12 VSOL 398/2017-42
32 ICm 1060/2016 12 VSOL 398/2017-42 (KSBR 32 INS 24893/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v právní věci žalobce AgroSteel, SE, se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Třebíčská 453, PSČ 675 71, identifikační číslo 24286451, proti žalovanému JUDr. Filipu Pundovi, se sídlem v Jindřichově Hradci, Pražská 100/II., PSČ 377 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka AgroStar Bohemia, s. r. o. v likvidaci, o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 ICm 1060/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka AgroStar Bohemia, s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Třebíčská 453, PSČ 675 71, identifikační číslo 26970821, o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.6.2017, č. j. 32 ICm 1060/2016-12, KSBR 32 INS 24893/2014-C3,

takto: Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně zastavil řízení (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Soud prvního stupně postupoval podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, když žalobce soudní poplatek za podání návrhu splatný podáním žaloby nezaplatil ani v dodatečné lhůtě určené v usnesení ze dne 19.5.2017. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud prvního stupně podle § 146 odst. 1, písm. b) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, jehož důvody si vyhradil doplnit ve lhůtě 14 dnů. Doplnění odvolání žalobce nepodal. isir.justi ce.cz (KSBR 32 INS 24893/2014)

Insolvenční řízení ani řízení o incidenčním sporu vedeném v rámci insolvenčního řízení není řízením zahájeným podle občanského soudního řádu, ale podle insolvenčního zákona. V této věci se na odvolací řízení přiměřeně aplikují ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. a s účinností od 30.9.2017 zákonem č. 296/2017 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, zabýval tím, zda lze odvolání věcně projednat. Dospěl k závěru, že v posuzované věci tomu tak není.

Pro úvahy odvolacího soudu jsou podstatné následující skutečnosti, které vyplývají z obsahu spisu a které nebyly zpochybněny. Po rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku žalobce sdělil (ještě před podáním odvolání), že soudní poplatek ve výši 5.000 Kč uhradil poukázáním částky na účet soudu prvního stupně ve lhůtě stanovené pro odvolání. Ze záznamu účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 3.7.2017 se podává, že částka 5.000 Kč představující soudní poplatek z návrhu došla na účet soudu prvního stupně dne 30.6.2017. Soud prvního stupně na tuto skutečnost zareagoval usnesením ze dne 26.7.2017, č. j. 32 ICm 1060/2016-21, kterým usnesení ze dne 22.6.2017, č. j. 32 ICm 1060/2016-12, zrušil s odůvodněním, že žalobce dodatečně (do konce lhůty určené pro podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení) soudní poplatek v plné výši zaplatil.

Za popsaného stavu věci je zřejmé, že ani změna či odklizení odvoláním napadeného usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nemůže vést k výsledku příznivějšímu pro žalobce (jako odvolatele), neboť v dalším průběhu řízení soud prvního stupně usnesení o zastavení řízení zrušil.

Lze tedy uzavřít, že v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí se odvolání žalobce stalo bezpředmětným. V posuzované věci proto nejsou dány předpoklady pro projednání odvolání a odvolací soud odvolání žalobce odmítl pro bezpředmětnost podle § 218 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. listopadu 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu