12 VSOL 144/2015-26
40 ICm 3750/2014 12 VSOL 144/2015-26 (KSOS 40 INS 14942/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem v Psinici 8, Libáň, PSČ 507 23, identifikační číslo 42202876, zastoupené Martinem Vaňkem, bytem v Psinici 8, Libáň, PSČ 507 23, proti žalované Mgr. Zuzaně Lubojacké, se sídlem ve Frýdku-Místku, Dobrovského 724, PSČ 738 01, jako insolvenční správkyni dlužnice Naděždy anonymizovano , o určení pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 40 ICm 3750/2014 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Naděždy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Karviné-Novém Městě, Zátiší 1177/8, PSČ 735 06, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 14942/2014, rozhodl o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2015, č. j. 40 ICm 3750/2014-19, KSOS 40 INS 14942/2014,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě zastavil řízení (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). Soud prvního stupně zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále (KSOS 40 INS 14942/2014) jen zákon o soudních poplatcích ), když žalobkyně nezaplatila soudní poplatek při podání žaloby ani k výzvě soudu doručené jí dne 18. 5. 2005. Podle položky 13.1. a) Sazebníku soudních poplatků (dále jen sazebník ), jež je přílohou zákona o soudních poplatcích, činí soudní poplatek z podané žaloby 5.000 Kč. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 146 odst. 2 věta první občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) s tím, že žalované doposud žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně odvolání. Namítala, že soudní poplatek jí neměl být uložen, neboť podle položky 22 bod 14 sazebníku se soudní poplatek za rozhodnutí procesní povahy nevybírá. S poukazem na § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zopakovala, že soud prvního stupně neměl žalobkyni stanovit žádný soudní poplatek. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil v plném rozsahu, případně soudní poplatek snížil.

Insolvenční řízení ani řízení o incidenčním sporu vedeném v rámci insolvenčního řízení není řízením zahájeným podle občanského soudního řádu, ale podle insolvenčního zákona. Na odvolací řízení se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není důvodné.

Soud prvního stupně v odůvodnění svého usnesení správně vymezil skutečnosti, které považoval za podstatné pro své rozhodnutí o zastavení řízení. Na základě správných zjištění dospěl také ke správným skutkovým závěrům. Ostatně skutkový stav zjištěný soudem prvního stupně žalobkyně žádným způsobem nezpochybňovala.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Vzniká-li poplatková povinnost způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) až i), je poplatek splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit uložena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší. (KSOS 40 INS 14942/2014)

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

V takto skutkově a právně vymezeném rámci odvolací soud přisvědčuje soudu prvního stupně, že za situace, kdy žalobkyně nezaplatila soudní poplatek (spolu s podáním žaloby ani ve lhůtě určené ve výzvě soudu), bylo na místě řízení v předmětné věci zastavit pro nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Žalobkyně mohla zvrátit toto pro ni nepříznivé rozhodnutí tím, že by ve lhůtě k podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení poplatkovou povinnost splnila. O tomto byla také soudem prvního stupně správně poučena. V takovém případě by totiž soud prvního stupně musel podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zrušit. Z obsahu spisu však neplyne, že by žalobkyně soudní poplatek zaplatila, a to do konce lhůty k podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (a ani později).

Odvolací námitky žalobkyně nejsou důvodné. Žaloba na určení popřené pohledávky je návrhem na zahájení řízení v incidenčním sporu, nikoli odvoláním proti rozhodnutí soudu prvního stupně procesní povahy dle položky 22, bod 14 sazebníku, jak tvrdí ve svém odvolání žalobkyně. V řízení před soudem prvního stupně nebyl ani důvod postupovat podle § 12 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (tedy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek zrušit nebo změnit i bez návrhu), neboť výzva soudu prvního stupně obsažená v jeho usnesení ze dne 12. 5. 2015, č. j. 40 ICm 3750/2014-11 byla správná. K požadavku žalobkyně na případné snížení soudního poplatku odvolací soud poznamenává, že tuto žádost lze podle jejího obsahu vyhodnotit jako žádost o osvobození od soudního poplatku, případně žádost podle § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích, avšak žalobkyně ji nepodala v řízení před soudem prvního stupně.

Ze všech uvedených důvodů je napadené usnesení soudu prvního stupně správné, a to včetně rozhodnutí o nákladech řízení. Proto je odvolací soud v celém rozsahu potvrdil podle § 219 o. s. ř.

O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. V odvolacím řízení nebyla žalobkyně úspěšná, podle obsahu spisu však žalované nevznikly žádné účelně vynaložené náklady tohoto řízení. Proto odvolací soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. (KSOS 40 INS 14942/2014)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

V Olomouci dne 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu