139 ICm 1108/2012
Jednací číslo: 139 ICm 1108/2012-23 KSPL 20 INS 15110/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce: B.I.M.O. spol. s r.o., IČ 26153858, Hroznatova 773, 353 01, Mariánské Lázně, zast.: JUDr. Milanem Veselým, Hroznatova 773, 353 01, Mariánské Lázně, proti žalované Insolvenční agentuře v.o.s., IČ 29115540, Západní 1448/16, 360 01, Karlovy Vary, IS dlužníka Západní stavební DL, a.s., o určení pravosti a výše popřené pohledávky, takto:

I. Žaloba se zamítá v celém rozsahu. II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované Insolvenční agentuře v.o.s. na náhradu nákladů řízení 2.472,-Kč včetně 20 % DPH, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

V insolvenční věci dlužníka Západní stavební DL, a.s., projednávané Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. KSPL 20 INS 15110/2011 popřel insolvenční správce při přezkumném jednání dne 13. 3. 2012 pohledávku žalobkyně, přihlášenou pod č. P-27 co do částky 9.103.753,-Kč s odůvodněním, že žalobkyně nesprávně vypočetla smluvní pokutu a dále, že neexistuje nárok na uplatněný úrok z prodlení. Správce pohledávku uznal pouze co do výše 1.000.023,-Kč. O popření byla žalobkyně vyrozuměna dne 10. 4. 2012, kdy byl správce ze 6. 4. 2012 doručen do advokátní kanceláře JUDr. Milana Veselého, zástupce žalobkyně.

Žaloba v projednávané věci byla doručena soudu 20. 4. 2012, tedy včas.

Důkazní řízení bylo provedeno při jednání dne 22. 10. 2012. K důkazu byla čtena smlouva o dílo, datovaná 11. 4. 2008, podle níž byla žalobkyně objednatelem a dlužník Západní stavební DL a.s. zhotovitelem díla bytový dům č. 3 a č. 4 na poz. parc. č. 989/13 v k.ú. a obci Mariánské Lázně, lokalita Třešňovka . Žalobkyně předložila soudu tuto smlouvu v neověřených kopiích jednak jako přílohu žaloby a jednak jako přílohu přihlášky. Soud zjistil, že obě tyto fotokopie jsou na str. 15 opatřeny podpisy obou stran a otiskem razítka Západní stavební DL. Obě tyto kopie mají na straně 7 text článku IV odst. 1, kde v českém znění nechybí na konci odstavce text: Dále pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % celkové smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení za období prodlení od 16. 5. 2009 dále . Při provedení důkazu originály téže smlouvy, předloženými žalobkyní, se zjišťuje, že výtisk smlouvy, v němž v článku IV odst. 1 nechybí slova za každý i započatý kalendářní den prodlení je podepsán pouze objednatelem, za kterého na základě plné moci jednal Frank Willi Heindrich Biela, zatímco na druhém originálu, obsahujícím též podpis Ing. Františka Lindy, předsedy představenstva zhotovitele Západní stavební DL, je česká verze článku IV bod 1 zkrácena a zní: Dále pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % celkové smluvní ceny díla bez DPH za období prodlení od 16. 5. 2009 dále . Tento rozpor mezi předloženými kopiemi originály smlouvy vysvětlil zástupce žalobkyně pochybením při kompletování fotokopií v sekretariátu.

K dotazu soudu sdělil zástupce žalobkyně, že předseda představenstva zhotovitele se nedostavil k podepisování připravené dvojjazyčné smlouvy, kde německý překlad byl pořízen podle českého originálu. Takto připravený text podepsal nejdříve pouze zástupce objednatele a pak byla smlouva odvezena k podpisu předsedovi představenstva Západní stavební DL a.s. a od něho vrácena bez upozornění na změnu textu jako potvrzená. Až při poruše ve vztazích smluvních stran si žalobkyně povšimla, že smlouva obsahuje rozdílný text článku IV odst. 1 v českém a německém jazyce, přičemž německý text je úplný. Právě v německé verzi pan Biela kontroloval správnost smlouvy a nemohl tedy zjistit rozdíl, neboť nezná český jazyk.

Zástupce žalované upozornil, že oba originály, tedy i verze se zkráceným českým textem článku IV, podepsaná oběma stranami, je zapečetěna pečetící páskou a otiskem razítka advokátní kanceláře JUDr. Milana Veselého, včetně podpisu tohoto advokáta, takže se zdá být vyloučeno, aby list č. 7 smlouvy se změněným textem byl do tělesa smlouvy vložen bez vědomí druhé strany. Přítomný JUDr. Veselý nenavrhl provést důkaz znaleckým posouzením neporušenosti plomby.

Dále soud zjistil, že dle čl. XII odst. 3 smlouvy má česká verze pro případ sporů přednost před souběžným německým textem.

Na základě skutečností shora uvedených dospěl soud k závěru, že žalobě nelze vyhovět, neboť neexistuje písemná verze smlouvy, podepsaná oběma stranami, obsahující v čl. IV českou verzi ujednání o smluvní pokutě ve znění shodném s verzí v německém jazyce, tedy text obsahující též slova za každý i započatý kalendářní den prodlení . Vzhledem k tomu, že podle § 544 odst. 2 Obč. zák. lze smluvní pokutu sjednat jen písemně, což platí i pro vztahy mezi podnikateli podle Obchodního zákoníku, nelze chybějící text v české verzi, která má přednost před verzí německou, nahradit jinou formou projevu vůle, byť by bylo prokázáno např. výslechem osob zúčastněných při přípravě textu smlouvy, že vůle stran směřovala k onomu rozsáhlejšímu ujednání o smluvní pokutě. Nebylo-li v tomto řízení prokázáno, že při uzavírání smlouvy došlo k jednání, které je v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy, je třeba vycházet z ustanovení § 44 odst. 2 Obč. z., podle kterého přijetí návrhu, obsahujícího dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je považováno za odmítnutí návrhu a tedy za nový návrh. Vzhledem k tomu, že žalobkyně, jako objednatel díla, předala zhotoviteli díla staveniště a ničeho nenamítala proti zhotovení díla dle písemně uzavřené smlouvy, je třeba mít za to, že ujednání o smluvní pokutě bylo sjednáno ve znění podepsaném oběma stranami, tedy ve znění, kdy pokuta ve výši 0,3 % z celkové smluvní ceny díla, má být vyčíslena a uplatněna pouze jako jednorázová pokuta za prodlení se zhotovením díla po 16. 5. 2009. Za těchto okolností nelze učinit jiný závěr, než že insolvenční správce správně popřel tu část smluvní pokuty, pro kterou není ve smlouvě o dílo dán právní důvod.

Vzhledem k tomu, že žalovaný správce měl ve sporu úspěch, soud mu přiznal náhradu nákladů ve výši cestovného z jeho sídla v Karlových Varech ke dvěma jednáním u Krajského soudu v Plzni a zpět (2 x 170 km vozidlem BMW 330d).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 22.10.2012

JUDr. Jan Blažek, v.r. samosoudce

Za správnost: Alena Dočkalová