12 VSOL 195/2015-81
44 ICm 1403/2012 12 VSOL 195/2015-81 (KSBR 44 INS 20530/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové ve věci žalobce JUDr. Tomáš Truschinger, Bašty 413/2, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Filip anonymizovano , anonymizovano , Tyršova 635, 768 05 Koryčany, zastoupeným JUDr. Lukášem Kučerou, advokátem se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno proti žalovaným 1) Karla anonymizovano , nar. 6.3.1960, bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany, 2) Laura anonymizovano , nar. 5.12.1990, bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany u obou zastoupených JUDr. Milanem Šelle, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 18, 695 01 Hodonín, 3) Monika anonymizovano , nar. 5.12.1978, bytem Jarohněvice 679, 696 03 Dubňany a 4) Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Jarohněvice 679, 696 03 Dubňany, o neúčinnost právního úkonu, vedené jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka: Filip anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany, o odvolání žalovaných 1) a 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 44 ICm 1403/2012-67, ze dne 25. května 2015, KSBR 44 INS 20530/2011 ve znění opravného usnesení č.j. 44 ICm 1403/2012-74, KSBR 44 INS 20530/2011 ze dne 15. července 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 44 ICm 1403/2012-67, KSBR 44 INS 20530/2011 ze dne 25. května 2015 ve znění opravného usnesení č.j. 44 ICm 1403/2012-74, KSBR 44 INS 20530/2011 ze dne 15. července 2015 s e r u š í a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení . (KSBR 44 INS 20530/2011)

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením označeným správně č.j. 44 ICm 1403/2012-67, KSBR 44 INS 20530/2011 a opravným usnesení č.j. 44 ICm 1403/2012-74, (sám soud prvního stupně označuje věc vadně v rozporu s v rozporu s §167 a § 169 VKŘ sp. zn. 15/44 ICm 1403/2012) rozhodl, že se odvolací řízení zastavuje a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, po opravě odstavce I. výroku, že se odvolací řízení ve vztahu k odvolateli Lauře anonymizovano (žalovaný č. 2) zastavuje. Rozhodnutí odůvodnil tím, že proti rozsudku č.j. 15/44 ICm 1403/2012-49 ze dne 1.7.2014 podali odvolání žalované č. 1 a č. 2. Obě byly (každá zvlášť) vyzvány výzvou č.j. 15/44 ICm 1403/2012-63 ze dne 10.3.2015 k zaplacení soudního poplatku za odvolání, každá ve výši 2.000 Kč. Soudní poplatek za odvolání zaplatila dne 30.4.2015 jen žalovaná č. 1, soud proto odvolací řízení zastavil toliko ve vztahu k odvolatelce, která soudní poplatek za odvolání nezaplatila, tj. žalované č. 2.

Proti usnesení podaly odvolání žalované č. 1 a č. 2 a namítaly, že: My žalované č. 1 a č. 2 jsme dle výzvy soudu ve výše uvedené věci ze dne 10.3.2015, doručené dne 24.4.2015 řádně uhradily soudní poplatek v částce 2.000 Kč, a to poslední den lhůty dne 28.4.2015, což dokládáme kopií stvrzenky o úhradě. Žádáme tedy, aby usnesení, jímž bylo odvolací řízení zastaveno, bylo zrušeno a ve věci bylo dále pokračováno.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 věta první zákona č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích v nyní platném znění (dále jen zákon o soudních poplatcích ) poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Z obsahu spisu dosud vyplývá, že podle pokynů odvolacího soudu krajský soud provedl úkony ke splnění poplatkové povinnosti každé z odvolatelek, přičemž (zřejmě z nepochopení pokynů soudu) odvolatelky zaplatily soudní poplatek toliko zčásti ve výši 2.000 Kč. Tato platba nasvědčuje, že poplatkovou povinnost splnila pouze jedna z odvolatelek, přičemž na záznamu o složení je uvedeno jméno žalované 1 Karla anonymizovano . Tomuto záznamu ovšem neodpovídá výsledek šetření odvolacího soudu, na podkladě něhož je zřejmé, že platbu na poplatek z odvolání zaslal soudu Pavel Šenkýřík, osoba stojící mimo řízení, nebylo zřejmé, za kterou z odvolatelek platbu provedl, a účtárna soudu sama na základě dotazu (KSBR 44 INS 20530/2011) na soudní oddělení uvedla jméno plátce Karla anonymizovano ; z výpisu platby ani ze spisu ovšem tato skutečnost potvrzena není.

Z uvedeného je patrné, že poplatková povinnost za odvolání dosud řádně splněna není a není jasné, která z odvolatelek nebo za kterou z odvolatelek byla poplatková povinnost splněna. Nejsou proto podmínky ani pro potvrzení ani změnu napadeného rozhodnutí, a proto nezbylo než pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b), odst. 2 o.s.ř. zrušit a věc podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátit krajskému soudu k dalšímu řízení. Krajský soud v dalším průběhu osvědčí, která z odvolatelek povinnost za odvolání splnila a o obou odvoláních odvolatelek pod správným jednacím číslem rozhodne.

Soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 27. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu