12 VSOL 91/2013-16
13 ICm 1965/2012 12 VSOL 91/2013-16 (KSOS 13 INS 954/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci žalobce K + K Dolní Benešov s.r.o., se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská č.p. 125, PSČ 747 22, IČ: 25385356, zastoupeného Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem Opava, Partyzánská 18, PSČ 747 05, proti žalovanému Mgr. Jiřímu Hanákovi, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, PSČ 703 00, insolvenčnímu správci dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, PSČ 708 00, IČ: 15504158, o určení pohledávky, rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 13 ICm 1965/2012-8 ze dne 30.5.2013

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl žalobu na určení popřené pohledávky doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 2.7.2012 (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žalobce se svou žalobou doručenou soudu dne 2.7.2012 domáhal určení, že jeho nevykonatelná pohledávka č. 4 přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 954/2012 přihláškou č. P 242 ve výši 633.484,51 Kč je po právu. Soud nejprve hodnotil, zda jsou splněny formální předpoklady projednatelnosti incidenční žaloby podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) z hlediska její včasnosti. Ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že žalovaný na přezkumném jednání dne 3.5.2012 popřel žalobcovu pohledávku č. 4 v celkové výši 700.523,98 Kč (č. přihlášky P 242), žalobce u přezkumného jednání nebyl přítomen. Žalovaný podáním ze dne 31.5.2012 vyrozuměl žalobce pokračování-2- (KSOS 13 INS 954/2012) o popření jeho pohledávky, vyzval jej k uplatnění nároku u soudu a poučil jej o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění věřiteli. Toto vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 5.6.2012, poslední den lhůty k podání incidenční žaloby u Krajského soudu v Ostravě uplynul dnem 20.6.2012 (ve středu). Žalobce sice podal žalobu k poštovní přepravě dne 15.6.2012, Krajskému soudu v Ostravě však byla doručena až dne 2.7.2012. Lhůta k uplatnění žaloby podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ je koncipována jako lhůta hmotněprávní, pro její dodržení je proto nutno, aby předepsaný právní úkon byl doručen příslušnému soudu. Vzhledem k tomu, že žaloba nebyla doručena ve lhůtě stanovené v tomto ustanovení, soud žalobu pro opožděnost podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ odmítl. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 163 IZ ve spojení s § 146 odst. 3 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, neboť žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Uvedl, že pokud prokazatelně podal žalobu k poštovní přepravě dne 15.6.2012, soudem tvrzená lhůta pro podání žaloby měla uběhnout dne 20.6.2012, a přesto k doručení zásilky obsahující žalobu mělo dojít až dne 2.7.2012, pak dost dobře cestování zásilky obsahující žalobu nerozumí, neboť je velmi nepravděpodobné, aby zásilka putovala na trase Opava-Ostrava po dobu 17 dnů. Žádá proto o přezkoumání právního názoru soudu prvního stupně a zrušení napadeného rozhodnutí.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 160 odst. 1 a odst. 4 IZ incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby (odstavec 1). Žalobu podanou podle odstavce pokračování-3- (KSOS 13 INS 954/2012) 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat (odstavec 4).

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobce se svou žalobou ze dne 10.6.2012 domáhal vůči žalovanému určení výše a pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 13 INS 954/2012, žalobu podal k poštovní přepravě dne 15.6.2012, Krajskému soudu v Ostravě byla žaloba doručena dne 2.7.2012. Vyrozuměním o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 31.5.2012 insolvenční správce dlužníka Ing. Jiří Hanák vyrozuměl žalobce (prostřednictvím jeho advokáta Mgr. Marka Urbiše), že žalobce dne 28.2.2012 podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení ve věci dlužníka u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 13 INS 954/2012 vedenou jako přihláška č. P 242 v celkové výši 764.248,43 Kč obsahující pohledávku č. 1 ve výši 42.038,61 Kč, pohledávku č. 2 ve výši 5.721,50 Kč, pohledávku č. 3 výši 15.964,34 Kč a pohledávku č. 4 výši 700.523,98 Kč, jako pohledávku nepodmíněnou, nezajištěnou a nevykonatelnou. Při přezkumném jednání konaném dne 3.5.2012 insolvenční správce popřel pohledávku č. 4 co do pravosti tak, že jistina ve výši 63.404,70 Kč byla popřena z důvodu duplicity pohledávek přihlášených pod č. 1, č. 2 a č. 3, jistina ve výši 637.119,28 Kč byla popřena z důvodu nesplněných podmínek pro vznik nároku. Tímto jako insolvenční správce podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ vyrozumívá věřitele, že popřel přihlášenou pohledávku věřitele v celkové výši 764.248,43 Kč, a to konkrétně dílčí pohledávku č. 4 zcela co do pravosti. Podle ustanovení § 198 odst. 1 a odst. 2 IZ současně insolvenční správce věřitele poučil, že je oprávněn uplatnit své právo žalobou na určení u Krajského soudu v Ostravě jako soudu insolvenčního, a to do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Žalobu je nutno podat proti insolvenčnímu správci, nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě může věřitel uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání a dále skutečnosti, o kterých se dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Toto vyrozumění bylo doručeno právnímu zástupci věřitele dne 5.6.2012.

Z ustanovení § 198 odst. 1 IZ vyplývá, že lhůta pro podání incidenční žaloby se počítá od termínu přezkumného jednání, kdy došlo k popření pohledávky, odlišně je vymezena pro věřitele, kteří se neúčastnili přezkumného jednání, kde byla přezkoumána jejich pohledávka. Je-li věřiteli doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky později než 16. den po konání přezkumného jednání, skončí lhůta pro podání incidenční žaloby 15. dnem od doručení vyrozumění insolvenčního správce. Pokud by naopak vyrozumění insolvenčního správce bylo pokračování-4- (KSOS 13 INS 954/2012) věřiteli doručeno dříve než 15. den po konání příslušného jednání, skončí lhůta pro podání incidenční žaloby věřiteli až 30. den po přezkumném jednání, nikoliv 15. den po doručení vyrozumění. Lhůta pro podání incidenční žaloby je lhůtou hmotněprávní, a proto poslední den lhůty musí být incidenční žaloba doručena podatelně insolvenčního soudu.

V přezkoumávané věci byla přezkoumána přihláška pohledávky žalobce u přezkumného jednání dne 3.5.2012, u kterého žalobce nebyl přítomen. Vyrozumění o popření jeho pohledávky ze dne 31.5.2012 bylo žalobci doručeno dne 5.6.2012, tedy později než 16. den po konání přezkumného jednání, a proto žalobci skončila lhůta pro podání incidenční žaloby 15. dnem po doručení vyrozumění insolvenčního správce, tj. 20.6.2012 (ve středu). Žaloba ze dne 10.6.2012 byla žalobcem dána k poštovní přepravě dne 15.6.2012 (odevzdána orgánu, který ji měl doručit insolvenčnímu soudu), avšak Krajskému soudu v Ostravě jako příslušnému insolvenčnímu soudu byla doručena až dne 2.7.2012.

Z výše uvedeného je zřejmé, že soud prvního stupně zcela správně dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána ve lhůtě podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, a proto je dán důvod k jejímu odmítnutí pro opožděnost podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř., včetně správného výroku o nákladech řízení.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, neboť žalobce nebyl se svým odvoláním procesně úspěšný, a proto by měl mít povinnost platit žalovanému náhradu nákladů odvolacího řízení, tomuto však podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

V Olomouci dne 14. srpna 2013 Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu