139 ICm 1360/2015
Jednací číslo: 139 ICm 1360/2015-78 KSPL 20 INS 14955/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, coby insolvenční správce dlužníka Ivo Husineckého, zast.: JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, se sídlem kanceláře Táborská 65/29, 140 00, Praha 4, proti žalované MURINE s.r.o., IČO 29087252, Plzenecká 74, 326 00, Plzeň, zast.: Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem, Rooseveltova 16, 301 00, Plzeň, o neúčinnost právního úkonu, takto:

I. Žaloba na určení, že vůči věřitelům dlužníka Iva Husineckého je právně neúčinná kupní smlouva ze dne 8. ledna 2014, kterou dlužník, jako prodávající, uzavřel se žalovanou společností Murine s.r.o., jako kupující, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 1689/4 o výměře 2.429 m2-ostatní plocha, na LV č. 1437 pro k.ú. a obec Horní Slavkov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, se z a m í t á .

II. Žaloba na vydání pozemku parc. č. 1689/4 o výměře 2.429 m2-ostatní plocha, na LV č. 1437 pro k.ú. a obec Horní Slavkov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, do majetkové podstaty dlužníka Ivo Husineckého, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů vo d ně n í

Odpůrčí žalobou ze 3.4.2015 (ve znění po částečném zpětvzetí žaloby ze 17.6.2015 a částečném zastavení řízení z 15.9.2015), se žalující insolvenční správce domáhal určení neúčinnosti smlouvy o prodeji pozemku parc.č.1689/4 o výměře 2.429 m2 v Horním Slavkově za symbolickou 1,-Kč, uzavřené dne 8.1.2014 mezi dlužníkem Ivo Husineckým (r.č.510920/384), jako prodávajícím a MURINE, s.r.o., jako kupujícím. Žalobce namítl neúčinnost smlouvy pro nepřiměřenost protiplnění a navrhl vydání předmětného pozemku do majetkové podstaty. KSPL 20INS 14955/ 2014

Z připojeného insolvenčního spisu KSPL 20 INS 14955/2014 soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno 30.5.2014 a usnesení o úpadku a o jeho řešení konkursem bylo vydáno 24.11.2014. Žaloba byla podána včas ve lhůtě dle § 239 odst.3 insolvenčního zákona č.182/2007 Sb. (dále jen "IZ") a týká se úkonu, který dlužník učinil ve lhůtě dle § 240 odst.3 IZ. Soud proto přistoupil k jejímu projednání.

K důkazu byla čtena kupní smlouva z 8.1.2014. Účastníci nevznesli žádné námitky týkající se pravosti smlouvy, jejího textu, dne uzavření či podpisu stran. Soud proto považuje za nesporné, že insolvenční dlužník prodal dne 8.1.2014 žalované MURINE s.r.o. pozemek parc. č. 1689/4 o výměře 2.429 m2-ostatní plocha, který je součástí areálu čerpací stanice pohonných hmot v Horním Slavkově, a to za cenu 1 Kč, přičemž podle čl. 2.3 smlouvy byl pozemek zatížen zástavním právem k zajištění pohledávek věřitele Petra Nachtigala ve výši 2,445.632,-Kč a 750.000,-Kč a k zajištění pohledávky Agropodniku Domažlice a.s. ve výši 2,324.118,-Kč + k zajištění jeho případné budoucí pohledávky až do výše 2,000.500,-Kč.

Podle znaleckého posudku č. 3005-6.64/15 z 10. 11. 2015, vyhotoveného na objednávku žalobce znalcem Vladimírem Pauerem, činila v době prodeje obvyklá cena předmětného pozemku 1,775.493,-Kč s tím, že se jedná o manipulační plochu zpevněnou zámkovou dlažbou, opatřenou chodníky s přípojkami inženýrských sítí a technologickým vybavením čerpací stanice (podzemní nádrže a jejich napojení), stanicí PB včetně napojení a oplocení a čističkou odpadních vod. Znalec konstatoval, že celý areál čerpací stanice (kromě pozemku parc.č.1689/4 jej tvoří ještě zastavěná plocha parc. č. 2750 o výměře 178 m2 a kiosek č.p. 922), je sice zatížen shora zmíněnými zástavními právy pro Petra Nachtigala a Agropodnik Domažlice a.s., avšak tato zástavní práva "nemají vliv na určení obvyklé ceny . Znalec k ceně dospěl porovnáním s podobnými pozemky v Horním Slavkově, v Horním Chodově, Jenišově, Sokolově a v Karlových Varech-Rybářích a konstatoval, že v době pořizování posudku nesloužila čerpací stanice svému účelu, nebyla v provozu. Poukázal též na shodu svých závěrů o obecné ceně se závěry obsaženými v posudku znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a.s. , vyhotoveném k 6.10.2014 na objednávku exekutora JUDr.Exnera.

K důkazu byl též čten seznam přihlášených pohledávek do konkursu Ivo Husineckého. Bylo podáno 24 přihlášek. Celková suma zjištěných pohledávek činila 23,548.467,37 Kč. Podle přihlášek pohledávek se pohledávka Agropodniku Domažlice a.s. ve výši 2,8 mil. Kč stala splatnou v průběhu r. 2013, pohledávka Petra Nachtigala ve výši 3,5 mil. Kč dne 2. 4. 2013, pohledávka Nachtigal Group s.r.o. dne 15. 7. 2013, pohledávka Dezidera Faško dne 2. 8. 2013 a pohledávky FÚ pro Karlovarský kraj dne 25. 7. a po 11. 8. 2011 (přičemž pohledávka Petra Nachtigala byla přihlášena jako zajištěná nikoli areálem ČOV v Horním Slavkově, ale exekutorským zástavním právem k budově č.p. 33 s pozemkem v k.ú. Toužim, to jako podmíněná pro případ, že "nebude uspokojena prodejem majetku, tvořícího předmět zajištění mimo majetkovou podstatu").

Jiné důkazy nebyly navrženy. V závěrečném návrhu poukázal žalobce na rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 1348/2005 ze 3.5.2006, podle něhož "nemá zástavní právo samo o sobě jakoukoliv vlastní majetkovou hodnotu. Právní význam má jen ve spojení se zajišťovanou pohledávkou, a to jen v tom smyslu, v jakém ovlivňuje její bonitu."

Po posouzení skutečností shora uvedených dospěl soud k závěru, že předmětná kupní smlouva není neúčinným úkonem ve smyslu § 240 IZ, a to z těchto důvodů:

-zástavní právo zřejmě nelze prodat či směnit, tedy samo o sobě nemá vlastní majetkovou hodnotu, jak správně judikoval NS, avšak výše pohledávky, která je zástavním právem zajištěna, má zásadní vliv na cenu, za kterou lze nemovitost reálně v tržním prostředí prodat

-jestliže znalec dospěl k závěru, že předmětný pozemek má bez přihlédnutí k zástavním právům obecnou cenu cca 1,8 mil.Kč a jestliže je zástava zatížena zástavními právy k zajištění KSPL 20INS 14955/ 2014

pohledávek ve výši 5,519.750,-Kč až 7,520.250 Kč s příslušenstvím, pak z účetního hlediska má zástava hodnotu 1,-Kč, když majetek nelze účtovat v záporných číslech

-zajištění věřitelé se přednostně uspokojují z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Je tedy nepodstatné, zda "předlužená" resp. "přezajištěná" zástava je součástí majetkové podstaty či leží mimo terén konkursu, jestliže věřitel s nejlepším pořadím zajištění, zde Petr Nachtigal, přihlásil svoji pohledávku 3,195.632,-Kč s přísl. jako pohledávku zajištěnou nemovitostí v Toužimi a "podmíněnou pro případ, že nebude uspokojena prodejem majetku, tvořícího předmět zajištění mimo majetkovou podstatu". Tedy tento věřitel s nejlepším pořadím zástavního práva k nemovitosti v Horním Slavkově bude především uspokojován z výtěžku prodeje zástavy v Horním Slavkově mimo konkurs, poté z výtěžku zástavy v Toužimi v rámci konkursu a pouze s případným neuspokojeným zbytkem své pohledávky se bude podílet na výtěžku určeném k uspokojení nezajištěných věřitelů.

Kupní smlouvu z 8.1.2014 tedy nelze posuzovat ani jako neúčinný úkon pro nepřiměřené protiplnění podle § 240 IZ, ani jako neúčinný úkon zvýhodňující podle § 241 IZ, když cena byla stanovena správně a nikdo z věřitelů nebyl neoprávněně zvýhodněn. Úmysl poškodit věřitele podle § 242 IZ tvrzen ani prokazován nebyl.

Z těchto důvodů byla odpůrčí žaloba insolvenčního správce zamítnuta, a to včetně požadavku na vydání předmětného pozemku do majetkové podstaty.

Ú spěšná žalovaná MURINE, s.r.o. nevyúčtovala žádné náklady, proto soud žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 12.01.2016

JUDr. Jan Blažek,v.r. Za správnost: samosoudce Alena Dočkalová