139 ICm 1424/2013
Jednací číslo: 139 ICm 1424/2013-18 KSPL 20 INS 28917/2012 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, zast.: Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou, Haštalská 27, 110 00, Praha 1 proti žalovanému Mgr. Františku Burešovi, IČ 72084278, nám. Republiky 2, 301 00, Plzeň, IS dlužníka Aleny Kohoutkové v žalobě na určení popřené nevykonatelné pohledávky, takto:

I. Soud bere na vědomí, že žalovaný insolvenční správce vzal dne 14. 8. 2013 zpět popření pohledávky P-4 věřitele AB 4 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem v Amsterdamu ve výši 111.245,10 Kč. II. Žaloba se zamítá. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. IV. Žalobkyni se vrací část soudního poplatku ve výši 4.000,-Kč.

Odůvodnění

Při přezkumném jednání v insolvenční věci dlužnice Aleny Kohoutkové, projednávané zdejším soudem pod spis. zn. KSPL 20 INS 28917/2012, popřel žalovaný insolvenční správce pohledávku žalobkyně co do částky 111.245,10 Kč. Žalobkyně reagovala včasnou incidenční žalobou z 19. 4. 2013.

Před zahájením jednání, podáním ze 14. 8. 2013, vzal žalovaný správce zpět popření pohledávky, která je předmětem zde projednávané incidenční žaloby, takže předmět žaloby odpadl, neboť popřená pohledávka je dle § 201 odst. 1 písm. c) IZ považována za zjištěnou. Žalovaný ve svém podání ze 14. 8. 2013, doručeném soudu téhož dne, výslovně uvedl, že bere zpět popření pohledávky P-4 ve výši 111.245,10 Kč.

Vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí popření došlo před zahájením prvého jednání ve věci a zástupkyně žalobkyně nebyla zmocněna ke zpětvzetí žaloby, rozhodl soud tak, že návrh zamítá a nepřiznává žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení, když ve sporech o popřené pohledávky nemá žádný z účastníků proti správci na náhradu nárok podle § 202 odst. 1 IZ. Žalobkyni však bude po právní moci tohoto rozhodnutí vrácena příslušná část soudního poplatku dle § 10 zák. č. 549/1991 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 15.08.2013

JUDr. Jan Blažek,v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová