12 VSOL 72/2012-53
30 ICm 252/2012 12 VSOL 72/2012-53 (KSBR 30 INS 17889/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Čechova 1380, 765 02 Otrokovice, o žalobě žalobkyně JUDr. Evy Duškové, insolvenční správkyni dlužnice, se sídlem Vršava III/574, 760 01 Zlín, proti žalovanému SMART Capital a.s., IČO 268 65 297, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, o určení vykonatelné pohledávky, rozhodl o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně 16. března 2012, č.j. 30 ICm 252/2012-27 (KSBR 30 INS 17889/2011), takto:

I. Odvolání se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozsudkem soud prvního stupně zastavil řízení o určení, že žalovaný jako věřitel č. 3 nemá v označeném insolvenčním řízení vykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 24.500,23 Kč za dlužnicí (výrok I.), zamítl žalobu o určení, že žalovaný jako věřitel č. 3 nemá v označeném insolvenčním řízení vykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 15.162,-Kč za dlužnicí (výrok II.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně blanketní odvolání, kterým výslovně napadla jeho výroky I. a II. Uvedla, že své odvolání zdůvodní ve lhůtě do 1 měsíce.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 4.10.2012, č.j. 30 ICm 252/2012-48 žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů odstranila vady podaného odvolání tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu a zda se (KSBR 30 INS 17889/2011) domáhá změny nebo zrušení napadeného rozsudku. Současně ji poučil, že pokud nebudou vady odvolání odstraněny, odvolací soud odvolání odmítne a tím bude odvolací řízení skončeno.

Na výzvu soudu žalobkyně nereagovala.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Náležitosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně upravuje § 205 o.s.ř. Podle odstavce 1 tohoto zákonného ustanovení musí být v odvolání vedle obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze zdůvodnit jen důvody, které jsou taxativně vyjmenovány v odstavci 2 tohoto ustanovení.

Z ust. § 212a odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Napadeným rozhodnutím je rozsudek o určení vykonatelné pohledávky, tedy rozhodnutí ve věci samé, proto bylo možno odvolání odůvodnit jen některým z důvodů uvedených v § 205 odst. 2 o.s.ř. Žalobkyně v podaném odvolání žádný odvolací důvod neuvedla, proto nezpochybnila správnost napadeného rozhodnutí či postupu soudu, který jeho vydání předcházel.

Žalobkyně své odvolání o odvolací důvod nedoplnila ani přes výzvu soudu prvního stupně a poskytnuté poučení o následcích jejímu nevyhovění. Tato vada brání dalšímu pokračování odvolacího řízení, a proto odvolací soud postupoval podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání žalobkyně odmítl.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 IZ, navíc žalovanému v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu