139 ICm 3080/2011
Jednací číslo: 139 ICm 3080/2011-28 KSPL 20 INS 3080/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, Na Příkopě 858/20, 111 21, Praha 1 proti žalované IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 29113091, Palackého 389/7, 301 00, Plzeň, jako insolvenční správce dlužníka Tomáše Bílka, r.č.760504/1818, bytem Aš, Kopaniny 138, o určení pravosti a výše pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalobkyně UniCredit Bank Czech Republic, a.s. má za dlužníkem Tomášem Bílkem nezajištěnou pohledávku ze zajišťovací směnky v celkové výši 3.277.702,-Kč, která je co do částky 2.964.372,-Kč pohledávkou podmíněnou a co do částky 313.330,-Kč pohledávkou nepodmíněnou, a to s právem na uspokojení v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou KSPL 20 INS 8020/2011, přičemž podmíněná pohledávka bude uspokojena pouze v rozsahu, ve kterém nebude uspokojena ze zajištění.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalující banka poskytla společnosti BBB AUTOGROUP, s.r.o. úvěr dle smlouvy č.147/08-120 ze dne 13.3.2008. Svoji pohledávku zajistila jednak zástavní smlouvou č.178/08-147/08-120 ze 13.3.2008, zatěžující nemovitosti ve vlastnictví Tomáše Bílka, jednak směnkou vlastní výstavce BBB AUTOGROUP, s.r.o. ze dne 13.3.2008, kterou Tomáš Bílek avaloval. Přímý dlužník BBB AUTOGROUP, s.r.o. neplnil závazek z úvěrové smlouvy a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, projednávaný zdejším soudem pod spis.zn.KSPL 20 INS 3289/2009.

Žalující banka proto dne 12.6.2011 přihlásila do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Tomáše Bílka, projednávané pod spis.zn. KSPL 20 INS 3080/2011, svoji pohledávku za Tomášem Bílkem, a to jednak jako zajištěnou ve výši 2,964.372,80 Kč, včetně úroku z prodlení, z titulu zástavního práva k dlužníkovým nemovitostem (dílčí pohledávka č.2), jednak jako nezajištěnou ve výši 3,277.702,-Kč, včetně směnečného úroku, z titulu směnečného ručení (dílčí pohledávka č.1) s tím, že případnou úhradou pohledávky z prodeje zastavených nemovitostí zanikne v uhrazené výši pohledávka ze směnky , tedy pohledávku z titulu směnky označil do výše pohledávky z titulu zástavního práva jako podmíněnou.

Při přezkumném jednání dne 18.10.2011 popřel insolvenční správce nezajištěnou pohledávku co do pravosti a výše 3,277.702,-Kč jako duplicitní a uznal jen pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitostem dlužníka. O popření nevykonatelné, nezajištěné pohledávky byla žalující banka vyrozuměna správcem 9.11.2011. Dne 10.11.2011 podala včasnou žalobu na určení pravosti popřené pohledávky.

V rámci důkazního řízení, konaného 24.1. a 6.3.2012, byly provedeny všechny navržené důkazy. Čten byl obsah úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, dohody o vyplnění zajišťovací směnky, byl předložen originál směnky (vše ze 13.3.2008) a konstatováno, že mezi účastníky není sporu o to, že dlužná jistina úvěru činí 2,956.982,76 Kč + úrok z prodlení 7.390,04 Kč, tedy celkem 2,964.372,80 Kč, ostatně v této výši byla pohledávka žalobkyně zjištěna jako zajištěná zastavenými nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka při přezkumném jednání, jak bylo zjištěno z protokolu ze dne 18.10.2011. Spornou zůstala pouze otázka, zda lze v souladu s platným právem přihlásit pohledávku z jedné kauzy dvojmo.

Soud dospěl shodně se stanoviskem uvedeným v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3716/2007 k závěru, že pohledávku lze přihlásit ze dvou různých titulů, jakoby se jednalo o dvě pohledávky, přičemž v rozsahu, ve kterém se kryjí, je třeba na ně pohlížet jako na pohledávku jedinou.

V projednávané věci se dílčí pohledávky č.1 a 2 kryjí co do částky 2,964.372,80 Kč. Jestliže byla při přezkumném jednání zjištěna v této výši jako zajištěná dílčí pohledávka č.2, pak co do této částky je dílčí pohledávka č.1 pohledávkou podmíněnou s tím, že rozvazovací podmínkou je tu uspokojení pohledávky č.2 ze zajištění. Nepodmíněným je pouze směnečný úrok 313.330,-Kč.

Soud tedy vyhověl žalobě v celém rozsahu, neboť věřitel, jehož pohledávka je zajištěna více způsoby, má právo přihlásit ji z každého tohoto titulu zvláště, aniž by však mohl dosáhnout uspokojení na více než 100%. Jestliže jeden z titulů pohledávky nepředstavuje zajištění ve smyslu insolvenčního práva, může být pohledávka z tohoto titulu přihlášena též jako nezajištěná a zařazena do splátkového kalendáře-součet uspokojení ze zajištění a z plnění splátkového kalendáře pak opět může činit nanejvýš 100% zjištěné částky.

Podle § 202 IZ nemá úspěšný věřitel ve sporu proti správci o určení pravosti popřených pohledávek právo na náhradu nákladů řízení. Soud proto náhradu nepřiznal žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 06.03.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová