139 ICm 1152/2010
Jednací číslo: 139 ICm 1152/2010-26 KSPL 20 INS 4052/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY (pro uznání)

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2, proti žalovanému Mgr. Viktoru Švantnerovi, Mikulášská třída 9, 326 00 Plzeň, IS dlužníka Ladislava Zigmunda, na určení pořadí pohledávky, takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna a.s. za dlužníkem Ladislavem Zigmundem ve výši 124.801,32,-Kč je pohledávkou splatnou, nepodmíněnou, nevykonatelnou a nezajištěnou, a jako taková má právo na uspokojení v rámci oddlužení Ladislava Zigmunda splátkovým kalendářem v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. KSPL 20 INS 4052/2010, a to od měsíce následujícího po účinnosti usnesení o schválení oddlužení č.j. KSPL 20 INS 4052/2010-B-9 z 9. 8. 2010.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

V insolvenční věci dlužníka Ladislava Zigmunda KSPL 20 INS 4052/2010 uznal insolvenční správce při přezkumném jednání dne 13.7.2010 pohledávku žalobkyně č.1 ve výši 124.629,95 Kč jako nepodmíněnou a pohledávku č.2 ve výši 124.801,32 Kč jako podmíněnou, ač i tato pohledávka byla přihlášena jako nepodmíněná.

Žalobkyně, která nebyla při přezkumném jednání přítomna, nebyla o uznání pohledávky č.2 jako podmíněné resp. o popření její nepodmíněnosti vyrozuměna dle § 197 odst.2 IZ a soud ji jakožto podmíněnou, tedy nedospělou, nezařadil do rozpisu splátkového kalendáře. Žalobkyně se s výsledkem přezkumného jednání seznámila v insolvenčním rejstříku a dne 8.9.2010 podala na určení pořadí zmíněné pohledávky žalobu, v níž označila rozhodné skutečnosti pro uznání a zjištění této pohledávky jako nepodmíněné, nezajištěné, nevykonatelné a splatné.

Správce na žalobu reagoval podáním ze 31.12.2010, ve kterém uznal předmětnou pohledávku jako nepodmíněnou, a to s účinností od usnesení o schválení oddlužení.

Z důvodů shora uvedených soud podle § 153a o.s.ř. rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. O nákladech řízení pak rozhodl podle § 202 IZ. Po právní moci tohoto rozsudku bude ze strany soudu a insolvenčního správce postupováno dle § 407 odst.3 a § 411 odst.2 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 24.02.2011

Za správnost: JUDr. Jan Blažek, v.r. Alena Dočkalová samosoudce