129 ICm 4290/2017
Číslo jednací: 129 ICm 4290/2017-27 KSPL 29 INS 9190/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v právní věci žalobce: Daniel Zápotočný, IČ: 62874993, r. č. 770110/4345, bytem Seifertova 2492/9, 586 01 Jihlava, zastoupen JUDr. Janem Havlíčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 110/64, 586 01 Jihlava, proti žalovanému: JUDr. Ing. Petr Štillip, IČ: 49780328, se sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, insolvenční správce dlužníka: Jaroslav Polák, IČ: 45419001, r. č. 550615/0298, bytem Hamry 69, 340 22 Hamry, a dlužnice: Jitka Poláková, r. č. 556217/1813, bytem Hamry 69, 340 22 Hamry, zastoupen Mgr. et Mgr. Milanem Dočkalem, advokátem se sídlem Lukavická 2019/16, 301 00 Plzeň, o žalobě o určení pravosti a výše dílčích pohledávek č. 1 a č. 2,

takto :

I. Určuje se, že dílčí žalobcova pohledávka č. 1 za dlužníkem Jaroslavem Polákem ve výši 572.237,36 Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 29 INS 9190/2017 po právu.

II. Určuje se, že část dílčí žalobcovy pohledávky č. 2 za dlužníkem Jaroslavem Polákem byla co do výše 135.400,--Kč přihlášena do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 29 INS 9190/2017 po právu.

III. Žaloba se v části, v níž se žalobce domáhal určení, že jeho část dílčí pohledávky č. 2 za dlužníkem Jaroslavem Polákem byla co do výše 117.208,89 Kč přihlášena do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 29 INS 9190/2017 po právu, se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová. isir.justi ce.cz

Odůvodnění : V insolvenční věci dlužníka Jaroslava Poláka a dlužnice Jitky Polákové vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 29 INS 9190/2017 přihlásil žalobce jako nevykonatelnou pohledávku P-10 sestávající se z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 572.237,36 Kč z titulu jistiny a zákonného úroku z prodlení a č. 2 ve výši 252.608,89 Kč z titulu smluvních pokut, obé vzniklé na základě Dohody o rozhodčím řízení a uznání dluhu č. 1001/13 ze dne 9. 4. 2014 (dále jen Dohoda ). Insolvenční správce (žalovaný) popřel při přezkumném jednání část dílčí pohledávky č. 1 co do výše (do částky 103 401,82 Kč představující příslušenství, neboť smluvní úrok byl zahrnutý již do jistiny v uznání dluhu) a celou dílčí pohledávku č. 2 co do pravosti, neboť výše sjednaných smluvních pokut je v rozporu s dobrými mravy. Žalobce se podanou incidenční žalobou domáhal určení, že obě pohledávky byly do předmětného insolvenčního řízení přihlášeny po právu.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout s odůvodněním, že dlužník uzavřel se žalobcem dne 25. 1. 2013 smlouvu o úvěru, kterou byla dlužníku poskytnuta částka ve výši 300.000,--Kč a vzhledem k tomu, že dlužník svůj závazek neplatil řádně a včas, dohodl se dlužník s žalobcem na novaci předmětného závazku s tím, že společně uzavřeli Dohodu. Tento závazek byl zcela zjevně sjednán mezi fyzickými osobami, a proto je nepochybné, že by mohly plynout úroky z dalšího příslušenství, je nutné posoudit i tuto Dohodu co do důvodu a výše. De facto tak uznáním dluhu ve vztahu k dílčí pohledávce č. 1 mělo dojít ke kapitalizaci dřívějšího příslušenství z původní kontrakce, ze kterého v současné době žalobce požaduje příslušenství další, a to vůči spotřebiteli. V případě dílčí pohledávky č. 2 šlo o kumulaci dvou smluvních pokut-a to 1) ve výši 0,1% denně z částky 400.000,--Kč za každý den prodlení (dále jen smluvní pokuta č. 1 ) ve výši 135.400,--Kč a 2) ve výši 25% z jistiny pro případ prodlení delší jak 30 dní s řádným a včasným splácením (dále jen smluvní pokuta č. 2 ) ve výši 117.208,89 Kč-za de facto porušení téže právní povinnosti, a s ohledem na tuto skutečnost je nutné posuzovat mravnost sjednané smluvní pokuty vždy ke konkrétním okolnostem případu, přičemž je zcela nepochybné, že již v Dohodě byla původně poskytnutá jistina ve výši 300.000,--Kč navýšena na 480.000,--Kč, a tento závazek je zajištěn dalšími sankčními mechanismy, přičemž minimálně se výše sjednané smluvní pokuty v absolutní výši 25 procent po 30 denním delikventním porušení smluvní povinnosti jeví jako nemravné ujednání ve vztahu k tomu, že vedle této pokuty plyne za identické delikventní jednání smluvní pokuta ve výši 0,1 procent denně z předmětné částky. Namítal dále, že charakter smluvní dokumentace se nejeví jako dokumentace vyhotovená pro jednotlivý případ a je na místě posoudit, zda se věřitel v rámci poskytování úvěru případně nedopouští neoprávněného podnikání.

Usnesením č. j.-17 ze dne 30. 11. 2017 vyzval soud účastníky, by se vyjádřili ve stanovené lhůtě, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Vzhledem k tomu, že se účastníci ve stanovené době nevyjádřili, resp. vyjádřili v tom směru, že s uvedeným postupem souhlasí, insolvenční soud rozhodl bez nařízení jednání.

Mezi dlužníkem (v postavení dlužníka) a žalobcem (jako věřitelem) byla uzavřena Dohoda o rozhodčím řízení a uznání dluhu č. 1001/13 dne 9. 4. 2014, z níž vyplývá, že dlužník uznává co do důvodu a výše svůj dluh za věřitelem v celkové výši 480.000 Kč z titulu dlužné částky ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. 1. 2013 s tím, že se dlužník zavazuje vrátit tuto částku v pravidelných měsíčních splátkách po 10.000 Kč měsíčně s tím, že první splátka je splatná

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová. s úhradou kterékoliv splátky, nebo její části o více jak 5 dní, ztrácí tím výhodu splátek a splatným se stává celý dluh (čl. I. Dohody) a poruší-li dlužník bez ohledu na zavinění svoji povinnost splácet řádně a včas splátky, zavazuje se platit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky 400.000,--Kč za každý i jen započatý den prodlení a dále pak pro případ prodlení delší jak 30 dní s řádným a včasným splácením zaplatit věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25% z jistiny (čl. II. Dohody) d tím, že plnění dlužníka se započítává nejdříve na smluvní pokuty, následně na dlužné příslušenství a nakonec na jistinu pohledávky.

Z obsahu přihláškového spisu-konkrétně pak z přihlášky pohledávky-vyplynulo, že v případě dílčí pohledávky č. 1 dlužník uhradil první splátku ve výši 10.000,--Kč až po 5 dnech po prvním termínu splátky (5. 9. 2014), a tato úhrada byla částečně započtena na smluvní pokutu v částce 2.000,--Kč a na zákonný úrok z prodlení v částce 529,32 Kč. Druhou splátku dlužník uhradil dne 13. 10. 2014 a byl 13 dní v prodlení, čímž ke dni 6. 10. 2014 ztratil výhodu splátek a splatným se stal celý dluh. Druhá splátka byla částečně započtena na smluvní pokutu ve výši 5.200,--Kč a na zákonný úrok z prodlení v částce 1.106,22 Kč, čímž dlužník uhradil na jistinu celkem 11.164,46 Kč, k úhradě zbývá 468.835,53 Kč; zákonný úrok z prodlení z této částky od 14. 10. 2014 do 9. 7. 2017 činí 103.401,82 Kč. V případě dílčí pohledávky č. 2 dlužník vyúčtoval smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky 400.000,--Kč od 14. 10. 2014 do 9. 7. 2017, která byla v průběhu této doby uhrazena v celkové výši 265.000,--Kč, a dále pak vyúčtoval smluvní pokutu ve výši 25% z částky 468.835,54 Kč, tj. v částce 117.208,89 Kč.

Pokud jde o posouzení existence dílčí pohledávky č. 1, pak soud uvádí, že tvrzení žalovaného o tom, že by dlužník uzavřel se žalobcem smlouvu o úvěru dne 25. 1. 2013, na základě které byla dlužníku poskytnuta částka ve výši 300.000,--Kč, nebyla žádným způsobem prokázána. Z obsahu spisu ani z obsahu vyjádření žalovaného nevyplývá, že by uvedená smlouva byla (měla být) předložena k důkazu, a proto soud neshledal, že by šlo v případě Dohody o novaci závazku vyplývajícího z předmětné smlouvy o úvěru. Žalovaný tak neprokázal, že by uznáním dluhu ve vztahu k dílčí pohledávce č. 1 mělo dojít ke kapitalizaci dřívějšího příslušenství z původní kontrakce, ze kterého v současné době žalobce požaduje příslušenství další, neboť v Dohodě žádný úrok sjednán nebyl. Žalobce v přihlášce pohledávky uplatnil zákonný úrok, který je uplatněn až ode dne 14. 10. 2014, tj. po uznání dluhu dlužníkem. Protože žalovaný nevyvrátil skutečnosti, jež vyplývají z předložené Dohody, soud proto výrokem I. určil, že celá dílčí žalobcova pohledávka č. 1 byla přihlášena po právu.

V případě smluvní pokuty č. 1 dílčí pohledávky č. 2 ve výši 0,1% z částky 400.000,--Kč za každý i jeden započatý den prodlení má soud za to, že takto sjednaná výše není v rozporu s dobrými mravy, je tedy přiměřená a smluvní pokuta tak plní svůj účel (viz rozsudek NS ČR ze dne 30. 11. 2014, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, resp. rozsudek NSČR ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 33 Odo 438/2015, podle nichž sjednaná smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení je s ohledem ke všem okolnostem případu přiměřená a ujednání o smluvní pokutě proto není neplatné podle § 39 obč. zák. pro rozpor s dobrými mravy). Soud proto rozhodl, že část dílčí pohledávky č. 2 ve výši 135.400,--Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 29 INS 9190/2017 po právu (výrok II).

Naopak soud neshledal, že by sjednaný závazek v podobě smluvní pokuty č. 2 byl mravný. Pro tento názor svědčí jednak výše této sjednané smluvní pokuty odpovídající 25% dlužné částky, a to ve vztahu k velmi krátké době 30 dnů po delikventním porušení smluvní povinnosti hradit své závazky, a dále pak i (vedle smluvní pokuty č. 2) existence sjednané smluvní pokuty č. 1. Vzhledem ke všem popsaným okolnostem projednávaného případu pak soud zamítl

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová. (výrok III.).

Pro úplnost soud uvádí, že irelevantním vzhledem k projednávané věci shledal námitku žalovaného, že vzhledem k charakteru předložené smluvní dokumentace může jít ze strany žalobce o dopouštění se neoprávněného podnikání.

Výrok o náhradě nákladů řízení při zohlednění skutečnosti, že žalobce byl v převážné části sporu úspěšný, je odůvodněn ustanovením věty první § 202 odst. 1 IZ, podle níž ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, a proto soud rozhodl výrokem IV. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, ve dvojím vyhotovení.

V Plzni dne 5. března 2018

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová.