139 ICm 2205/2012
Jednací číslo: 139 ICm 2205/2012-67 KSPL 20 INS 4679/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci odpůrčí žaloby žalobce: AP insolvence, v.o.s., IČ 29115469, Divadelní 2728/3a, 301 00, Plzeň, IS dlužníka Františka Loudy, proti žalované Kateřině anonymizovano , anonymizovano , Příchovice 92, 334 01, Přeštice, zast.: JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou, Krameriova 139, 339 01, Klatovy, o neúčinnost darovacích smluv z 9.7.2010 a z 11.8.2010, takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva ze dne 9. 7. 2010, kterou dlužník František Louda převedl nemovitosti-bytová jednotka (byt) č. 549/1, nacházející se v domě č.p. 549, stojícím na parcele st.p.č. 721 spolu s ideálním podílem o velikosti 417/639 této parcely st.p.č. 721 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 639/1899 na společných částech budovy č.p. 549, vše zapsáno na LV č. 1456 pro k.ú. a obec Železná Ruda u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy-na žalovanou dceru Kateřinu anonymizovano , je neúčinná. II. Určuje se, že darovací smlouva ze dne 11. 8. 2010, kterou dlužník František Louda převedl nemovitosti, a to spoluvlastnické podíly o velikosti ideální 1/41 pozemkové parcely č. 130/5-ostatní plocha o výměře 682 m2, pozemkové parcely č. 130/10-ostatní plocha o výměře 502 m2 a pozemkové parcely č. 130/20-ostatní plocha o výměře 4 m2, vše na LV č. 1433 pro k.ú. a obec Železná Ruda u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy a pozemkovou parcelu č. 130/12- ostatní plocha o výměře 13 m2, zapsanou na LV č. 1457 pro k.ú. a obec Železná Ruda u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy, na žalovanou dceru Kateřinu anonymizovano , je neúčinná. III. Žalovaná Kateřina anonymizovano je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka Františka Loudy v insolvenční věci projednávané Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. KSPL 20 INS 4679/2011 plnění přijatá jako dar darovacími smlouvami z 9. 7. 2010 a 11. 8. 2010, a pokud to není možné, poskytnout rovnocennou náhradu. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobkyně ve funkci insolvenčního správce dlužníka Františka Loudy podala 25.7.2012 odpůrčí žalobu proti Kateřině anonymizovano , obdarované dlužníkem nemovitostmi v Železné Rudě na základě darovacích smluv z 9.7. a 11.8.2010. Navrhla, aby soud určil, že obě darovací smlouvy jsou neúčinné podle § 240 zákona č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen InsZ), neboť obě smlouvy byly uzavřeny mezi otcem a dcerou v období kratším tří let před rozhodnutím o úpadku Františka Loudy usnesením č.j.KSPL 20 INS 4679/2011-A-14 z 18.8.2011.

Žaloba byla podána před uplynutím jednoho roku od účinnosti rozhodnutí o úpadku, tedy včas dle § 239 odst.3 InsZ.

Žalovaná ve vyjádření z 18.9.2012 potvrdila, že dlužník František Louda, jako otec obdarované, uzavřel s dcerou darovací smlouvy z 9.7. a 11.8.2010. Potvrdila i obsah těchto smluv. Na svoji obranu uvedla, že nevěděla, ba ani netušila , že otec má dluhy a nemohla to zjistit ani při náležité pečlivosti, neboť nic o dluzích nevěděla ani matka Ivanka, ani bratr Aleš. Byla dlužníkem ujištěna, že důvodem darování je fakt, že se necítí dobře a nechce nadále o nemovitosti pečovat. Od bratra se dozvěděla, že se nemusí ničeho obávat, protože také on nedávno obdržel od otce a matky darem nemovitosti v Kanicích a všechny údaje ověřoval a smlouvy sepisoval advokát Žižka. Bratr viděl i otcova zisková daňová přiznání. Ze všech těchto důvodů žalovaná navrhla zamítnutí žaloby.

Při jednání 13.11.2012 učinili účastníci nesporným, že mezi dlužníkem a žalovanou je vztah otce a dcery, že mezi nimi došlo k uzavření darovacích smluv z 9.7. a 11.8.2010, jejichž předmětem byly nemovitosti v Železné Rudě a dále, že žalovaná prodala předmětné nemovitosti v Železné Rudě manželům Hronovým kupní smlouvou z 5.10.2010 za kupní cenu 1.500.000 Kč. Rovněž bylo ověřeno, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Františka Loudy bylo zahájeno na návrh dlužníka dne 21.3.2011 a dále, že dne 13.9.2011 nabylo právní moci usnesení č.j.KSPL 20 INS 4679/2011-A-14 z 18.8.2011, jímž byl zjištěn dlužníkův úpadek a prohlášen konkurs na jeho majetek.

Žalovaná byla soudem poučena o tom, že její dosavadní obrana, založená na dobré víře, resp. nevědomosti o otcově úpadku při uzavírání darovacích smluv, není v tomto řízení relevantní. Má-li žalovaná ve sporu uspět, musí vyvrátit právní domněnku obsaženou v § 240 odst.2 InsZ, podle níž se má za to, že dlužník v době darování majetku osobě blízké byl v úpadku. Musí tedy prokázat, že dlužník ve dnech 9.7. a 11.8.2010 ještě v úpadku nebyl.

Žalovaná vzala toto poučení na vědomí, avšak odmítla prokazovat neexistenci úpadku Františka Loudy v době darování. S odkazem na ustanovení § 42a odst.2 ObčZ se hodlala i nadále nájit tím, že o úpadku otce nevěděla a ani nemohla vědět. Za tím účelem navrhla důkaz výslechem své matky, bratra, svého manžela a listinami, obsahujícími jednak podnět Policii ČR v Přešticích k přezkoumání zákonnosti jednání Františka Loudy, jednak e-mailové potvrzení z advokátní kanceláře JUDr.Vargy o doplacení kupní ceny 156.948,60 Kč za bytovou jednotku.

Žalobkyně navrhla důkaz listinami, v nichž věřitelé, přihlášení do konkursu, vyčíslili na výzvu správce stav svých pohledávek ke dni 9.7. a 11.8.2010. Žalobkyně konstatovala, že odpovědělo 18 věřitelů z 23 oslovených a součet jejich pohledávek činí více než 2 mil. korun jak ke dni uzavření prvé, tak i druhé smlouvy. Žalobkyně též upozornila na obsah čl.III obou smluv, obsahující odkaz na soudcovské zástavní právo, zřízené ve prospěch České správy sociálního zabezpečení, k zajištění její pohledávky za dlužníkem ve výši 386.000,-Kč.

Soud odmítl provedení navržených důkazů pro nadbytečnost, když dospěl k závěru, že všechny rozhodné skutečnosti byly v této věci učiněny nespornými již na samém začátku řízení. Těmito skutečnostmi jsou: -18.8.2011 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek Františka Loudy dle návrhu dlužníka z 21.3.2011 -9.7.2010 a 11.8.2010 dlužník daroval žalované Kateřině anonymizovano nemovitosti v Železné Rudě -dlužník a obdarovaná jsou osoby blízké, jsou ve vztahu otce a dcery -5.10.2010 žalovaná prodala předmět darování manželům Hronovým za 1,500.000 Kč Žalovaná nenavrhla žádné důkazy, jimiž by prokázala, že její otec nebyl v době darování v úpadku, tedy nevyvrátila domněnku o úpadku, ač byla soudem řádně poučena.

Za těchto okolností soud dospěl k závěru, že žaloba insolvenčního správce je důvodná. Darovací smlouvy z 9.7.2010 a z 11.8.2010 jsou neúčinnými úkony bez přiměřeného protiplnění ve smyslu § 240 InsZ. Těmito bezplatnými převody nemovitého majetku dceři (a obdobnými darováními nemovitostí v Kanicích synu Ing.Aleši Loudovi, projednávanými zdejším soudem v jiném incidenčním sporu) měl být z dosahu věřitelů odstraněn majetek dlužníka a takto zkráceno uspokojení jejich pohledávek ve smyslu § 235 InsZ.

Úspěšná žalobkyně nevykázala žádné náklady řízení, proto soud žádnému z účastníků jejich náhradu nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 13.11.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová