12 VSOL 12/2016-52
30 ICm 3955/2013 12 VSOL 12/2016-52 (KSBR 30 INS 21866/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Mírová ul. 664, Moravský Písek, PSČ 696 85, ve věci žalobce Ing. Jiřího Mlčocha, insolvenčního správce, se sídlem Hodonínská 41, 696 01 Rohatec, PSČ 696 01, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Zelinkou, advokátem, se sídlem nám. T. G. Masaryka 38/10, Břeclav, PSČ 690 02, proti žalovanému Úvěrový servis s.r.o., identifikační číslo 27413861, se sídlem Pravonín 88, PSČ 257 09, zastoupenému Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem, se sídlem Pavelčákova 14, Olomouc, PSČ 779 00, o popření pravosti pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. srpna 2015, č. j. 30 ICm 3955/2013-32 (KSBR 30 INS 21866/2013)

takto:

I. Odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. srpna 2015, č. j. 30 ICm 3955/2013-32 (KSBR 30 INS 21866/2013) se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. isir.justi ce.cz (KSBR 30 INS 21866/2013) Odůvodnění:

Rozsudkem označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí krajský soud určil, že žalovaný nemá jako věřitel vůči dlužníkovi Jaroslavu anonymizovano anonymizovano , bytem Mírová ul. 664, 686 85 Moravský Písek, pohledávky ve výši 119.785 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 21866/2013 pod pořadovým číslem 11, jako dílčí pohledávky č. 2 až 7 (odstavec I. výroku), rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.806,75 Kč (odstavec II. výroku) a státu soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (odstavec III. výroku)

Proti tomuto usnesení podal žalovaný podáním ze dne 5. 10. 2015 blanketní odvolání, které přes svůj příslib ani po výzvě soudu nedoplnil.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Jelikož v odvolání proti rozhodnutí soudu žalovaný-ač řádně vyzván soudem prvního stupně-neuvedl žádné odvolací důvody, a pro tyto nedostatky nelze ve smyslu ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení přezkoumat, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 za užití § 211 o.s.ř. a odvolání odmítl.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ustanovení § 146 odst. 2, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 202 odst. 1 IZ s tím, že žalobci ani žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci a žalovanému se doručuje i zvláštním způsobem (§ 160 odst. 3 IZ).

V Olomouci dne 30. června 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu