139 Cm 2/2010
č.j.: 139Cm 2/2010-29 KSPL 20 INS 5862/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem ve věci žalobce Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, proti žalovanému JUDr. Marku Šťastnému, IČ 66256844, Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, insolvenčnímu správci dlužníka Michala Majora, o určení popřené pohledávky 364.363,20 Kč, takto:

I. Žaloba se zamítá v celém rozsahu. II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému JUDr. Marku Šťastnému na náhradu nákladů řízení 976,60 Kč (cestovné), a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Při přezkumném jednání, konaném dne 1.12.2009 v insolvenční věci KSPL 20 INS 5862/2009, popřel pouze dlužník Michal Major pohledávky žalobkyně přihlášené včas a řádně pod pořadovým č.12 co do důvodu a výše v celém rozsahu tj. celkem 364.363,20 Kč po částečném zpětvzetí přihlášky žalobkyní, zatímco insolvenční správce tyto nevykonatelné a nezajištěné pohledávky uznal co do důvodu, výše i pořadí.

Žalobkyně, nepřítomná při přezkumném jednání, byla o popření vyrozuměna 15.1.2010 dopisem správce ze 6.1. 2010 s poučením podle §197 odst.2, §198 IZ a výslovně též podle § 410 odst.2 IZ s ohledem na schválené plněním splátkového kalendáře usnesením KSPL 20 INS 5862/2009-B-7 ze 7.12.2009. Žalobkyně reagovala na vyrozumění o popření svých pohledávek včasnou žalobou proti dlužníku i správci, doručenou soudu 29.1.2010.

Usnesením č.j.-14 z 26.3.2010 soud zamítl žalobu, pokud směřovala vůči dlužníku, a to pro nedostatek pasivní legitimace dlužníka ve smyslu § 198 odst.1, věta druhá IZ s tím, že v řízení bude pokračováno pouze proti správci. Toto usnesení nabylo právní moci dnem 29.4.2010, když žádný z účastníků proti němu nepodal odvolání, a to ani žalobkyně, ani dlužníkův zástupce dle plné moci pro insolvenční řízení Mgr.Martin Pech, jemuž bylo z opatrnosti cit.usnesení dodatečně doručeno 4.1.2011. Deleted: 139Cm 2/2010

K jednání ve věci se dne 22.3.2011 dostavil pouze insolvenční správce. Žalobkyně se k jednání omluvila a souhlasila s jednáním a rozhodnutím v její nepřítomnosti. Správce potvrdil, že pohledávky žalobkyně i nadále uznává, namítl však, že pravomocné zamítnutí žaloby proti dlužníku má dle jeho názoru za následek, že popření ze strany dlužníka trvá a k popřené pohledávce se ve smyslu § 198 odst.1, věta třetí IZ, nepřihlíží. Žalovaný správce proto navrhl zamítnutí žaloby.

Soud zkoumal tuto procesní námitku a dospěl k závěru, že je dán důvod pro zamítnutí žaloby, a to nejen z důvodů namítaných správcem.

Je objektivní skutečností, že žalobkyně proti usnesení č.j.-14, jímž byla žaloba proti dlužníku zamítnuta pro nedostatek pasivní legitimace, odvolání nepodala, ač toto usnesení bylo založeno na nesprávném výkladu § 198 odst.1, věta druhá IZ a § 16 odst.3 IZ, neboť pro spor o určení pravosti a výše popřené nevykonatelné pohledávky je popírající dlužník pasivně legitimován. Tento procesní stav, kdy žalovaným je pouze správce, ač pohledávku popřel pouze dlužník, je sám o sobě důvodem pro zamítnutí žaloby, jak judikoval Vrchní soud v Praze např.usnesením č.j.15 Cmo 245/2009 z 8.2.2010

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce opakovaně potvrdil své stanovisko, že uznává pravost, výši i pořadí předmětné pohledávky, zabýval se soud důvody, které vedly dlužníka k jejímu popření co do důvodu a výše v celém rozsahu a zjistil, že v průběhu celého insolvenčního řízení, včetně přezkumného jednání z 1.12.2009, dlužník žádné důvody, kromě prohlášení shora uvedeného, neuvedl. Nedostatek odůvodnění dlužníkova popěrného úkonu způsobuje jeho neplatnost pro neurčitost dle § 37 odst.1 ObčZ. V důsledku toho nenastaly účinky popření a na pohledávku dotčenou takovýmto úkonem je třeba pohlížet jako na pohledávku zjištěnou, tedy jako na pohledávku, která je účastna uspokojení v rámci oddlužení dlužníka Michala Majora plněním splátkového kalendáře.

S ohledem na výsledek sporu soud správci přiznal náhradu nákladů v rozsahu cestovného ze sídla jeho kanceláře k jednání v Plzni a zpět.

Po právní moci tohoto rozhodnutí správce vyplatí žalobkyni splátky dosud zadržované dle § 411 odst.2 IZ a další splátky bude žalobkyni vyplácet plynule po celou dobu plnění podmínek oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 22.03.2011

Za správnost: JUDr. Jan Blažek, v.r. Alena Dočkalová samosoudce