12 VSOL 442/2017-40
32 ICm 1060/2016 12 VSOL 442/2017-40 (KSBR 32 INS 24893/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v právní věci žalobce AgroSteel, SE, se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Třebíčská 453, PSČ 675 71, identifikační číslo 24286451, proti žalovanému JUDr. Filipu Pundovi, se sídlem v Jindřichově Hradci, Pražská 100/II., PSČ 377 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka AgroStar Bohemia, s. r. o. v likvidaci, o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 ICm 1060/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka AgroStar Bohemia, s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Třebíčská 453, PSČ 675 71, identifikační číslo 26970821, o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.7.2017, č. j. 32 ICm 1060/2016-21, KSBR 32 INS 24893/2014-C3-9,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně zrušil usnesení ze dne 22.6.2017, č. j. 32 ICm 1060/2016-12 (KSBR 32 INS 24893/2014-C3-5). Podle odůvodnění tohoto rozhodnutí postupoval soud prvního stupně podle § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a usnesení ze dne 22.6.2017, kterým zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku, zrušil, neboť žalobce dodatečně (a to do konce lhůty určené pro podání odvolání) soudní poplatek v plné výši zaplatil. Zdůraznil, že po právní moci usnesení bude soud v řízení dále pokračovat. isir.justi ce.cz (KSBR 32 INS 24893/2014)

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, jehož důvody si vyhradil doplnit ve lhůtě 14 dnů. Doplnění odvolání žalobce nepodal.

Insolvenční řízení ani řízení o incidenčním sporu vedeném v rámci insolvenčního řízení není řízením zahájeným podle občanského soudního řádu, ale podle insolvenčního zákona. V této věci se na odvolací řízení přiměřeně aplikují ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. a s účinností od 30.9.2017 zákonem č. 296/2017 Sb.

V dané věci dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání žalobce nelze věcně projednat, neboť bylo podáno neoprávněnou osobou. Tento závěr přijal odvolací soud na základě zjištění, že soud prvního stupně nejprve usnesením ze dne 22.6.2017 zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku za podání žaloby, přičemž do konce lhůty k podání odvolání proti tomuto usnesení žalobce soudní poplatek v plné výši uhradil. Proto soud prvního stupně přistoupil ke zrušení usnesení o zastavení řízení, jak náležitě vysvětlil v odůvodnění svého usnesení ze dne 26.7.2017.

Za popsaného stavu věci je odvolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, třeba vyhodnotit jako odvolání podané neoprávněnou osobou. Tímto rozhodnutím totiž nebyla žalobci způsobena žádná újma. Odvolání může podat pouze ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně plně vyhověno, případně mu byla rozhodnutím způsobena určitá újma na jeho právech. Při tomto hodnocení je rozhodující výrok rozhodnutí soudu prvního stupně, neboť existence případné újmy lze posuzovat výlučně z procesního hlediska. Odvolací soud tedy odvolání žalobce odmítl podle § 218 písm. b) o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. listopadu 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu