139 ICm 2775/2015
Jednací číslo: 139 ICm 2775/2015-26 KSPL 20INS 29691/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Martin anonymizovano , rč: proti žalované Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, Dukelská třída 15/16, 500 02, Hradec Králové, CZE, co by insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího Boučka, zast.: advokátem JUDr. Milanem Novákem, Dukelská třída 15, 500 02, Hradec Králové, o vyloučení věci z majetkové podstaty, takto:

I. Svářecí souprava MIGATRONIC AUTOMIC, zapsaná pod poř. č. 8 do soupisu majetkové podstaty pod označením svářečka CO, MIGATRON , se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Boučka. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou ze 17. 7. 2015, která byla doručena soudu 20. 7. 2015, uplatnil žalobce návrh na vyloučení svářečky CO MIGATRON z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Boučka s odůvodněním, že Jiří anonymizovano , který je otcem žalobce, si svářecí soupravu pouze zapůjčil, proto byla správcem nalezena v místě podnikání dlužníka, avšak žalobce se stal vlastníkem této soupravy na základě písemné kupní smlouvy z 10. 11. 2012.

Při jednání 24. 11. 2015 bylo zjištěno, že žalovaný insolvenční správce informoval Martina Boučka o zapsání svářecí soupravy pod názvem svářečka CO MIGATRON do majetkové podstaty dopisem ze 17. 6. 2015, který byl doručen 20. 6. 2015. Lhůta k podání vylučovací žaloby dle § 225 odst. 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ), byla dodržena.

K důkazu byla čtena kupní smlouva z 10. 11. 2012, podle které koupil Martin anonymizovano , anonymizovano , jako podnikatel v oboru kovovýroba, zámečnictví, od Zdeňka Kresiny, bytem Karlovy Vary, Krušnohorská 22, za cenu 33.000,-Kč svařovací soupravu MIGATRONIC AUTOMIC spolu s 12 cívkami svařovacího drátu. Součástí smlouvy je výdajový doklad, potvrzující převzetí částky 33.000,-Kč Zdeňkem Křesinou. KSPL 20INS 29691/ 2014

Žalovaný insolvenční správce namítl ve svém vyjádření z 29. 7. 2015, že kupní smlouva svědčí o nabytí věci žalobcem ke dni 10. 11. 2012, nesvědčí však o tom, že žalobce byl vlastníkem svářecí soupravy také v okamžiku soupisu majetkové podstaty. Žalovaný nepředložil žádný důkaz o tom, že vlastnictví ke svářecí soupravě přešlo po 10. 11. 2012 na dlužníka Jiřího Boučka.

Na základě skutečností shora uvedených dospěl soud k závěru, že žalobce prokázal vlastnické právo k předmětné svářecí soupravě, zapsané v soupisu majetkové podstaty pod poř. č. 8 jako "svářečka CO MIGATRON" a žalovaný správce tento důkaz nikterak nevyvrátil, neboť pouhá skutečnost, že svářecí souprava byla nalezena v místě podnikání dlužníka, dostatečným důkazem není. Z těchto důvodů soud rozhodl o vyloučení předmětné věci z majetkové podstaty dlužníka.

Žalobce, který měl ve sporu uspět, nevyúčtoval žádné výdaje, proto soud nepřiznal náhradu nákladů řádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 24.11.2015

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová