139 ICm 2806/2013
Jednací číslo: 139 ICm 2806/2013-12 KSPL 20 INS 4832/2013 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY (pro uznání)

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníků Jany a Helmuta Rauchových, proti žalované UNIDEBT Czech, SE, IČ 24797880, Dělnická 1324/9, 170 00, Praha 7 o popření přihlášené pohledávky, takto:

I. Určuje se, že dílčí vykonatelná pohledávka č. 4, přihlášená žalovanou společností UNIDEBT Czech, SE do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou KSPL 20 INS 4832/2013 přihláškou č. P-2, neexistuje co do částky 79.342,26 Kč a byla v tomto rozsahu správně popřena. II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Řízení bylo zahájeno žalobou z 15. 8. 2013, kterou se žalující insolvenční správce domáhal určení, že jím popřená vykonatelná pohledávka co do částky 79.342,26 Kč neexistuje. Správce tak reagoval na výsledek přezkoumání přihlášky P-2 žalované společnosti UNIDEBT Czech, SE při přezkumném jednání dne 16. 7. 2013 ve věci KSPL 20 INS 4832/2013 manželů Jany a Helmuta Rauchových, kdy byla správcem popřena dílčí pohledávka č. 4 co do částky 88.755,51 Kč s odůvodněním, že se jedná o sankční úrok z prodlení, na který nemá věřitel při sjednání spotřebitelských úvěrů právo v rozsahu, ve kterém úrok z prodlení přesahuje míru stanovenou předpisy občanského práva. Správce přitom vycházel z ustanovení § 262 odst. 4 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Posléze pak správce vzal zpět své popření co do částky 9.413,25 Kč, odpovídající úroku z prodlení za dobu od 21. 2. 2013 do 17. 5. 2013 při sazbě 7,05 % ročně z dlužné částky v souladu s citovanými ustanoveními a ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu ČR (mj. rozhodnutí 23 Cdo 4615/2007).

Podáním z 23. 9. 2013 žalovaná společnost uznala nárok uplatněný v žalobě, takže byly splněny podmínky pro rozhodnutí rozsudkem pro uznání podle § 153a o.s.ř. Soud proto žalobě vyhověl a o nákladech řízení rozhodl podle § 150 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozsudku, avšak pouze z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud, rozhodnutí vydal vyloučený soudce nebo nebyly splněny předpoklady pro rozhodnutí rozsudkem pro uznání dle § 153a o.s.ř.

Krajský soud v Plzni dne 05.11.2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová