139 ICm 2109/2012
\ č.j.: 139 ICm 2109/2012-31 (KSPL 20 INS 7586/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobkyně: SMART Capital, a.s., IČ 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00, Olomouc, proti žalované: Insolvenční agentura v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, insolvenční správkyni dlužníka Jiřiny Bódiové, o určení popřené pohledávky, takto:

I. Žaloba se zamítá v celém rozsahu. II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému správci náhradu nákladů řízení ve výši 618,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Při přezkumném jednání, konaném 26.6.2012 v insolvenční věci spis.zn.KSPL 20 INS 7586/2012 dlužnice Jiřiny Bódiové, popřela žalovaná správkyně pohledávku žalobkyně, přihlášenou v celkové výši 31.396,-Kč, co do pravosti a výše 15.626,22 Kč s odůvodněním, že žalobkyni nevzniklo právo na úhradu odměny za poskytnutí úvěru dle § 499 obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), přičemž tato odměna, tvořící spolu s 20% smluvním úrokem RPSN 199,7%, je též v rozporu s dobrými mravy. Správkyně rovněž shledala jako nepřiměřenou smluvní pokutu 722,-Kč za každý měsíc prodlení s plněním dluhu ve výši 8.151,-Kč. Zjištěna tak byla pouze částka 15.769,78 Kč, sestávající z dlužné jistiny 8.151,30 Kč, smluvního úroku 20% p.a. ze sjednané částky úvěru 15.000 Kč za dobu od 30.7.2010 do 3.5.2012, vyčísleného správkyní na 2.429,76 Kč, dále úroku z prodlení v zákonné úrokové míře z částky 8.151,30 Kč za dobu od 7.12.2010 do 3.5.2012, vyčísleného na 688,72 Kč a ze smluvní pokuty 4.500,-Kč, když správkyně právě v této výši považovala smluvní pokutu za přiměřenou (30% z poskytnuté částky úvěru 15.000,-Kč).

O popření nevykonatelné pohledávky byla žalobkyně vyrozuměna dopisem správkyně z 9.7.2012, doručeným 11.7.2012. Žaloba na určení pravosti popřené pohledávky byla podána do datové schránky soudu 13.7.2012, tedy včas.

K jednání, nařízenému na 20.11.2012, se žalobkyně omluvila a souhlasila, aby bylo jednáno a rozhodnuto v její nepřítomnosti.

V rámci důkazního řízení byla čtena žaloba na čl.2-4, přihláška P2 do insolvenční věci Jiřiny Bódiové, protokol o přezkumném jednání z 26.6.2012, vyrozumění o popření ze 14.12.2010, smlouva o úvěru č.72010-4071 (jako příloha přihlášky P2) a vyjádření žalovaného správce na čl.14-15.

Z obsahu úvěrové smlouvy soud zjistil, že ji dlužnice uzavřela dne 30.7.2010 pod dřívějším příjmením Svitičová. Podle čl.I. smlouvy poskytla žalobkyně dlužnici v hotovosti na 13 měsíčních splátek částku 15.000 Kč (jistina úvěru), a to : za úplatu a dále úrok ve výši 20% z jistiny za období, na které byl úvěr poskytnut (dále jen Poplatek za správu úvěru, jež zahrnuje jak úplatu, tak sjednaný úrok). Výše měsíčního poplatku činí 722,-Kč.

Na základě ujednání čl.I.smlouvy byl závazek dlužnice vyčíslen na 15.000 Kč (jistina) + 9.375,-Kč ( úrok a úplata ), tedy celkem na 24.375,-Kč.

Nedílnou součástí úvěrové smlouvy jsou Obchodní podmínky. Jejich článek 3. obsahuje ujednání o sankcích za prodlení s plněním úvěru, a to o smluvní pokutě ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru (tj.722,-Kč) za každý započatý měsíc prodlení a o úroku z prodlení v zákonné výši . Kromě toho byl sjednán administrativní poplatek za uzavření smlouvy ve výši 3% z jistiny, tj. 450,-Kč, splatný při výplatě hotovosti.

Z přihlášky P2 soud zjistil, že žalobkyně přihlásila jako jistinu částku 15.125,-Kč, vypočtenou jako rozdíl mezi celkovým závazkem dlužnice (24.375,-Kč) a částkou dlužnicí splacenou (9.250,-Kč). Druhou část přihlášeného nároku žalobkyně odznačila jako příslušenství jistiny . Pod tuto položku ve výši 16.271,-Kč zahrnula jak úrok z prodlení 7,75% p.a. od 10.10.2010 do 1.5.2012 (570 dnů) z částky 15.125,-Kč ve výši 1.830,54 Kč, tak smluvní pokutu 14.440,-Kč za 20 měsíců prodlení od října 2010 do května 2012 při sazbě 722,-Kč/měsíc.

Na základě skutečností shora uvedených dospěl soud k těmto zjištěním a závěrům:

1. dle § 121 odst.3 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění změn a doplňků (dále jen ObčZ) jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Smluvní pokuta příslušenstvím pohledávky není; může být sjednána jako samostatný nárok podle § 544 a 545 ObčZ. Dohoda o smluvní pokutě musí mít písemnou formu a jako taková musí být podepsána (§ 40 odst.3 ObčZ). Pokud žalobkyně přihlásila smluvní pokutu jako příslušenství jiné pohledávky, nebyla smluvní pokuta přihlášena řádně a správkyně byla oprávněna toto příslušenství popřít v celé částce smluvní pokuty, neboť v této výši příslušenství jistiny 15.125,-Kč nevzniklo, resp. není pro ně dán právní důvod ve smyslu § 121 odst.3 ObčZ. V rozsahu, ve kterém byla smluvní pokuta jako příslušenství pohledávky skutečně popřena, tj. ve výši 9.940,-Kč (14.440,-Kč-4.500,-Kč), je třeba popěrný úkon správkyně posuzovat jako správný a naopak žalobu jako nedůvodnou, nehledě k tomu, že je dán také správkyní uváděný důvod popření, totiž nepřiměřenost pokuty k výši dlužné částky (vyplaceno dle smlouvy 15.000 Kč, stržen poplatek 450,-Kč, splaceno dlužnicí 9.250,-Kč, čistý dluh 5.300,-Kč).

2. úplatu dle § 499 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen ObchZ), za sjednání závazku poskytnout na požádání peněžní prostředky ve smyslu nelze přiznat věřiteli, který se v úvěrové smlouvě nezavázal, že v budoucnu poskytne dlužníku na požádání peněžní prostředky, ale (obdobně jako v případě půjčky) pouze konstatoval, že poskytuje úvěr a dlužník potvrdil převzetí sjednané částky v hotovosti již při podpisu smlouvy. Takovému věřiteli, zde žalobkyni, tedy nevznikly žádné náklady spojené rezervace peněžních prostředků na neurčitou dobu, resp. do okamžiku, kdy dlužník o výplatu požádá. V projednávané věci má soud za to, že náklady spojené s vyhotovením smlouvy byly pokryty administrativním poplatkem ve výši 3% z poskytnuté částky, strženým z jistiny při výplatě úvěru. Ostatní náklady i odměnu žalobkyně dostatečně kryje sjednaný smluvní 20% úrok.

3. Pokud v předmětné úvěrové smlouvě byla úplata dle § 499 ObchZ začleněna do jediného poplatku za správu úvěru ve výši 722,-Kč měsíčně a v něm spojena se smluvním úrokem, pak správkyně postupovala správně, když tohoto kombinovaného poplatku vypreparovala částku 2.429,76 Kč odpovídající smluvnímu úroku 20% p.a. ze sjednané částky úvěru 15.000 Kč za dobu od uzavření úvěrové smlouvy do rozhodnutí o úpadku, tj. od 30.7.2010 do 3.5.2012, a zbytek popřela jako úplatu dle § 499 ObchZ. Soud proto nevyhověl žalobě ani v tomto bodě.

Z uvedených důvodů byla žaloba zamítnuta v celém rozsahu a úspěšnému správci byla přiznána náhrada ve výši cestovného za cestu automobilem BMW 330d ze sídla správce v Karlových Varech k jednání v Plzni (celkem 170 km) při spotřebě 6,8 l/100 km motorové nafty.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 20.11.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová