12 VSOL 64/2013-65
30 ICm 1257/2013 12 VSOL 64/2013-65 (KSBR 30 INS 3909/2011)

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobkyně Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo nám. 558, Napajedla, PSČ 763 61, adresa pro doručování: Nábřeží 1349, Napajedla, PSČ 763 61, proti žalovanému Michalu anonymizovano , nar. 18.3.1971, bytem Tř. T. Bati 1148, Napajedla, PSČ 763 61, o vypořádání společného jmění manželů, rozhodl o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 30 ICm 1257/2013-55, KSBR 30 INS 3909/2011-C3-2 ze dne 30.4.2013

tak to:

Odvolání žalobkyně proti usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a nevyhověl žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce (výrok II.).

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání podáním ze dne 20.5.2013 podaným na poště dne 21.5.2013. V odvolání uvedla skutečnosti, pro které je podle ní žaloba důvodná. Navrhla, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že její žádosti bude vyhověno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. pokračování-2- (KSBR 30 INS 3909/2011) Podle § 71 odst. 1 IZ, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 57 odst. 1 a odst. 3 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Z obsahu spisu vyplývá, že v napadeném usnesení soudu prvního stupně žalobkyně byla poučena o tom, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno zvláštním způsobem dne 3.5.2013. Žalobkyně podala odvolání ze dne 20.5.2013 k poštovní přepravě dne 21.5.2013.

Z výše uvedeného je zřejmé, že lhůta k podání odvolání proti napadenému usnesení začala žalobkyni běžet dne 6.5.2013 (v pondělí) a uplynula dnem 20.5.2013 (v pondělí). Aby odvolání žalobkyně bylo podáno včas, musela by žalobkyně odvolání podat k poštovní přepravě nejpozději dne 20.5.2013 (poslední den odvolací lhůty), což žalobkyně však učinila až dne 21.5.2013, tedy po uplynutí odvolací lhůty.

Z výše uvedeného důvodu odvolací soud postupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a odvolání žalobkyně proti napadenému usnesení odmítl, aniž by se zabýval jeho věcnou správností.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 27. června 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu