129 ICm 463/2011
Číslo jednací: 129 ICm 463/2011-5 KSPL 29 INS 13633/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., ve věci žalobce: JUDr. Martin Aleš, Houškova 30, 326 00 Plzeň, insolvenční správce dlužníka: Veronika anonymizovano , anonymizovano , Hněvnice 16, 330 23 Nýřany, proti žalované: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, o určení, že přihlášená vykonatelná pohledávka věřitele není po právu, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka věřitele GE Money Banky, a.s. ve výši 3.071,88 Kč přihlášená přihláškou č. P-2 dne 11.1.2011 v insolvenčním řízení KSPL 29 INS 13633/2010 ve věci dlužníka Veronika anonymizovano , r.č. 665103/2311, není po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou domáhal určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená přihláškou č. P-2 do insolvenčního řízení KSPL 29 INS 13633/2010 ve věci dlužníka Veroniky anonymizovano není po právu, neboť tato přihlášená pohledávka zanikla plněním (pokud jde o jistinu), a pokud jde o příslušenství, pak toto nevzniklo v důsledku plnění jistiny. KSPL 29 INS 13633/2010

Soud doručil žalované žalobu a výzvu, aby se ve lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy vz. 087 k žalobě ze dne 24.2.2011 vyjádřila. Zároveň jí soud poučil, co má vyjádření obsahovat včetně poučení, že pokud nemůže podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinna před uplynutím stanovené lhůty soudu sdělit, jaký vážný důvod jí v tom brání. Dále byla poučena, že pokud bez vážného důvodu se ve věci samé včas písemně nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává a soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Žalovaná obdržela výzvu k vyjádření dne 1.3.2011 a žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagovala.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2, písm. a), nebo nebylo-li také výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určil lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou. Podle odst. 5 tohoto ustanovení jestli-že se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b, odst. 5).

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že žalovaná obdržela žalobu a výzvu k vyjádření se k žalobě ve smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř., na výzvu ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagovala. Soud má proto za to, že nárok, který je proti žalované žalobou uplatňován, žalovaná uznává, a v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 a § 153a, odst. 3 o.s.ř. vydal rozsudek pro uznání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce, který měl ve věci plný úspěch, má podle tohoto ustanovení právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v daném případě vznikly. Žalobce však žádnou náhradu nákladů řízení nepožadoval, soud proto vycházel z toho, že mu žádné náklady řízení nevznikly, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu KSPL 29 INS 13633/2010

v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 18.4.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová