12 VSOL 116/2015-139
22 ICm 1563/2012 12 VSOL 116/2015-139 (KSOS 22 INS 15655/2011)

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí ve věci žalobce a) PARTR spol. s.r.o., se sídlem Slušovice, Všemina 234, PSČ: 763 15, identifikační číslo: 60728515, zastoupeného JUDr. Pavlem Dvorským, advokátem se sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 558, PSČ: 760 01, a b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Zlín, Na Honech II 4907, PSČ: 760 01, zastoupeného JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem Zlín, Rašínova 68/3, PSČ: 760 01, proti žalovanému FOKR Czech s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ: 757 01, identifikační číslo: 25873580, zastoupenému JUDr. Liborem Holemým, advokátem se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 774, PSČ: 756 61, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, o popření pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 ICm 1563/2012 jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, Obora 64, PSČ: 757 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 ICm 1563/2012-130 (KSOS 22 INS 15655/2011) ze dne 31. 3. 2015,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e. (KSOS 22 INS 15655/2011)

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví toto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh žalovaného na osvobození od soudních poplatků. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že ve věci rozhodl rozsudkem ze dne 19. 9. 2014, proti kterému žalovaný podal odvolání. Usnesením ze dne 25. 11. 2014 byl žalovaný vyzván k zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 2.000 Kč. Podáním ze dne 3. 12. 2014 žalovaný požádal o osvobození od soudních poplatků s odůvodněním, že má za to, že podmínky pro toto osvobození splňuje. Soud proto zaslal žalovanému k vyplnění formulář Prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech pro osvobození od soudních poplatků , který byl doručen do datové schránky zástupce žalovaného dne 17. 12. 2014. Žalovaný však vyplněný formulář doposud nepředložil. S ohledem na úpravu obsaženou v ustanovení § 138 o.s.ř. je třeba, aby účastník, který žádá osvobození od soudních poplatků, věrohodným způsobem doložil své majetkové poměry, kterými se soud při posouzení návrhu na osvobození od soudních poplatků především zabývá (kromě těchto poměrů soud pak při posuzování návrhu bere v úvahu výši soudního poplatku, pravděpodobné náklady dokazování a povahu uplatněného nároku). Vzhledem k tomu, že žalovaný netvrdil ani nedoložil, že by mu jeho majetkové poměry nedovolovaly zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 2.000 Kč, a soud nemá povinnost zjišťovat majetkové poměry účastníka žádajícího o osvobození od soudních poplatků, soud návrh žalovaného zamítl.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný odvolání. Namítl nesprávnost názoru soudu prvního stupně spočívající v tom, že tento není povinen zjišťovat majetkové poměry účastníka žádajícího o osvobození od soudních poplatků. Naopak se domnívá, že soud je povinen v rámci rozhodování o takové žádosti zkoumat majetkové poměry žadatele. Poukázal na to, že v tomto směru soud prvního stupně neučinil žádný úkon, a proto zatížil svůj postup vadou, která musí nutně vést ke kasaci napadeného rozhodnutí. Podle jeho názoru splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, (KSOS 22 INS 15655/2011) a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že v dané věci soud prvního stupně rozhodl rozsudkem č. j. 22 ICm 1563/2012-103 (KSOS 22 INS 15655/201) ze dne 19. 9. 2014 o žalobě žalobců a) a b) proti žalovanému tak, že určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Pavlem anonymizovano pohledávku ve výši 22.581.863 Kč, kterou přihlásil přihláškou P14 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 15655/2011 (výrok I.), uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci a) náhradu nákladů řízení v částce 21.893 Kč (výrok II.) a dále uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci b) náhradu nákladů řízení v částce 19.741 Kč (výrok III.). Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2014 byl doručen advokátu žalovaného dne 24. 10. 2014 (na základě plné moci udělené žalovaným tomuto advokátu k zastupování v řízení ze dne 24.5.2012), který podáním ze dne 4. 11. 2014 (doručeným soudu prvního stupně dne 5. 11. 2014) podal proti tomuto rozsudku včasné odvolání. Usnesením č. j. 22 ICm 1563/2012-123 (KSOS 22 INS 15655/2011) ze dne 25. 11. 2014 byl žalovaný vyzván, aby do 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000 Kč (dle položky 22 bod 11. a položky 4 bod 11 písm. c) Sazebníku soudních poplatků-přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) v kolcích na připojeném tiskopise nebo na blíže specifikovaný účet soudu. Toto usnesení bylo doručeno advokátu žalovaného dne 1. 12. 2014. Podáním ze dne 3. 12. 2014 (doručeným soudu prvního stupně dne 8. 12. 2014) žalovaný (prostřednictvím svého advokáta) požádal o osvobození od soudních poplatků, neboť má za to, že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození od jejich placení. Současně požádal o zaslání příslušného formuláře k doložení těchto skutečností. Soud prvního stupně dne 10. 12. 2014 vyzval žalovaného k vyplnění připojeného prohlášení a stanovil mu k tomu lhůtu 20 dnů. Tato výzva byla advokátu žalovaného doručena dne 17. 12. 2014 a žalovaný na ni nijak nereagoval.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníku osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li (KSOS 22 INS 15655/2011) předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Ustanovení § 138 o.s.ř. upravuje postup soudu při rozhodování o osvobození účastníků od soudních poplatků, které je odůvodněno jejich poměry. Osvobození od soudních poplatků podle tohoto ustanovení lze přiznat účastníku řízení jen na jeho žádost. Nerozhodne-li soud výslovně, vztahuje se přiznané osvobození na celé řízení (na všechny úkony za řízení) a má zpětnou účinnost; soudní poplatky zaplacené před právní mocí rozhodnutí o osvobození se však nevrací.

Odvolací soud především považuje za nutné uvést, že osvobození od soudních poplatků je určitou výjimkou z pravidla, a má-li dotčený účastník těžit z výhody, kterou mu tato výjimka poskytuje, měl by (nejprve) sám plnit elementární povinnosti, které pro něho plynou z právních předpisů a požadavků, jež obecné soudy vůči němu (oprávněně) vznesou (viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 777/11 ze dne 2.6.2011, přístupné na webových stránkách Ústavního soudu). Je nepochybné, že z ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že i právnická osoba může být osvobozena od soudních poplatků a že zkoumání poměrů účastníka -právnické osoby bude směřovat především do její majetkové sféry. Účastník (tedy i právnická osoba) je přitom povinen soudu prokázat věrohodným způsobem své poměry, které jsou rozhodné pro posouzení důvodnosti jeho žádosti (viz například usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 1900/2013 ze dne 27. 11. 2013 a sp. zn. 33 Cdo 2643/2013 ze dne 18. 9. 2013, obě přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).

V přezkoumávané věci žalovaný požádal o osvobození od soudních poplatků poté, co byl vyzván soudem prvního stupně k zaplacení soudního poplatku za odvolání. Ve své žádosti však neuvedl ničeho ke svým poměrům, proto soud prvního stupně zcela správně vyzval žalovaného k doplnění tvrzení a k doložení jeho poměrů, jež odůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků. Nereagoval-li žalovaný na tuto výzvu soudu, jde výlučně k jeho tíži, že své poměry pro účely rozhodnutí o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků soudu neprokázal. Soud prvního stupně proto správně jeho žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, pokud napadené (KSOS 22 INS 15655/2011)

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Olomouc 26. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu