12 VSOL 202/2016-161
36 ICm 4288/2014 12 VSOL 202/2016-161 (KSOS 36 INS 33854/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Vojtěcha Brhla v právní věci žalobců a) Společenství vlastníků Národních hrdinů 886, identifikační číslo 24813885, se sídlem v Praze, Národních hrdinů 886, PSČ 190 12, b) 4ALL Production s.r.o., identifikační číslo 25083104, sídlem v Praze, Šimůnkova 1605/11, PSČ 182 00, c) Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, d) Drahomír anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, e) Ing. Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem v Lomnici nad Popelkou, Kavánova 1277, PSČ 512 51, f) ESPRO s. r. o., identifikační číslo 49789139, se sídlem v Chebu, Pobřežní 1804/5, PSČ 350 02, g) Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, h) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Kučerové 119/6, PSČ 182 00, ch) Dana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Kučerové 119/6, PSČ 182 00, i) Ing. Luboš anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, j) Irena anonymizovano , nar. 8.1.1977, bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, k) Olga anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, l) Mgr. Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, m) Denisa anonymizovano , nar. 27.12.1964, bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, n) Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Polská 1260/4, PSČ 120 00, o) Jana Pospíšilová, nar. 18.5.1976, bytem v Praze, Kyselova 1185, PSČ 182 00, p) Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, q) Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem v Sokolově, Slavíčkova 1695, PSČ 356 01, r) Antonín anonymizovano , nar. 4.1.1954, bytem v Chebu, Valdštejnova 1292/42, PSČ 350 02, s) Ing. Květuše anonymizovano , nar. 2.10.1955, bytem v Chebu, Valdštejnova 1292/42, isir.justi ce.cz (KSOS 36 INS 33854/2013)

PSČ 350 02, š) Ing. Lubomír anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, t) Ing. Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Národních 886, PSČ 190 12, u) Mgr. Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem v Heřmanovicích, Heřmanovice 502, PSČ 793 74, v) Bc. Iveta anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze, Zahradníčkova 1121/8, PSČ 150 00, w) Halka anonymizovano , nar. 9.7.1971, bytem v Novém Městě na Moravě, Tyršova 731, PSČ 592 31, x) Zuzana Šafrhansová, nar. 19.12.1960, bytem v Sulici, Hlubočinka 954, PSČ 251 68, y) Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem v Úvalech, Kollárova 743, PSČ 250 82, z) Jaroslava anonymizovano , nar. 16.6.1962, bytem Úvalech, Kollárova 743, PSČ 250 82, všichni žalobci zastoupeni Mgr. Janem Švárou, advokátem, se sídlem v Praze, Duškova 164, PSČ 150 00, proti žalovanému Ing. Kazimíru anonymizovano , anonymizovano , bytem v Českém Těšíně, nábřeží Míru 1066/104, PSČ 737 01, zastoupenému JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Českobratrská 2, PSČ 702 00, o určení pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 ICm 4288/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka PROPERTY & HOUSING, a. s., se sídlem v Ostravě-Michálkovicích, Na Větérce 356/25, PSČ 715 00, identifikační číslo 26840839, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 33854/2013, rozhodl o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.6.2016, č. j. 36 ICm 4288/2014-143, KSOS 36 INS 33854/2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že řízení se n e p ř e r u š u j e do skončení prověřování trestní věci evidované u Policie České republiky, Městského ředitelství Ostrava č. j. KRPT-98592-41/TČ-2013. (KSOS 36 INS 33854/2013)

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě přerušil řízení do skončení prověřování trestní věci evidované u Policie České republiky, Městského ředitelství Ostrava č. j. KRPT-98592-41/TČ-2013, prováděného dle § 158 odst. 3 trestního řádu.

V odůvodnění tohoto usnesení zopakoval stanoviska žalobců a žalovaného a uvedl, že výše označený spis Policie České republiky dokumentuje prověřování trestního oznámení, které žalobci podali na žalovaného v souvislosti se skutkovými okolnostmi, od nichž odvíjejí i důvodnost žaloby. Přerušení řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. navrhli žalobci do doby, než bude rozhodnuto o jejich podnětu k výkonu dohledu. Soud prvního stupně návrhu žalobců na přerušení řízení vyhověl, neboť věc je skutkově složitá a v rámci prověřování dle trestního řádu mohou být zjištěny, osvětleny a osvědčeny významné skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodnutí tohoto incidenčního sporu. Přerušení řízení je souladné se základními zásadami občanského soudního řízení, zejména se zásadou hospodárnosti a zásadou spravedlivého procesu. Prověřování věci policejním orgánem může nepochybně napomoci tomu, aby žalobci měli možnost unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Toto bude v dané věci velmi náročné a případné rozhodnutí soudu v soudním sporu vydané předtím, než bude skončeno policejní prověřování, by mohlo být za určitých okolností vnímáno jako formalistický akt. Pokračuje-li Policie ČR v prověřování podle trestního řádu k přímému pokynu státního zastupitelství, má soud zato, že je žádoucí vyčkat výsledků prověřování a řízení přerušit.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání. Namítal, že důvodem pro přerušení řízení nemůže být prověřovací činnost Policie České republiky, kdy pro věcně právní posouzení nejsou závěry a výsledky policejního prověřování rozhodnutí rozhodné. Má za to, že s ohledem na skutečnost, že trestní oznámení žalobců nevyústilo v trestní stíhání žalovaného ani jiných osob, a policejním orgánem bylo rozhodnuto o odložení věci, ani obnovené prověřování nepřinese nové skutečnosti důležité pro rozhodnutí v této věci.

Žalobci ve svém vyjádření k odvolání považovali názory žalovaného uvedené v jeho odvolání za nepřiléhavé. Ze skutkového stavu věci je evidentní, že spolu obě řízení úzce souvisí. Pokud dojde k zahájení trestního stíhání pro trestný čin poškozování věřitele, dovedou si žalobci jen stěží představit, že by taková okolnost neměla mít vliv na toto soudní řízení. To již z toho důvodu, že důsledky trestně právního jednání nemůžou v civilním řízení požívat právní ochrany. I pokud opakované prověřování věci policejním orgánem nevyústí v trestní stíhání žalovaného či jiných osob, nepovažují žalobci za relevantní názor, dle kterého by tato skutečnost neměla mít automaticky negativní vliv na posouzení důvodnosti podané (KSOS 36 INS 33854/2013)

žaloby o popření pohledávky, jak to presumuje žalovaný. Trestní řízení má na rozdíl od civilního jiný účel a obě řízení na sobě nejsou bezprostředně závislá. Ačkoliv odvolací soud nemůže suplovat činnost soudu prvního stupně, měl by odvolací soud zvážit, zda je s ohledem na obsah insolvenčního i trestního spisu možné, aby soud prvního stupně mohl ve věci rozhodnout bez toho, aby mu byl znám výsledek činnosti policejního orgánu dle § 158 odst. 3 trestního řádu, či dokonce výsledek případné soudní fáze trestního řízení.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného je důvodné.

Soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění z návrhu žalobců na přerušení řízení ze dne 5.11.2015, z podané žaloby a z přípisu Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 12.4.2016.

Pro posouzení správnosti závěrů soudu prvního stupně jsou v dané věci zásadní následující tvrzení žalobců a žalovaného. Žalobci se podanou žalobou domáhají určení, že pohledávka přihlášeného věřitele Ing. Kazimíra Heczka ve výši 3.900.000 Kč není po právu co do pravosti, výše a pořadí. Tvrdí, že na žalovaného podali trestní oznámení v souvislosti se skutkovými okolnostmi, od nichž odvíjí i důvodnost své žaloby. Jejich podnět nevyústil v trestní stíhání žalovaného či jiných osob, které působily v rozhodné době ve statutárním orgánu developera, proto podali podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství k výkonu dohledu nad činností nižšího státního zastupitelství. Dále tvrdí, že návrh na vydání předběžného opatření podali proto, aby se developer zdržel jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi, neboť jsou jediným majetkem developera, z něhož by mohli svou pohledávku uspokojit. Jednalo se o převod účelový, když Ing. Havelka se rozhodl uspokojení pohledávek žalobců zmařit tím, že majetek developera vyvede a žalobci následně nebudou mít z čeho svou pohledávku uspokojit. Žalovaný je dlouholetý kamarád Ing. Havelky, který mu proto pomohl. Matka Ing. Havelky žalovanému údajně půjčila 3.900.000 Kč na úhradu kupní ceny, která ovšem byla zaslána nikoliv žalovanému, ale přímo exekutorskému úřadu. Situace skončila nakonec tím, že se žalovaný stal zajištěným věřitelem developera (dlužníka). Podle žalobců se v případě kupní smlouvy ze dne 19.6.2012, dohody o zrušení předmětné kupní smlouvy ze dne 4.10.2012 a sepisu (KSOS 36 INS 33854/2013) exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti jedná o zastřené právní úkony. Následkem takových úkonů je absolutní neplatnost, protože svým obsahem a účelem odporují zákonu, resp. ho obcházejí nebo se příčí dobrým mravům.

Z vyjádření žalovaného plyne, že mezi žalovaným jako kupujícím a dlužníkem PROPERTY & HOUSING, a. s. jako prodávajícím byla uzavřena dne 19.6.2012 kupní smlouva k převodu bytové jednotky č. 886/2, byt v budově č. p. 886, k. ú. Dolní Počernice, včetně podílu na společných částech domu a pozemků. Žalovaný uhradil dlužníkovi kupní cenu ve výši 3.900.000 Kč a byl podán návrh na vklad vlastnického práva. Na návrh žalobců vydal Okresní soud v Ostravě dne 2.7.2012 předběžné opatření, kterým bylo dlužníkovi zakázáno jakékoliv nakládání s předmětem koupě, a proto žalovaný s dlužníkem uzavřel dne 4.10.2012 dohodu o zrušení kupní smlouvy. Dlužník se zavázal vrátit žalovanému uhrazenou kupní cenu nejpozději do 11.10.2012. Dne 4.10.2012 byl mezi žalovaným a dlužníkem sepsán exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, v němž dlužník uznal pohledávku na vrácení kupní ceny. Dlužník kupní cenu ani zčásti nevrátil, proto podal žalovaný návrh na nařízení exekuce. Soudní exekutor vydal dne 4.1.2013 exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva, v němž postihl uvedenou nemovitost. Žalovaný je jediným zajištěným věřitelem dlužníka a žalobci se rozhodli uplatnit veškeré procesní možnosti k tomu, aby vylepšili jejich právní postavení v probíhajícím insolvenčním řízení.

Podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. pokud soud neučiní jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět.

V takto ustaveném skutkovém a právním rámci věci je podle názoru odvolacího soudu přerušení incidenčního řízení do doby skončení prověřování trestní věci evidované u Policie České republiky přinejmenším předčasné. Důvody, pro které je vhodné řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. přerušit, případně zda je účelnější v řízení pokračovat, samozřejmě závisí na okolnostech konkrétního případu, avšak základním kritériem je hospodárnost řízení. Odůvodnění tohoto postupu tím, že řízení v incidenční věci je skutkové složité, považuje odvolací soud za nepřípadné. Naopak, přisvědčit lze úvaze soudu prvního stupně, že v rámci prověřování dle trestního řádu mohou být zjištěny a osvětleny významné skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodnutí tohoto incidenčního sporu. Skutečně nelze vyloučit, že v průběhu prověřování dle trestního řádu budou provedeny úkony, které mohou mít význam pro předmětný incidenční spor, a to zejména z hlediska jeho důkazního řízení. V současné fázi obou řízení však nelze postavit najisto ani posoudit, zda (a proč) je vhodnější vyčkat dílčích výsledků (a jakých) probíhajícího řízení před policejním orgánem. Nelze tedy dát ani odpověď na otázku, proč je vhodnější vyčkat výsledků prověřování trestní věci, aby například nemuselo být k řešení shodné otázky prováděno v tomto řízení totožné dokazování. (KSOS 36 INS 33854/2013)

Z odůvodnění napadeného usnesení není také zřejmé, jaké konkrétní skutečnosti významné pro posouzení věci jsou v rámci prověřování dle trestního řádu řešeny. Stěží si lze představit, že v průběhu prověřování trestní věci evidované u Policie České republiky, Městského ředitelství Ostrava pod č. j. KRPT-98592-41/TČ-2013, bude posuzována kupní smlouva ze dne 19.6.2012, dohoda o zrušení této kupní smlouvy a exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti ze dne 4.10.2012 z pohledu jejich platnosti či neplatnosti.

Veden výše uvedenými úvahami považuje odvolací soud přerušení řízení v této jeho fázi za rozporné se zásadou hospodárnosti. Lze tedy uzavřít, že v projednávané věci nejsou splněny podmínky pro přerušení řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že se řízení nepřerušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud

V Olomouci 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu