12 VSOL 131/2015-110
27 ICm 2561/2014 12 VSOL 131/2015-110 (KSBR 27 INS 4220/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci žalobců a) Ing. Marie anonymizovano , nar. , bytem , PSČ a b) Radka anonymizovano , bytem tamtéž, oba zastoupeni JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Malostranské náměstí 6, PSČ 118 00, proti žalovanému Ing. Pavlu Sattlerovi, se sídlem Brno, Moravské náměstí 15, PSČ 602 00, jako insolvenčnímu správci dlužnice Ing. Marie anonymizovano , za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, PSČ 601 52, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 27 ICm 2561/2014 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice Ing. Marie anonymizovano , vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 4220/2013, o odvolání žalobců a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 27 ICm 2561/2014-96 ze dne 19.5.2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že žaloba se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl žalobu (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že žalobci se žalobou ze dne 28.7.2014 domáhali určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 11.7.2014. Usnesením (KSBR 27 INS 4220/2013) ze dne 27.3.2015 byli žalobci vyzváni, aby doplnili žalobu tak, aby bylo patrno, na straně kterého z účastníků má vystupovat ten který z vedlejších účastníků, jak jsou označeni v žalobě, a to v devíti vyhotoveních, dále aby předložili dalších šest stejnopisů žaloby ze dne 28.7.2014. V usnesení byli žalobci rovněž poučeni o tom, že nebude-li návrh řádně opraven, soud žalobu odmítne. Toto usnesení bylo žalobcům doručeno dne 18.4.2015, žalobci však žalobu nedoplnili. Soud proto podle ustanovení § 43 občanského soudního řádu žalobu, která se jeví z důvodu nedostatečného označení účastníků a tím i jejich procesního postavení jako neprojednatelná, odmítl.

Proti tomuto usnesení podali žalobci odvolání. Poukázali na to, že v žalobě řádně označili žalobce a žalovaného, jakož i vedlejší účastníky, a uvedli, že se domáhají určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 11.7.2014, uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Podle jejich názoru tak podali řádnou žalobu. Namítli, že žalobu soudu doručovali do datové schránky, a proto nejsou povinni a ani nemohou zaslat žalobu datovou schránkou počtem zpráv, který by odpovídal počtu účastníků řízení. Procesní postup soudu prvního stupně tak neobstojí, neboť tímto postupem jim soud odňal jejich právo na soudní ochranu a spravedlivý proces garantované článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a článkem 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V odvolání dále doplnili, že vedlejšími účastníky na straně žalovaného jsou Mgr. Jiří Ulehla, REAL SPEKTRUM a.s., Česká spořitelna, a.s. a Ing. Roman Minarovič a vedlejšími účastníky na straně žalobce jsou Filip anonymizovano a Radek anonymizovano , které blíže označili (shodně jako v žalobě). Odvolatelé navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobci podali u soudu prvního stupně dne 30.7.2014 žalobu, kterou se domáhají určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 11.7.2014 uzavřené mezi žalovaným jako prodávajícím, a Mgr. Jiřím Ulehlou jako (KSBR 27 INS 4220/2013) kupujícím, převedených touto smlouvou v rámci zpeněžení nemovitostí žalobců prodejem mimo dražbu v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 4220/2013 ve věci žalobkyně a) jako dlužnice. K tomu žalobci v žalobě uvedli skutečnosti vyplývající z insolvenčního řízení, zejména skutečnosti týkající se rozhodnutí o úpadku dlužnice, pohledávek nezajištěných a zajištěných věřitelů dlužnice, ocenění nemovitostí a pokynů zajištěných věřitelů k prodeji nemovitostí a zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Současně v rámci vylíčení rozhodujících skutečností v žalobě uvedli důvody neplatnosti kupní smlouvy, včetně jejich právní kvalifikace, a navrhli, aby soud rozhodl tak, že určí, že kupní smlouva ze dne 11.7.2014 uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Ing. Pavlem Sattlerem, insolvenčním správcem dlužnice Ing. Marie anonymizovano jako prodávajícím a Mgr. Jiřím Ulehlou jako kupujícím, na jejímž základě kupující získal do výlučného vlastnictví nemovitosti parc. č. 2485/41 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e.-garáž, parc. č. 2485/39 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 927-rodinný dům, parc. č. 2485/4 orná půda, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 2398 pro k.ú. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov, je neplatná. V žalobě jsou jako žalobci označeni Ing. Marie anonymizovano a Radek anonymizovano , jako žalovaný je označen Ing. Pavel Sattler, insolvenční správce dlužnice Ing. Marie anonymizovano . Návrh obsahuje také rodná čísla a bydliště (resp. sídlo) těchto účastníků řízení a označení zástupce žalobců. Dále žalobci v žalobě označili vedlejší účastníky řízení, a to Mgr. Jiřího Ulehlu, REAL SPEKTRUM a.s., Českou spořitelnu, a.s., Ing. Romana Minaroviče, Filipa anonymizovano a Radka anonymizovano (fyzické osoby jménem, příjmením, rodným číslem a bydlištěm, právnické osoby názvem, sídlem a identifikačním číslem), aniž současně uvedli, kterého z účastníků řízení by měli takto označení vedlejší účastníci podporovat. Podáním ze dne 9.12.2014, doručeným soudu prvního stupně dne 7.1.2015, žalobci navrhli, aby do řízení na straně žalobců přistoupil další účastník Filip anonymizovano , anonymizovano , bytem Modřice, Popovická 927, který v tomto podání vyslovil se svým vstupem do řízení souhlas. Podáním ze dne 28.8.2014, doručeným soudu prvního stupně dne 1.9.2014, do řízení vstoupilo Krajské zastupitelství v Brně. Usnesením č. j. 27 ICm 2561/2014-94 ze dne 27.3.2015 byli žalobci vyzváni, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnili žalobu ze dne 28.7.2014 tak, aby bylo patrno, na straně kterého z účastníků má vystupovat ten který z vedlejších účastníků, jak jsou označeni v žalobě, a to v devíti vyhotoveních, a dále aby předložili dalších šest stejnopisů žaloby ze dne 28.7.2014. Toto usnesení bylo doručeno žalobcům (prostřednictvím jejich advokáta) dne 18.4.2015. Podle § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje (KSBR 27 INS 4220/2013) řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2). Podle § 79 odst. 1, věty prvé a druhé o.s.ř., řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušené organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Podle § 93 odst. 1 o.s.ř., jako vedlejší účastník může se vedle žalobce nebo žalovaného zúčastnit řízení ten, kdo má právní zájem na jeho výsledku. Podle § 93 odst. 2 o.s.ř., do řízení vstoupí buď z vlastního podnětu, nebo na výzvu některého z účastníků učiněnou prostřednictvím soudu. O přípustnosti vedlejšího účastenství soud rozhodne jen na návrh. Předně je nutno uvést, že žaloba je ve smyslu ustanovení § 43 o. s. ř. vadná (neprojednatelná) zejména neobsahuje-li řádné označení účastníků řízení (žalobce a žalovaného) a jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností (jestliže z ní nelze dovodit skutek, to je skutkový děj, na jehož základě žalobce uplatňuje svůj nárok, a to alespoň v takovém rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci, tedy nemožnost záměny s jiným skutkem), a není z ní zřejmé, čeho se žalobce domáhá (žalobní petit).

