139 ICm 3073/2011
Jednací číslo: 139 ICm 3073/2011-28 KSPL 20 INS 3073/2011-

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Ing. Ivan Chrtek, Mánesova 855, 339 01 Klatovy III, IS dlužníka: INVEST-INTERBAU s.r.o., se sídlem v Plzni, zast.: Mgr. Petrem Buršíkem, advokátem, AK Husova 13, 301 00, Plzeň proti žalovanému ČR-Finančnímu úřadu v Plzni, IČ 72080043, nám. Českých bratří 8/2490, 306 16, Plzeň o návrhu na vydání usnesení ve smyslu ust. § 178 a § 185 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., takto:

I. Žaloba se zamítá v celém rozsahu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

V insolvenční věci dlužníka INVEST-INTERBAU s.r.o., projednávané zdejším soudem pod spis. zn. KSPL 20 INS 2563/2009 popřel (pouze) dlužník při přezkumném jednání, konaném dne 18. 8. 2009 pohledávku žalovaného správce daně z důvodů, které formuloval takto: U pohledávky č. 53 dlužník popírá blíže neurčenou část z důvodu projednávaného odvolání proti vyměřené dani a sankci . Popřená pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná. Dlužník, který byl při přezkumném jednání zastoupen advokátem, incidenční žalobu nikdy nepodal. Soud proto považoval předmětnou pohledávku za zjištěnou bez ohledu na to, že v určité fázi insolvenčního řízení bylo povoleno řešení dlužníkova úpadku reorganizací.

Dne 22. 7. 2011 byla soudu doručena žaloba insolvenčního správce Ing. Ivana Chrtka s požadavkem, aby soud uložil žalovanému Finančnímu úřadu v Plzni povinnost zaplatit do podstaty sankční plnění dle § 178 IZ a aby byla celá přihlášená pohledávka odmítnuta dle téhož ustanovení insolvenčního zákona.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě z 29. 8. 2011 navrhl zamítnutí žaloby s odůvodněním, že přihlášená pohledávka v celkové výši 1.350.291,-Kč, je pohledávkou vykonatelnou. Insolvenční správce ji uznal co do pravosti i výše. Dlužník popřel její blíže neurčenou část a incidenční žalobu nepodal, takže předmětná vykonatelná pohledávka se stala pohledávkou zjištěnou. Z těchto důvodů je správcův návrh na postup podle § 178 IZ nedůvodný.

Ve věci bylo jednáno dne 20. 12. 2011 a znovu pak 16. 3. 2012. V rámci důkazního řízení byla čtena jak přihláška Finančního úřadu v Plzni, tak i protokol z přezkumného jednání. Bylo prokázáno, že žalovaný úřad přihlásil pohledávku 1.350.291,-Kč jako vykonatelnou a bylo též konstatováno, že popírající dlužník nekonkretizoval jakou část této pohledávky popírá, když výslovně uvedl, že popírá blíže neurčenou část a jako důvod takového popření uvedl, že ohledně vyměřené daně a sankce probíhá odvolací řízení.

Z uvedeného je zřejmé, že popěrný úkon dlužníka byl natolik nekonkrétní, že v žádném případě nemohl insolvenční správce dospět k závěru, že byly naplněny předpoklady pro postup podle § 178 IZ, totiž, že pohledávka byla popřena v rozsahu 50 a více procent přihlášené částky. Již z tohoto důvodu nelze návrhu správce vyhovět. Projednávaná žaloba je nedůvodná i proto, že důvod uvedený dlužníkem je nepřípustný ve smyslu § 336 odst. 3 IZ, když vykonatelnou pohledávku může dlužník popřít jen proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Dalším důvodem nedůvodnosti podaného návrhu je skutečnost, že dlužník nepodal incidenční žalobu v zákonné lhůtě, ač byl při přezkumném jednání zastoupen advokátem a ve smyslu § 118a odst. 4 o.s.ř. nebyl soud povinen dlužníka poučovat o jeho procesních právech.

Žalovaný Finanční úřad v Plzni měl ve sporu úspěch, nevykázal však žádné náklady řízení, proto jejich náhrada nebyla žádnému z účastníků přiznána.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 16.03.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová