12 VSOL 23/2012-C1-17
29 ICm 1773/2011 12 VSOL 23/2012-C1-17 (KSBR 29 INS 670/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka BRIGSTAV s.r.o., identifikační číslo: 276 93 562, se sídlem Kyjov, Kolárova 277, PSČ 697 01, o žalobě žalobce Jindřicha Šimečka, bytem Moravany 40, PSČ 696 50, proti žalovanému Ing. Josefu Nožičkovi, Brno, Spodní 22, PSČ 625 00, insolvenčnímu správci dlužníka, o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, rozhodl o odvolání žalobce ze dne 24.2.2012 proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16.1.2012, č.j. KSBR 29 ICm 1773/2011-C1-9,

takto:

I. Odvolací řízení o odvolání žalobce ze dne 24.2.2012 proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16.1.2012, č.j. KSBR 29 ICm 1773/2011-C1-9, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Brně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vyloučení osobního automobilu FORD Tranzit, PSZ 4B5 1614 260S FAE, r.v. 2003, podvozek WFOWXXBDFV3402788 ze soupisu majetkové podstaty dlužníka (odst. I. výroku), určil, že Smlouva o převodu shora označeného (KSBR 29 INS 670/2011) motorového vozidla je vůči věřitelům neúčinným právním úkonem (odst. II. výroku), uložil žalobci povinnost předmětné vozidlo ve stanovené lhůtě vydat insolvenčnímu správci do konkursní podstaty (odst. III. výroku) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. (odst. IV. výroku).

Proti tomuto rozsudku, v celém jeho rozsahu, podal žalobce včasné, avšak pouze blanketní odvolání, které přes výzvu soudu prvního stupně ze dne 28.2.2012 a přes poučení nedoplnil; podáním ze dne 5.3.2012 vzal žalobce své odvolání v celém rozsahu zpět..

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal odvolatel své odvolání proti uvedenému rozsudku zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle výše uvedeného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil.

Právní moc napadeného rozsudku podle ust. § 222 odst. 1 o.s.ř. nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ust. § 224 odst.1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., přitom přihlédl k té skutečnosti, že žalovanému žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 18. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu