129 ICm 591/2013
Číslo jednací: 129ICm 591/2013-196 (KSPL 29 INS 27969/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Ladislav Bretschneider, , IČ: 46829652, Plzeň, Polední 51, zast.: JUDr. Zdeňkem Ernestem, bytem Břasy 360, obecným zmocněncem, proti žalovanému: Ing. Pavel Tatíček, , Pražská 45, Plzeň, insolvenční správce dlužníka OB-STAVIN s.r.o., v řízení o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobcem uplatněná pohledávka ve výši 3.247.018 Kč v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 27969/2012 vedeném na majetek úpadce OB-STAVIN s.r.o. se sídlem v Plzni, Klášterní 25, je po právu.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce se svou žalobou ze dne 20.02.2013 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce na základě ústních smluv o dílo prováděl pro dlužníka pracovní činnost, na jejímž podkladě následně vystavoval faktury, které zasílal dlužníku k proplacení. Proti provedeným pracím nikdy nebylo vzneseno žádných připomínek ani nebyly reklamovány. A to až do prosince 2011, kdy celková dlužná částka dosáhla 4.592.209 Kč, a to dle předložených faktur. Žalobce podal na dlužníka i trestní oznámení, přičemž trestní stíhání bylo odloženo s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu. Z celkové dlužné částky přihlášené do insolvenčního řízení žalovaný uznal částku 1.345.191 Kč, zbývající částka byla žalovaným popřena s tím, že není uvedena v účetnictví dlužníka. (KSPL 29 INS 27969/2012)

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 12.11.2013 navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že dne 25.10.2013 proběhla schůzka žalovaného s jednatelem dlužníka, panem Blinkalem, který správce seznámil s jednotlivými stavebními akcemi, které byly prováděny žalobcem a dále poskytl správci vyjádření k uplatňovaným nárokům žalobce. Z uvedeného je zřejmé, že většina prací prováděných žalobcem jako poddodavatelem byla provedena nekvalitně, v pozdních termínech, bez předání prací žalobcem a bez příslušných dokladů o revizích. Vůči dlužníku došlo k následnému uplatnění sankcí ze strany objednatelů, což dokládá dlužník v dodatcích smluv uzavřených s objednateli, spolu s uplatněním sankcí za pozdní předání staveb a s uplatněním snížení ceny díla z důvodu vzniklých vad, jak odstranitelných, tak i neodstranitelných. Z vyjádření pana Blinkala rovněž vyplývá, že za předpokladu předložení dokladů potvrzujících žalobcem, že došlo k převzetí materiálu, ze kterého bude zřejmé, zda byl určen pro OB-STAVIN na akci Kyjevská ul., jedná se o fakturu FAV 11076 na částku 61.754 Kč, FAV 11077 na částku 41.915 Kč, FAV 11084 na částku 18.222 Kč a FAV 11096 na částku 15.312 Kč, by akceptoval výše uvedené faktury, stejně jako při předložených shodných dokladů u akce rekonstrukce koupelny u paní Bystřické by akceptoval fakturu FAV 11080 na částku 132.000 Kč a FAV 11097 na částku 84.580 Kč.

Z vyrozumnění o popření pohledávky žalobce insolvenčním správcem ze dne 05.02.2013 je patrné, že IS popřel pohledávky v celkové výši 3.247.018 Kč. Jedná se o faktury č. 12011 ve výši 1.400.000 Kč, č. 11056 ve výši 33.132 Kč, č. 11084 ve výši 18.222 Kč, č. 11087 ve výši 114.048 Kč, č. 11091 ve výši 113.370 Kč, č. 11093 ve výši 20.862 Kč, č. 11096 ve výši 15.312 Kč, č. 11097 ve výši 84.580 Kč, č. 11098 ve výši 50.794 Kč, č. 11099 ve výši 77.871 Kč, č. 11100 ve výši 490.180 Kč, č. 11101 ve výši 23.626 Kč, č. 11105 ve výši 198.417 Kč, č. 11106 ve výši 272.180 Kč, č. 11107 ve výši 5.232 Kč, č. 11108 ve výši 89.540 Kč, č. 11109 ve výši 83.850 Kč, č. 11110 ve výši 18.829 Kč, č. 11111 ve výši 25.367 Kč, č. 11112 ve výši 52.712 Kč a č. 11118 ve výši 58.894 Kč.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka je patrné, že žalobce přihlásil pohledávky v celkové výši 4.592.209 Kč, přičemž se jednalo o 40 pohledávek z titulu specifikovaných faktur. Jednalo se o nevykonatelné a nezajištěné pohledávky.

Insolvenční správce uznal pohledávky č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 39 a 40.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není -li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř., týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta, (KSPL 29 INS 27969/2012) však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť žalobce byl písemně informován o popření pohledávek dne 09.02.2013 a žaloba byla podána dne 20.02.2013.

Kromě přihlášky pohledávek žalobce do insolvenčního řízení a seznamu popřených faktur, provedl soud důkaz především svědeckou výpovědí Ing. Oldřicha Blinkala. Svědek potvrdil, že se žalobcem pracovně spolupracoval od roku 2008, kdy pro něj žalobce dělal zednické subdodávky. V roce 2010 si žalobce znovu najal na akci Jirny u Prahy , jednalo se o stavbu rodinného domu. Žalobce měl dělat kompletní stavební dodávku s výjimkou interiérů. Asi měli ústní smlouvu. Sjednaná cena za dílo byla původně kolem 7 miliónů, ale v poznámkách zjistil, že dílo nebylo předáno včas, kvůli čemuž přišel zhruba o 20 % z ceny. Žalobce dostal za tuto akci zaplaceno, bylo to až dost, kolem 3 miliónů korun, resp. 3.297.357 Kč a těch 1.400.000 Kč je zcela navíc. Nevzpomíná si, že by mu byla doručena faktura na 1.400.000 Kč. Upřímně netuší, za co by ta faktura měla být. U této akce mu pak byly odečteny škody, které způsobil právě žalobce. Odstranitelné vady firma svědka odstranila, ty neodstranitelné byly řešeny tím odečtem škod. Svědek to vyřešil tak, že žalobci řekl, že už mu z této akce nedá ani korunu. Ta sleva zahrnovala pokutu 200.000 Kč + 0.1 % z 6.000.000 Kč. Myslí si, že to ve finále bylo více, jak 700.000 Kč, o které byl zkrácen ze strany objednatelů. Na tom rodinném domě pracovalo více firem, asi 4-5, ty dělaly podlahy, okna, topení, plyn, interiéry. Jediný topenář udělal všechno dobře a dostal vše zaplaceno, jinak byly problémy, například se schodami. Svědek tvrdil, že ale z vad vytčených objednavatelem tyto firmy nezpůsobily nic. K výslovnému dotazu zda žalobci svědek vytkl vady a způsobenou škodu a zda mu stanovil nějaký termín k odstranění vad, svědek uvedl, že považoval akci Jirny u Prahy v lednu 2011 za uzavřenou, žalobci o škodách řekl a řekl mu, že už nic z akce nedostane. Tu fakturu na 1,4 mil. dostal až pak za dva roky. Ohledně předávacího protokolu ze dne 09.05.2012 svědek soudu sdělil, že na protokolu není jeho podpis.

K faktuře znějící na částku 33.132 Kč ze dne 13.06.2011 svědek uvedl, že taky moc neví za co to je, ta faktura pro něj nemá žádnou souvislost, proto je asi popřena. K dotazu soudu zda žalobce udělal ty práce, které jsou fakturou vyfakturovány, svěděk uvedl, že nejspíš ano. K faktuře znějící na částku 18.222 Kč (faktura č. 11084) svědek uvedl, že jak tak čte, tak se jedná o doplnění střechy, moc neví, co to znamená a proto tu fakturu vrátil. Jeví se mu jako vytržená z kontextu. Pokud žalobce doloží, že ten materiál, za co je ta faktura, dodal a on tu fakturu uzná. K faktuře č. 11087 znějící na částku 114.048 Kč svědek uvedl, že by se mělo jednat o fasádu v Roztokách, ale tu fasádu žalobce nedělal. Myslí si, že tam žalobce měl dělat vnitřní rozvody, ale už si to nepamatuje přesně. Jestli tam žalobce dodával nějaký materiál, ať to prokáže, možné to je. Neví, kdo tam dělal fasádu. Připouští, že žalobce mohl ten materiál na fasádu dodat.

Soud provedl důkaz fakturou č. FAV 12011, kterou vystavil žalobce dlužníku dne 08.05.2012, se splatností 10.05.2012. Z obsahu faktury vyplývá, že se jedná o dodávku Praha Jirny. K této faktuře žalobce doložil tzv. vyúčtování Jirny, kde jsou uvedeny částky za popsané práce. Jedná se o zemní práce ve výši 37.478 Kč, (KSPL 29 INS 27969/2012) základy ve výši 105.399,80 Kč, bourací práce ve výši 559.595 Kč, svislé konstrukce ve výši 276.280,70 Kč, vodorovné konstrukce ve výši 187.142 Kč, úpravy povrchů ve výši 977.877 Kč, izolace proti vodě živičné a štěrkové ve výši 115.020,20 Kč, konstrukce tesařské ve výši 408.605,20 Kč, konstrukce klempířské ve výši 182.712,40 Kč, střešní krytina ve výši 385.482,30 Kč, konstrukce truhlářské ve výši 65.944 Kč, zámečnické práce ve výši 1.200 Kč, podlahy z keramické dlažby ve výši 19.796,20 Kč, podlahy parketové ve výši 27.072 Kč, obklady ve výši 37.133,60 Kč, nátěry ve výši 45.666 Kč, malby ve výši 29.937 Kč, sádrokartonářské práce ve výši 311.663,50 Kč, výplně otvorů ve výši 767 Kč, dveře a zárubně ve výši 39.307 Kč, komíny a ostatní ve výši 22.473 Kč, vnitřní rozvody sítí ve výši 152.356,10 Kč, terénní úpravy ve výši 82.906 Kč plus ostatní jako doprava, přesun hmot, kompletační činnost ve výši 588.000 Kč. Celkem bez DPH vyúčtoval žalobce dlužníku 4.659.814 Kč, přičemž uhrazeno na fakturách bylo dle žalobce 3.279.357 Kč a zbývá uhradit 1.380.457 Kč + 14% DPH ve výši 193.263,98 Kč. Žalobce soudu doložil i původní rozpočet na rekonstrukci RD Jirny z roku 2009, který činil 2.393.112,86 Kč včetně DPH. Žalobce k uvedené faktuře (celé akci) uvedl, že se jedná o vícepráce, které si strany dohodly, což vyplývá ze stavebního deníku. Největší položkou byla střecha, která se měla dle původního rozpočtu jenom opravovat, následně si pak objednatel zažádal o celou novou střechu včetně nové krytiny zn. Cembrit. Na místo 88 m dělali 300 m. Také navíc dělal podlahy z keramické dlažby, původní zhotovitel tuto práci z nějakého důvodu nedělal.

Žalobce soudu doložil i příslušné části stavebního deníku. Žalobce potvrdil, že skutečně dílo v Jirnech nebylo dokončeno včas, ale nikoli jeho vinou, jak tvrdil svědek, ale zejména z důvodu pozdě dodaného materiálu od firmy Kreiner, dále byl obklad-mozaika dodán ve špatných odstínech, problém byl i v podlahách, které montoval pan Kozohorský. Bylo zjištěno, že vada byla v materálu. To vše bylo, ale v režii pana Blinkala. Dále byla k důkazu provedena faktura č. FAV 11098 znějící na částku 50.794 Kč ohledně dodávky hala Chrustenice. K uvedené akci žalobce doložil rozpočet, jednalo se o přístavbu a rekonstrukci prototypové haly v Chrustenicích v objektu čerpací stanice. Celkem rozpočet činil 42.328 Kč bez DPH. Další faktura č. FAV 11099 zněla na 77.871 Kč, týkala se také haly Chrustenice, opěrné zídky. Celkem rozpočet činil 64.982,27 Kč bez DPH. Faktura č. FAV 11100 zněla na částku 490.180 Kč, týkala se opět haly v Chrustenicích, a to víceprací. I k této faktuře byl doložen rozpočet na 142.925,55 Kč + 53.182,80 Kč + 152.171,40 Kč + 23.177 Kč + 37.026 Kč, resp. na 456.684,96 Kč bez DPH. Objednávka víceprací vyplývá ze stavebního deníku březen až říjen 2011. Žalobce uvedl, že měl zde původně dělat jenom opěrnou zeď před halou a takový malý domeček pro přečerpávací vodní stanici. Potom to ale narostlo o další investorem odsouhlasené práce. Faktura č. FAV 11110 ze dne 01.12.2011 byla vystavena na částku 18.829 Kč a týkala se Újezdu-vodovodu. I k této faktuře žalobce dodal rozpočet na 17.116 Kč bez DPH. Faktura č. FAV 11111 zněla na částku 25.367 Kč a týkala se opět Újezdu-kanalizace. Rozpočet na kanalizaci činil 25.366,55 Kč bez DPH. Žalobce uvedl, že do faktury zahrnuje jak práci, tak materiál, jeho firma dopojovala novou kanalizaci z přístavby na původní kanalizaci. Žalobce dále doložil kompletní soupis materiálu od firmy Kreiner, resp. fakturu vystavenou žalobci uvedenou firmou. Fakturač. FAV 11084 na 18.222 Kč se týká doplnění střechy. Žalobce uvedl, že se jednalo o doplnění střechy plus doplnění prostupu v Kyjevské ulici u paní Kydlíčkové. Materiál byl dodáván společností První Chodská, Martin Blinkal prováděl montáž střechy. Žalobce k faktuře doložil jak rozpočet, tak fakturu (KSPL 29 INS 27969/2012)

První Chodské na 12.827 Kč. Faktura č. FAV 11093 zněla na 20.862 Kč a týkala se dodávky materiálu v Roztokách. Žalobce doložil jak rozpočet, tak fakturu PROFI SCHIEREE s.r.o na 9.819 Kč. Ohledně akce Jirny, žalovaný soudu předložil Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, který se týkal zejména snížení ceny za dílo z důvodu slevy z ceny na 6. 976.000 Kč. V Dodatku zhotovitel (dlužník) konstatuje, že je v prodlení s předáním díla s tím, že k částečnému prodlení došlo i z důvodů na straně objednatelů, smluvní pokutu ujednaly strany na 300.000 Kč. Za nedostatky, nedodělky a vady strany dohodly slevu ve výši 200.000 Kč. Dále se strany smlouvy dohodly na rozšíření předmětu prací v rámci díla a celkovou cenu za dílo pak dojednaly na 7.521.000 Kč. Dodatek byl sjednán 28.01.2010. Ke stejné smlouvě byl sjednán i dodatek č. 1, který je však datován dnem 11.01.2011. Tento dodatek se týká zejména rozšíření předmětu díla a dokončení venkovních prací do 31.05.2011. Žalovaný soudu doložil přílohu k dodatku č. 2 označenou jako seznam vad a nedodělků RD Jirny, K Lesu 50. Tento seznam obsahuje 12 vad neodstranitelných a 16 vad odstranitelných. Tento seznam podepsali Ing. Blinkal a Michal Smrek-objednatel. Žalovaný soudu doložil Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ohledně akce Roztoky u Prahy. Z dodatku vyplývá, že strany (objednatelé a dlužník) shodně konstatují, že během provádění díla došlo k výrazným pochybením, která mají za následek výrazné prodlení v předávání díla, a rovněž negativně ovlivnila celkový rozsah provedení a kvalitu díla. Strany se shodly na smluvní pokutě ve výši 262.369 Kč + 58.500 Kč. Ze dne 16.12.2011 pochází zápis o předání a převzetí díla -RD Roztoky u Prahy, z něhož mimo jiné vyplývá, že dílo bylo předáno 46 dní po smluvně stanoveném termínu, ve dnech 05. a 06.11.2011 došlo k vytopení suterénu. Skutečnost byla zjištěna pracovníky zhotovitele až ráno dne 07.11.2011. V té době nebyla stavba obsazena pracovníky zhotovitele a voda vytékala zřejmě delší dobu než 24 hodin. Zjištěnou příčinou bylo uvolnění napouštěcí hadice otopné soustavy způsobené jejím pouze dočasným uchycením a především opomenutím zavřít dopouštěcí ventily pracovníky zhotovitele. Bylo kompletně zničeno 5 nových dveří a zárubní. Náklad na jejich obnovu je vyčíslen na 56.789 Kč. Suterén domu je přebírán nedokončený, bez dveří, zakrytí technického prostoru s rozvody vody a odpadu a bez částečně nedokončené dlažby. Během dokončovacích prací se objevily výrazné závady na vodovodních rozvodech. Práce na odstranění vad a nedodělků budou prováděny vždy po předchozí dohodě s investorem. Protokol podepsali objednatelé, technický dozor a Ing. Blinkal. K zápisu byl doložen seznam vad a nedodělků a termínů odstranění.

Soud k žádosti žalovaného k důkazu provedl podstatnou část policejního spisu sp. zn. KRPP-17313-51/TČ-2011-030581. Z tohoto spisu měl vyplynout rozsah škod, které měl žalobce dle Ing. Blinkala způsobit na akci Roztoky. Dne 06.12.2011 podal žalobce trestní oznámení na dlužníka pro podezření ze spáchání trestného činu poškození věřitele dle § 222 trestního zákoníku, popřípadě podvodu, kterého se měl dopustit Oldřich Blinkal coby jednatel dlužníka, který uzavíral ústně či písemně smlouvy o dílo se zhotoviteli na rekonstrukce nemovitostí rodinných příslušníků, kdy následně faktury vystavené zhotoviteli neuhradil a ani nezajistil úhradu finančních prostředků od objednavatelů díla a naopak od zhotovitelů požadoval vystavení faktur na jinou akci realizovanou taktéž dlužníkem. Dne 12.12.2012 bylo policií ČR vydáno usnesení, kterým byla trestní věc odložena, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Z uvedeného spisu nevyplynulo vůbec nic, co by se týkalo škod způsobených žalobcem v Roztokách, žalovaný jiné důkazy ohledně těchto tvrzení nenavrhl. (KSPL 29 INS 27969/2012)

Z trestního spisu vyplynulo pouze to, že dlužník měl větší množství věřitelů (i v pozici zaměstnaců dlužníka), kteří se připojili k trestnímu stíhání, neboť jim opakovaně dlužník neproplácel faktury.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně, resp, že se žalovanému nepodařilo prokázat, že pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení za dlužníkem, které při přezkumném jednání popřel, neexistují. Nebylo prokázáno, že by díla žalobcem nebyla provedena řádně, či že by žalobce měl způsobit na akci Roztoky škodu většího rozsahu, kvůli které by Ing. Blinkal mohl opodstatněně odmítnout zaplatit žalobci další práce. Z výpovědi Ing. Blinkala vyplynulo, že některé faktury dodatečně uznal, pouze je plošně započítával oproti jím tvrzeným škodám, některé sice neuznal, nicméně se k nim vyjadřoval způsobem, že de facto neví, za co faktury jsou, požadoval po žalobci podklady. Ing Blinkal vypověděl a doložil listinné důkazy o tom, že na akci Jirny i Rozotoky byly závady, že díla nebyla předána včas, ke každé akci byly doloženy seznamy nedodělků a vad. Doložil i dodatky ke smlouvám, ze kterých vyplývaly částky znázorňující slevy z díla a penále za prodlení, o které byl zhotovitel v konečné fázi zkrácen. V tomto směru však nebylo dokazování dotaženo do konce, neboť ani z jednoho důkazu (s výjimkou tvrzení svědka Blinkala, který sice vypovídal v pozici svědka, nicméně je třeba si uvědomit, že byl hlavním aktérem dlužníka) nevyplynulo, že by vady a nedodělky způsobil výhradně žalobce a že by jím způsobené škody činily právě ty částky, které mu Ing. Blinkal odečetl, nebyly doloženy žádné smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem a nebylo prokázáno, jaká byla dohoda ohledně rozsahu prací a fakturace prací žalobce. Sjednání některých prací vyplývá ze stavebního deníku, žalobce doložil podklady k fakturám, o jejichž absenci hovořil Ing. Blinkal. Z uvedených důvodů soudu nezbylo než konstatovat, že pohledávky žalobce nebyly popřeny po právu.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 12.09.2014

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková