12 Cmo 4/2014
12 Cmo 4/2014-268

Usnesení

Vrchní soud vO|omouci vsenátě složeněm zpředsedkyně JUDr. Heleny Myškově a soudkyň JUDr. lvany Waltrově a JUDr. lvany Wontrobově ve věci žalobce Nikolaje anonymizovano , anonymizovano , bytem Starě Podolí 24/55, Ostrava-Muglinov, PSČ 712 00, proti žalovaněmu Daliboru Pavlíčkovi, se sídlem Žižkova 33, Opava, PSČ 747 05, insolvenčnímu správci dlužníka WILMAX s.r.o., se sídlem Brumovice č.p. 102, PSČ 747 71, identifikační číslo 62302761, zastoupeněmu Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem Partyzánská 18, Opava, PSČ 747 05, o určení pohledávky, rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 Cm 3/2009-247 ze dne 4.9.2014, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š uj e a věc se v r a cí tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodněnh

Usnesením označeným vzáhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně nepřiznal žalobci-odvolateli osvobození od soudního poplatku. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 10.7.2014 byl žalobce jako odvolatel vyzván, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za odvolání v tomto incidenčním sporu, který činí 2.000 Kč. Podáním ze dne 24.7.2014 žalobce požádal o osvobození od soudního poplatku. Zobsahu spisu soud zjistil, že usnesením ze dne 16.11.2011 bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků v plněm rozsahu. Soud však má za to, že v mezidobí došlo ke změně majetkových poměrů žalobce, když ze zprávy insolvenčního správce ze dne 27.11.2013 v insolvenčním řízení vedeněm u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 3517/2008 bylo zjištěno, že insolvenční správce žalobci jako věřiteli dne 9.11.2013 vyplatil z majetkově podstaty plnění ve výši 299.386 Kč. Žalobce tak nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Nadto v lednu 2013 mu bylo známo, že

Pokračování-2-probíhá toto řízení a že musí počítat s rezervou na jeho náklady. Soud proto žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal, aniž by se dále zabýval majetkovými a sociálními poměry žalobce.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání. Uvedl, že vžádosti oosvobození od soudních poplatků poukazoval na to, že jeho jediný příjem je částečný invalidní důchod ve výši 5.541 Kč a že oba s manželkou jsou vedeni na Úřadu práce v Ostravě a pobírají pouze sociální dávky. Z tohoto důvodu žádal soud o zaslání formuláře-potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech rozhodujících pro osvobození od soudních poplatků. Připustil, že v lednu 2013 obdržel částku 299.386 Kč, měl však několik exekucí, na které neměl finanční prostředky, a proto si vypůjčil na jejich úhradu. Touto platbou pokryl vypůjčeně finanční prostředky. Poukázal na to, že proti němu je vedena exekuce soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad v Přerově, na částku 130.271,80 Kč a na náklady exekuce v částce 46.200 Kč a že pokud by měl finanční prostředky, tyto pohledávky by zaplatil. Navrhl, aby rozhodnutí soudu prvního stupně bylo zrušeno. K odvolání žalobce mimo jině doložil vyplněně potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků.

Podle § 7 IZ zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanskěho soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), týkající se sporněho řízení, a není-li to možně, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadeně usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř., na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svěvolně nebo zřejmě bezúspěšně uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášt' závažně důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celě řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplaceně před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 138 odst. 2 o.s.ř., přiznaně osvobození předseda senátu kdykoliv za řízení odejme, případně i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocněho skončení řízení ukáže, že poměry účastníka osvobození neodůvodňují, případně neodůvodňovaly.

Pokračování-3-

Zobsahu spisu odvolací soud zjistil, že řízení ve věci bylo zahájeno dne 23.1.2009 žalobou podanou žalobcem vůči žalovanému 1) lng. Liboru Pavlíčkovi, insolvenčnímu správci dlužníka WILMAX s.r.o., a žalovanému 2) WILMAX s.r.o., kterou se žalobce domáhal určení pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu vOstravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 3517/2008. Podáním ze dne 10.11.2011 žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením č .j. 22 Cm 3/2009-141 ze dne 16.11.2011 bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu. Toto usnesení nabylo právní moci dne 29.11.2011. Rozsudkem Krajského soudu vOstravě č .j. 22 Cm 3/2009-123 ze dne 13.9.2011 soud rozhodl ve věci tak, že žalobu žalobce zamítl, kodvolání žalobce Vrchní soud vOlomouci rozsudkem č. j. 11 Cmo 2/2011-170 ze dne 8.8.2012 rozhodl tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně ve vztahu k žalovanému 2) potvrdil a ve vztahu kžalovanému 1) zrušil a věc vtomto rozsahu vrátil tomuto soudu kdalšímu řízení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.10.2012. Soud prvního stupně následně ve věci rozhodl rozsudkem č. j. 22 Cm 3/2009-231 ze dne 10.6.2014 tak, že zamítl žalobu. Proti tomuto rozsudku podal žalobce odvolání podáním ze dne 2.7.2014. Usnesením č. j. 22 Cm 3/2009-244 ze dne 10.7.2014 soud prvního stupně vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve výši 2.000 Kč ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení. Na tuto výzvu soudu žalobce reagoval podáním ze dne 24.7.2014, kterým požádal o osvobození od soudních poplatků zdůvodu své finanční situace stím, že je veden na úřadu práce a jeho jediný příjem je částečný invalidní důchod ve výši 5.541 Kč. Uvedl, že vpůvodním odvolání proti rozsudku Krajského soudu vOstravě byl osvobozen od soudního poplatku, a proto se domnívá, že toto platí i pro současné odvolání. Pokud se mýlí, žádá soud o zaslání příslušného formuláře.

Ustanovení § 138 o.s.ř. upravuje postup soudu při rozhodování o osvobození účastníků od soudních poplatků, které je odůvodněno jejich poměry. Osvobození od soudních poplatků podle tohoto ustanovení lze přiznat účastníku řízení jen na jeho žádost, účastník může požádat o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu, jen zčásti nebo jen pro část řízení nebo jen pro některé úkony a takto soud může o osvobození od soudních poplatků rozhodnout. Přitom nerozhodne-li výslovně, vztahuje se přiznané osvobození na celé řízení (na všechny úkony za řízení) a má zpětnou účinnost; soudní poplatky zaplacené před právní mocí rozhodnutí o osvobození se však nevrací. Změní-li se poměry účastníka, které byly rozhodné pro přiznání osvobození od soudních poplatků takovým způsobem, že již osvobození neodůvodňují, nebo jestliže soud dodatečně zjistí, že skutečné poměry účastníka osvobození od soudních poplatků neodůvodňovaly již v době, kdy mu bylo přiznáno, je soud povinen účastníku osvobození od soudních poplatků odejmout. Takovéto opatření má zpětnou účinnost jen tehdy, jestliže tak soud výslovně rozhodne. Nerozhodne-li tedy soud výslovně o zpětné účinnosti odnětí, nastává účinnost odnětí osvobození od soudních poplatků až právní mocí takového usnesení. Důvodem pro odnětí osvobození však nemůže být pouhá změna vhodnocení poměrů účastníka, které se jinak nezměnily, a ani nebyly jinak zjištěny, nebo změna

Pokračování-4-názoru soudu na to, zda jde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Rozhodnutí o odnětí přiznaného osvobození je rozhodnutí, které soud vydává z úřední povinnosti, bez ohledu na to, zda byl v tomto směru podán návrh. Toto oprávnění soudu vyplývá z výslovného znění ustanovení § 138 odst. 2 o.s.ř.

V přezkoumávané věci žalobce podáním ze dne 10.11.2011 požádal oosvobození od soudních poplatků, usnesením č.j. 22 Cm 3/2009-141 ze dne 16.11.2011 mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků vplném rozsahu (zcela). Z toho vyplývá, že přiznané osvobození žalobce se vztahuje na celé řízení, včetně odvolacího řízení, a proto žalobce neměl být vyzván kzaplacení soudního poplatku z odvolání a nemělo být rozhodováno o jeho opětovné žádosti o osvobození od soudních poplatků ze dne 24.7.2014. Měl-li soud prvního stupně za to, že se změnily poměry žalobce, které byly rozhodné pro přiznání osvobození od soudních poplatků, měl postupovat podle ustanovení § 138 odst. 2 o.s.ř. a teprve po právní moci takového rozhodnutí vyzvat žalobce k zaplacení soudního poplatku z odvolání. Soud prvního stupně však takto nepostupoval a bez dalšího rozhodl nesprávně napadeným rozhodnutím.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě kNejvyššímu soudu České republiky vBrně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která vrozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

V Olomouci dne 16. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu Jitka soudu, ou:4l l,cn:Ji aaaaaaaaaa a, I serialNumber:P244284, J a O title:zapi sssssss ka Datum: 2014.1 1.14 08:49:46 +01 '00'