129 ICm 761/2012
Číslo jednací: 129ICm 761/2012-102 KSPL 29INS 12509/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: G.P. Investments a.s, IČ: 28507461, Národní 28/60, Praha 1, zast. Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Legionářská 797/3, proti žalovaným: 1) Brátová a Krejčí, v.o.s, IČ: 29103461, Stříbro, Americká 1304, insolvenční správce dlužníka-Pavel anonymizovano , 2) Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Lomnička 54, Plesná, 351 35, v řízení o žalobě na určení výše popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u tohoto soudu pod sp.zn. KSPL 29 INS 12509/2011 na majetek dlužníka-Pavel anonymizovano , anonymizovano , v přihlášce označená jako pohledávka č. 1, včetně příslušenství, činí 260.512,46,- Kč.

II. Mezi žalobcem a žaloivaným č. 1) účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný č. 2) je povinen uhradit žalobci na účet jeho zástupykně ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rpozsudku náklady řízení v celkové výši 27.187,-Kč.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 21.3.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalovaný. č. 2 v insolvenčním řízení, které bylo zahájeno na majetek dlužníka, popřel pohledávku žalobce do částky 137.000,-kč, a to z důvodu, že tato částka byla uhrazena. Žalobce považuje tento argument za účlový, neboť žádnou úhradu na specifikovanou pohledávku neobdržel. Žalovaný č. 1 pohledávku žalobce uznal v plné výši. Žalobce má za žalovaným č. 2 vykonatelnou poheldávku z titulu smluvních pokut ve výši 119.000,-Kč od 26.11.2008 do zaplacení a spolu s náhradou nákladů rozhodčího řízení ve výši 39.140,-Kč, jak vyplývá z rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Pavla Švába. Žalovaný č. 2 svoji povinnost, vyplývající z uvedeného nálezu nesplnil, žalobci uhradil ke dni 1.3.2010 6000,-Kč. Tuto částku žalobce započítal na jistinu, čímž došlo k jejímu snížení na 113.000,-Kč. K návrhu žalobce Okresní soud v Chebu dne 9.4.2010 k vymožení pohledávky nařídil exekuci. podáním návrhu na nařízení exekuce vznikly žalobci náklady v celkové výši 16.662,-Kč. Protože žalovaný č. 2 ani posléze ničeho na pohledávku nazaplatil, rozhodl k návrhu žalobce Okresní soud v Chebu o výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva. na nákladech výkonu rozhodnutí pak soud dlužníkovi uložil povinnost uhradit 19.054,-Kč. Částka 260.512,46,-kč zahrnuje jistinu ve výši 113.000,-Kč, úrok a úrok z prodlení v celkové výši 20,43% p.a. z částky 113.000,-Kč od 26.11.2008 do 2.1.2012 ve výši 72.656,46,-Kč, nájklady nalézacího řízení ve výši 39.140,-Kč, náklady návrhu na nařízení exekuce ve výši 16.662,-Kč a náklady návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením zástavníbo práva ve výši 19.054,-Kč.

Žalovaný č. 2) ve svém vyjádření k žalobě ze dne 10.5.2012 uvedl, že nárok na úhradu jistiny neuznává zcela, neboť ta byla před podáním přihlášky zaplacena (15.5.2010). Úrok žalovaný č. 2 uznal jen co do zákonného úroku z prodlení, a to z částky 119.000,-Kč od 26.11.2008 do 13.10.2009 a z částky 16.000,-Kč od 14.10.2009 do 14.5.2010, tj. celkem 11.220,-Kč. Náklady řízení za nalézací řízení uznal jen co do částky 21.140,-Kč (18.000,-Kč započetl), náklady na nařízení exekuce uznal zcela a náklady na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva neuznal zcela, neboť v té době byla jistina dávno uhrazena.

Žalovabý č. 1) uvedl, že dle příloh, které byly doloženy k přihlášce, je žaloba oprávněná.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka Pavla anonymizovano je patrno, že žalobce byl označen jako věřitel č. 1 a přihlásil poheldávku v celkové výši

260.512,46,-Kč. Tato částka byla tvořena z jistiny ve výši 113.000,-Kč a příslušenství, tak jak je vyspecifikovánao v žalobě. jako právní titul své poheldávky žalobce do přihlášky uvedl rozhodčí nález rozhodce JUDr. Pavla Švába ze dne 21.10.2009, sp.zn. RŘ 188/2009. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, zajištěná na základě zástavního exekutorského práva. Soud provedl důkaz rozhodčím nálezem sp.zn. RŘ 188/2099 ze dne 21.10.2009, který vydal rozhidce JUDr. Pavel Šváb. Tímto nálezem byl žalovaný č. 2) povinene k úhradě smluvní pokuty ve výši 119.000,-Kč s úrokem a úrokem z prodlení ve výši 20,43% p.a. z částky 119.000,-Kč od 26.11.2008 do zaplacení a k úhradě nákladů řízení ve výši 39.140,-Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moci dne 27.10.2009. Dále byl proveden důkaz usnesením Okresního soudu v chebu sp.zn. 13 EXE 4838/2010, 103 Ex 08355/10 ze dne 9.4.2010, kterým byla nařízena exekuce shora uvedeného rozhodčího nálezu. Ze dne 18.7.2011 pochází usnesení Okresního soudu v Chebu sp.zn. 23 E 684/2011, kterým byl nařízen dle vykonatelného, shora uvedeného rozhodčího nálezu, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví povinného Pavla anonymizovano , zapsaných na LV č. 550 pro k.ú Cheb. Žalovaný č. 2) po celou dobu řízení tvrdil, že před vydáním rozhodčího nálezu uhradil v sídle žalobce částku 103.000,-Kč, stalo se tak 13.10.2009 a má k dispozici příjmový pokladní doklad. Tvrdil, že peníze předal do ruky osobně Michalu Tonovi. Soud provedl důlaz kopií příjmového pokladního dokladu č. 9509608. Z tohoto dokladu je patrné, že byl vydán dne 13.10.2009, je na něm razítko žalobce a sdělení, že firma od žalovaného č. 2) přijala částku 103.000,-Kč za účelem platby dluhu z postoupené poheldávky. Na dokladu je neidentifikovatelný podpis pokladníka. K uvedené platbě uvedla strana žalující, že skutečně uvedeného dne žalobce přijal od žalovaného č. 2) částku 103.000,-Kč, a toi v sídle společnosti, tak jak uváděl žalovaný č. 2).Tato částka však byla započítána na dlužnou částku z titulu nezaplaceného hypotečního úvěru, který byl žalovanému č. 2) poskytnut původně Českomoravskou hypoteční bankou a.s . tato poheldávka byla následně postoupena společnosti LEXICO a.s a konečně pak 7.1.2009 žalobci. Žalovaný č. 2) touto částkou neplnil dluh na smluvní pokuty, ale na jistinu příslušenství úvěru u Českomoravské hypoteční banky a.s. Pohedávka z úvěru byla vymáhána v exekučním řízení vedeném mgr. Liborem Cinkem v Břeclavi. Stranám byla tato skuečnost známa, neboť žalovaný č. 2) dne 14.10.2009 podepsal dohodu o prominutí dluhu, z jehož článku I vyplývá zcela jednoznačně, že dluží již pouze smluvní pokuty. Z přípisu Mgr. Libora Cinka, který byl adresován Mgr. Petru Osladilovi, a který je datován 02.11.2011, vyplývá, že k uvedenému datu byla pohledávka G.P. Investments, a.s, (úroky z prodlení ve výši 20,43% ročně z částky 554.808,10,-Kč ode dne 16.9.2008 do 30.6.2009 ve výši 89.435,70,-Kč, úroky z prodlení ve výši 20,43% ročně z částky 554.808,10,-Kč ode dne zahájení exekučního řízení do zaplacení včetně nákladů) zcela vymožena. Vyrozumnění o zániku exekuce bylo vydáno dne 20.10.2009. Žalovaný č. 2) soudu doložil kopii příkazu k úhradě České spořitelny, kde je razítko 7.10.2009. Příkaz je však prázdný. Žalovaný uvedl, že na uvedenou exekuci zaplatil dohromady 963.000,-Kč. Z exekutorského zápisu sp.zn. 098 95/2008 sepsaného dne 4.12.2008 exekutorským koncipientem Mgr. Jiřím Zocem (EÚ Praha 9) má soud za prokázané, že žalovaný č. 2) uznal vůči společnosti LEXICO, a.s, dluh ve výši 606.273,46,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 20,43% p.a. z částky 554.808,10,-Kč od 16.9. 2008 do zaplacení . Soud provedl důkaz listinou označenou jako Dohoda o prominutí dlluhu, která byla uzavřena mezi žalobcem a žalovaným č. 2) dne 14.10.2010. V bodu 1) dohody je zřetelně uvedeno, že žalobce má za dlužníkem Pavlem anonymizovano pouze pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 3.8.2004, a to ve výši 119.000,-Kč. Strany se dohodly, že pokud žalovaný č. 2) uhradí přesně dle dohody částku 119.000,-Kč, budou jeho veškeré závazky vůči věřiteli vyrovnány a tento již po něm nebude ničeho požadovat. žalovaný č. 2) se zavázal uhradit ve prospěch účtu věřitele vedeného u KB., částku 119.000,-Kč, a to tak, že nejpozději do 15.11.2009 zaplatí 2000,-Kč a dále bude pravidelně splácet částku 2000,-Kč vždy k 15.dni v měsíci s uvedením variabilního symbolu 6005301819. Pokud dlužník poruší shora uvedené, zavazuje se uhradit věřiteli ihned celýzávazek, t.j spolu s příslušenstvím. Žalovaný č. 2) potvrdil, že dohodu podepsal, a to poté co byla k jeho žádosti přepracována. Z příjmového pokladního dokladu KB, a.s, má soud za prokázané, že žalovaný č. 2 vložil na žalobcův účet dne 16.11.2009 částku 2000,-kč. Z útržku složenky-poštovní poukázky typu A) má soud za prokázané, že další platby ve výši 2000,-Kč žalovaný č.2) uskutečnil dne 15.12.2009, dne 15.1.2010, 1.2.2010, 14.5.2010, 15.4.2010, 15.3.2010, 15.2.2010, 15.6.2010, 15.7.2010, 13.8.2010, 15.9.2010, 15.10.2010, 15.11.2010, 15.12.2010 a 15.2.2011. Zástupkyně žalobce soudu vysvětlila, že v souvislosti s hypotečním úvěrem proběhla dvě exekuční řízení, kdy zvlášť byly vymáhány pohledávky z úvěru a zvlášť poheldávky z titulu smluvních pokut. Soud provedl důkaz i návrhem žalobce na nařízení exekuce ze dne 1.3.2010 proti žalovanému č. 2) oheldně vykonatelného rozhodčího nálezu JUDr. Švába ze dne 21.10.2009. Částka 34.000,-Kč, kterou žalovaný č. 2) uhradil po sepisu dohody o prominutí dluhu byla zohledněna v přihlášce pohledávky, byla započítána na úrok. Na úrok byla započítána i další paltba ve výši 6000,-Kč. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že Mgr. Michal Ton je člen představenstva žalobce. Shora uvedený Michal Ton písemně sdělil soudu dne 30.10.2012, že podnikání žalobce aktivně neúčastní a je toliko formálně členem představenstva. Žádného jednání se žalovaným č. 2) se neúčastnil a proto by ani jeho osobní výslech ničeho nepřinesl.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, tuto skutečnost učinily strany nespornou.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti druhému žalovanému poheldávku v celkové výši 260.512,46,-Kč z titulu vykonatelného rozhodčího nálezu JUDr. Pavla Švába ze dne 21.10.2009, přičemž jistina byla vyčíslena na částku 113.000,-Kč. Z uvedeného nálezu vyplynulo, že se jednalo o smluvní pokutu dle zástavní smlouvy k nemovitostem, která byla uzavřena mezi žalovaným č.2 a žalobcem dne 4.8.2004. Ohledně smluvní pokuty v původní výši 119.000,-Kč byla mezi stranami uzavřena Dohoda o prominutí dluhu ze dne 14.10.2009. Žalovaný potvrdil, že tuto dohodu skutečně podepsal, a to poté co požádal žalobce o její přepracování. Soud tedy předpokládá, že si žalovaný musel být vědom, co je obsahem dohody. Žalovaný č. 2) se v dohodě zavázal splatit žalobci částku 119.000,-Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 2.000,-Kč, s účinností od 15.11.2009, vždy k 15-té mu dni v měsíci. Žalovaný č. 2) dle této dohody plnil, a to 15.2.2011. Celkem uhradil 32.000,-Kč. Před tím než shora uvedenou dohodu žalovaný č.2) podepsal, uhradil žalobci v jeho sídle částku 103.000,-Kč. Tato částka však byla žalobcem použita na úhradu jiného dluhu, a to z nedoplaceného hypotečního úvěru. Tvrzení žalovaného č. 2), že částka 103.000,-kč byla úhradou na smluvní pokuty, neboť dluh z hypotečního úvěru již byl v té době zaplacen, nebylo prokázáno, a to ani přípisem Mgr.Cinka o ukončení exekuce. Není sporu, že k datu 20.10.2009 došlo k oficiálnímu zániku pověření Mgr, Cinka k provedení exekuce, neboť vše bylo vymoženo, ale z přípisu ani z vyrozumnění exekutora není patrné, kdy přesně došlo ke konečné úhradě dluhu z hypotečního úvěru jako takového, přičemž to mohlo být právě dne 13.10.2009, kdy byla provedena platba. Shora uvedené tvrzení žalovaného č. 2) nekoresponduje ani s následným uzavřením Dohody o prominutí dluhu. Pokud by žalovaný č.2) ničeho nedlužil, jistě by takto koncipovanou dohodu nepodepsal. Nelze se ani domnívat, že by si dohodu žalovaný nepřečetl, neboť sám požádal o její přepracování. Z uvedeného důvodu soud žalobě vyhověl.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. ve vzathu k žalovanému č. 1. Ve vzathu k žalovanému č. 2) soud postupoval dle § 142 odst. 1) o.s.ř. Částka 27.187,-LKč zahrnuje odměnu za zastupování advokátem dle vyhlášky č. 484/2000Sb., ve výši 10.000,-Kč + 20% DPH, 6x RP po 300,-Kč + 20% DPH, náhrada za ztrátu času 14 poůlhodin-1.400,-Kč + 20% DPH, jízdné z Olomouce do Plzně a zpět, a to 2x, vždy 742 Km, vozidlem Renault Espace, při spotřebě 7,7 l na 100 km-1982,54,-Kč + amortizace-2.745,40,-Kč + 20% DPH.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 30.10.2012

Za správnost: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Jitka Nedvídková samosoudkyně