V přezkoumávané věci odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, dospěl k závěru, že žaloba je projednatelná. Z žaloby je zřejmé, kdo žalobu podává a proti komu (kterému žalovanému) žaloba směřuje, přičemž účastníci řízení (žalobci a žalovaný) jsou také řádně označeni. Vylíčení rozhodujících skutečností v žalobě není neúplné, neurčité nebo nesrozumitelné (z žaloby lze dovodit skutek, na jehož základě žalobci uplatňují svůj nárok). Také žalobní petit je dostatečně srozumitelný a určitý a není v logickém rozporu s tvrzenými rozhodujícími skutečnostmi (je zřejmé, čeho se žalobci žalobou domáhají).

Je pravda, že žalobci součástí žaloby učinili návrh na vstup vedlejších účastníků-konkrétně označených-do řízení (§ 93 odst. 2 o.s.ř.), aniž současně uvedli, na straně kterého z účastníků řízení mají tito vedlejší účastníci vystupovat. Soud prvního stupně nepochybil, pokud žalobce vyzval k doplnění údajů v tomto směru, důsledkem neuposlechnutí výzvy soudu však nemůže být odmítnutí žaloby postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. Absence těchto údajů v žalobě totiž není takovým nedostatkem, pro který by nebylo možno v řízení pokračovat. Je třeba uvést, že žalobci v odvolání již doplnili potřebné údaje o tom, který vedlejší účastník na straně kterého z účastníků řízení má v řízení vystupovat. (KSBR 27 INS 4220/2013) Odvolací soud nepřisvědčuje soudu prvního stupně ani v tom, že pokud žalobci neuposlechli výzvu soudu k předložení příslušného počtu stejnopisů žaloby, brání to její projednatelnosti ve smyslu ustanovení § 43 o.s.ř. Z obsahu spisu vyplývá, že žalobci podali žalobu v listinné podobě, a tedy bylo třeba, aby ji předložili s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 odst. 4, věta čtvrtá o.s.ř.) Nicméně žalobci podali žalobu ve dvojím vyhotovení, tj. v potřebném počtu tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a jeden stejnopis dostal žalovaný. Soud prvního stupně proto neměl důvod k postupu podle ustanovení § 43 o.s.ř.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se žaloba neodmítá. V důsledku toho bez dalšího odpadá i závislý výrok II. napadeného rozhodnutí, kterým soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně neopomene rozhodnout o návrhu žalobců na přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalobců (§ 92 o.s.ř.)-podání žalobců ze dne 9.12.2014 na č.l. 87-90 spisu, a ve vztahu k vedlejším účastníkům, kteří dosud do řízení nevstoupili, učinit výzvu podle ustanovení § 93 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Olomouc 22. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu