými mravy, když obě přihlášené smluvní pokuty označil jako nepřiměřené vzhledem k poskytnuté částce. Popřel též jejich pořadí, resp. zajištění, když konstatoval, že dlužník není vlastníkem majetku sloužícího k jejich zajištění.

V žalobě uvedl správce stejné důvody popření jako při přezkumném jednání.

Po té, kdy žalovaná vzala dne 6.11.2013, tedy po přezkumném jednání a po podání zde projednávané žaloby zpět dílčí pohledávku č.1 ve výši správcem popřené a soud vzal tuto skutečnost na vědomí dne 29.11.2013 usnesením podle § 184 insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. (dále jen IZ), odpadl předmět sporu ohledně této pohledávky. Soud se proto nadále zabýval pouze dílčími pohledávkami 2 a 3.

Žalovaná ve svém vyjádření ze 6.11.2013 poukázala na to, že dílčí pohledávky č.2 a 3 jsou smluvní pokuty sjednané a vyúčtované ve výši, která není v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR. Jedná se o pohledávky vykonatelné na základě exekutorského zápisu Mgr.Davida Koncze spis.zn.074 EZ 105/10 ze dne 14.9.2010, kterým dlužník uznal dluh z titulu smlouvy o půjčce z 1.9.2010, který se zavázal splatit v 60 splátkách po 3.513,54 Kč měsíčně a pro případ prodlení se zavázal zaplatit kromě zákonného úroku z prodlení též pokutu 500,-Kč za každý den prodlení s úhradou jakékoliv splátky půjčky, resp. s úhradou jistiny či její části či smluvního úroku, dále smluvní úrok 35% ročně z dlužné částky a jednorázový poplatek 19.000 Kč za vypracování a schválení půjčky. Půjčená částka činila 99.000,-Kč. Dle žalované je třeba výši pokuty a její přiměřenost posuzovat ve vztahu k celé půjčené částce, nikoli k jednotlivé dlužné splátce. Pokud by se soud s tímto názorem neztotožnil, pak je třeba rozlišit mezi pokutou uplatněnou v dílčí pohledávce č.2, kde je pokuta vyčíslena za každý den prodlení jednotlivých splátek, na straně jedné a pokutou, přihlášenou v dílčí pohledávce č.3, na straně druhé, kde je částkou 500,-Kč pokutováno prodlení se splacením celé dlužné částky. Dále žalovaná namítla, že správce nebyl oprávněn popírat vykonatelnou pohledávku, neboť podle § 199 IZ smí namítat jen skutečnosti neuplatněné dlužníkem v předcházejícím řízení a důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci a exekutor, dříve než sepíše exekutorský zápis, musí posoudit všechny rozhodné skutečnosti a učinit příslušná právní posouzení.

Soud provedl všechny navržené důvody a dospěl k těmto závěrům:

V článku VII. odst.1 smlouvy o půjčce z 1.9.2010 byla sjednána smluvní pokuta 500,-Kč za každý den více než třídenního prodlení se zaplacením jakékoliv splátky půjčky. Žalovaná touto pokutou sankcionovala jednotlivé opožděně zaplacené splátky až do 29.2.2012 a součet dílčích pokut přihlásila jako dílčí pohledávku č.2. Soud považuje takto uplatněnou pokutu za zcela nepřiměřenou, neboť při výši splátky 3.513,54 Kč odpovídá tato pokuta ročnímu úroku z prodlení 5.194% základu. Soud se proto ohledně dílčí pohledávky č.2 přiklonil k žalobě a rozhodl tak, že žalovaná tuto pohledávku nemá.

Za další prodlení v době od 1.3.2012 do rozhodnutí o úpadku, tj. do 7.8.2013, již žalovaná účtovala smluvní pokutu 500,-Kč denně nikoli za každou jednotlivou dlužnou splátku, ale za celou dlužnou částku půjčky. Za 525 dnů dosáhla pokuta částky 262.500,-Kč, po odečtení úhrad ve výši 10.544,-Kč byla přihlášena ve výši 251.956,-Kč jako dílčí pohledávka č.3.

Absolutní výše pokuty i zde několikanásobně převyšuje dlužnou částku, je to však dáno délkou prodlení, nikoli sazbou pokuty. Soud proto takto vyčíslenou pokutu považuje za přiměřenou daným okolnostem, byť jejím titulem je rovněž ujednání čl.VII odst.1 smlouvy o půjčce z 1.9.2010.

Žalovaná přihlásila všechny své pohledávky jako zajištěné zástavním právem k bytové jednotce č.51/4, zapsané na LV č.1410 pro k.ú. a obec Habartov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Soud zjistil, že výlučným vlastníkem této bytové jednotky není dlužník, ale Gabriela Chovánková, která bytovou jednotku nabyla kupní smlouvou z 18.5.2009, jak je zapsáno v oddílu E cit. LV. Podle § 2 písm.g) IZ se za zajištěnou považuje jen pohledávka zajištěná majetkem náležícím do majetkové podstaty. Shora označená bytová jednotka do podstaty Karla Chovánka nenáleží. Ve smyslu insolvenčního zákona jsou tedy pohledávky, přihlášené žalovanou za Karlem Chovánkem, nezajištěné. Pokud však byly přihlášeny jako zajištěné, nelze je v tomto řízení vůbec uspokojit, neboť předmět zajištění není součástí majetkové podstaty a zákon při řešení úpadku oddlužením nepřipouští uspokojení takových pohledávek z prostředků určených k uspokojení pohledávek nezajištěných, nelze je zařadit do splátkového kalendáře. Přestožebyla zamítnuta žaloba ohledně neexistence dílčí pohledávky č.3, nemůže být tato pohledávka v rámci oddlužení Karla Chovánka uspokojována.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 09.01.2014

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová