129 ICm 458/2011
Jednací číslo: 129 ICm 458/2011-13 KSPL 29 INS 8689/2010 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., ve věci žalobce: FS International spol. s r.o., IČ 44014431, se sídlem V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Karlem Somolem, advokátem, Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, proti žalované: JUDr. Stanislava Vohradská, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice, insolvenční správce dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČ 11369132, Na Okrouhlici 1096/II, 337 01 Rokycany, o určení pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ve výši 727.962,96 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 29 INS 8689/2010 je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobkyně se svou žalobou domáhala určení, že přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení žalobkyní vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 29 INS 8689/2010 je po právu. -pokračování-2 KSPL 29 INS 8689/2010

Soud doručil žalované žalobu a výzvu, aby se ve lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy vz. 087 k žalobě ze dne 23.2.2011 vyjádřila. Zároveň jí soud poučil, co má vyjádření obsahovat včetně poučení, že pokud nemůže podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinna před uplynutím stanovené lhůty soudu sdělit, jaký vážný důvod jí v tom brání. Dále byla poučena, že pokud bez vážného důvodu se ve věci samé včas písemně nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává a soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Žalovaná obdržela výzvu k vyjádření dne 4.3.2011 a žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagovala.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2, písm. a), nebo nebylo-li také výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určil lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou. Podle odst. 5 tohoto ustanovení jestli-že se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b, odst. 5).

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že žalovaná obdržela žalobu a výzvu k vyjádření se k žalobě ve smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř., na výzvu ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagovala. Soud má proto za to, že nárok, který je proti žalované žalobou uplatňován, žalovaná uznává, a v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 a § 153a, odst. 3 o.s.ř. vydal rozsudek pro uznání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 větu prvou IZ.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být -pokračování-3 KSPL 29 INS 8689/2010

prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 18.4.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D. , v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová