139 ICm 2347/2011
Jednací číslo: 139 ICm 2347/2011-22 KSPL 20 INS 6322/2011-.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Credium, a.s., IČ 25139886, Doudlebská 1699/5, 14000, Praha 4, zast.: JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, AK Havlíčkova 127/13, 602 00, Brno, proti žalovanému štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, Rybářská 1005/1, 301 00, Plzeň, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího Lehovce, o určení popřené pohledávky, takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce ve výši 59.490,53 Kč za dlužníkem Jiřím Lehovcem je po právu, se z a m í t á v celém rozsahu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Krajský soud v Plzni projednává pod spis.zn. KSPL 20 INS 6322/2011 oddlužení dlužníka Jiřího Lehovce. Při přezkumném jednání dne 2.8.2011 popřel insolvenční správce pohledávku žalobkyně v části týkající se smluvní pokuty, a to co do pravosti a výše 59.490,53 Kč. O popření byla žalobkyně vyrozuměna 15.8.2011 s poučením podle § 198 odst.1 IZ.

Včasnou žalobou z 1.9.2011 žalobkyně navrhla, aby soud potvrdil pravost a výši popřené pohledávky. Konstatovala, že právo na zaplacení smluvní pokuty bylo sjednáno s dlužníkem v úvěrové smlouvě č.9100444 z 28.6.2010, od níž žalobkyně odstoupila dne 18.4.2011 s účinností ke 30.4.2011, když dlužník přestal plnit splátkový kalendář. Právě pro tento případ, tedy pro odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností ze strany dlužníka, byla sjednána smluvní pokuta, která zde zároveň plní funkci paušalizované náhrady škody, způsobené ve výši ušlého zisku, resp. smluvního úroku, který by dle smlouvy činil z poskytnuté částky 200.000,-Kč při 72 měsíčních splátkách celkem 80.728,-Kč.

Proti tomu namítl žalovaný správce ve svém písemném vyjádření z 26.10.2011, důvodem popření předmětné pohledávky bylo neplatné sjednání smluvní pokuty. Zatímco dle § 544 občanského zákoníku lze smluvní pokutu sjednat jen pro případ porušení smluvní povinnosti, byla v projednávané věci sjednána smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy, tedy za výkon práva, byť v souvislosti s porušením povinnosti ze strany dlužníka. Tedy: bez odstoupení od smlouvy by právo na smluvní pokutu nevzniklo, a proto smluvní pokuta nebyla sjednána platně. Žalovaný pak odkázal na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR (spis.zn. 3 Cdon 1398/96, 32 Odo 1113/2003, 33 Cdo 1857/2008 a 23 Cdo 2575/2010).

Jednání, nařízeného na 10.1.2012, se žalobkyně nezúčastnila, omluvila se a vyslovila souhlas s jednáním a rozhodnutím v její nepřítomnosti.

Soud provedl důkaz všemi listinami nabízenými žalobkyní k důkazu, konstatoval obsah insolvenčního spisu, zejména obsah přihlášky pohledávky s přílohami a obsah protokolu o přezkumném jednání. Provedl důkaz rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR, shora uvedenými.

Z listin připojených k přihlášce pohledávky soud zjistil, že úvěrová smlouva č.9100444 byla uzavřena ve formě písemného návrhu z 15.6.2010 a jeho písemné akceptace z 28.6.2010. Smlouva obsahuje odkaz na Úvěrové podmínky společnosti Credium, a.s. , jejichž bod 4.5. zní : Odstoupí-li věřitel od úvěrové smlouvy v důsledku porušení povinnosti klienta, je klient povinen zaplatit věřiteli částku .b)smluvní pokuty ve výši ušlého úroku.

Z cit.judikatury Nejvyššího soudu ČR bylo zjištěno, že ustanovení § 544 odst.1 ObčZ je interpretováno tak, že smluvní pokutu lze sjednat jen za porušení smluvní povinnosti, za něž však nelze považovat výkon práva, a to ani byl-li k němu věřitel oprávněn z důvodu porušení povinnosti dlužníkem.

Z protokolu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek pak soud zjistil, že správce popřel co do pravosti a výše 59.490,53 Kč smluvní pokutu, udělenou podle bodu 4.5. úvěrové smlouvy č.9100444.

Na základě skutečností shora uvedených soud dospěl závěru, že stanovisku žalobkyně nelze přisvědčit a její žalobě nelze vyhovět, neboť žalovaný správce správně popřel předmětnou pohledávku-smluvní pokutu, když dohoda o smluvní pokutě je neplatná, neboť je v rozporu s ust.§ 544 odst.1 ObčZ. Úspěšný správce nevyúčtoval žádné náklady, proto jejich náhradu soud žádnému z účastníků nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 10.01.2012

Za správnost: JUDr. Jan Blažek, v.r. Alena Dočkalová samosoudce