129 ICm 4264/2017
Číslo jednací: 129 ICm 4264/2017-12 KSPL 29 INS 17893/2017-C1-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v právní věci žalobce: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, IČ: 72080043, se sídlem Hálkova 2790/14, 301 00 Plzeň proti žalovanému: Josef Lucák, IČO 67096531, r. č. 770605/2156, bytem Zahradní 327, 334 52 Merklín, o žalobě o určení pravosti a výše dílčích pohledávek č. 1 a č. 2,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za žalovaným přihlášená pohledávkou č. P-7 v upřesněné výši 22.980,--Kč byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 29 INS 17893/2017 po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se domáhal rozhodnutí, aby soud určil, že jím přihlášená pohledávka P-7 (jejíž výše původní výše 25.050,--Kč byla následně upřesněna na částku 22.980,--Kč) byla do insolvenčního řízení přihlášena po právu. Pohledávka vznikla z titulu existence platebního výměru č.j. 1913783/16/2311-50523-403346 a č.j. 1913474/16/2311-50523-403346.

Žalovaný popřel na přezkumném jednání nevykonatelnou pohledávku žalobce co do částky 6.434,--Kč, kterou mu měl finanční úřad vyplatit jako vratku, částka však byla započítána vůči předchozímu dluhu. Ve zbytku, tj. v částce 18.616,--Kč pohledávku žalobce uznal. Žalovaný se k podané žalobě na výzvu soudu nevyjádřil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová. isir.justi ce.cz vyjádřili ve stanovené lhůtě, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci soudem rozhodnuto bez nařízení jednání. Vzhledem k tomu, že se účastníci ve stanovené době nevyjádřili, resp. vyjádřili v tom směru, že s uvedeným postupem souhlasí, insolvenční soud rozhodl bez nařízení jednání.

Soud při včasně podané žalobě pak z obsahu přihláškového spisu P-7 zjistil, že žalobce přihlásil pohledávky vůči dlužníku sestávající se z žalobcových platebních výměrů č. j. 1913783/16/2311-50523-403346 ze dne 15. 11. 2016 týkající se daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 ve výši 14.310,--Kč a č. j. 1913474/16/2311-50523-403346 ze dne 15. 11. 2016 týkající se daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 ve výši 8.670,--Kč; celkově byla přihlášena částka 25.050,--Kč. Na základě doplněného podání ze dne 15. 11. 2016 upravil výši přihlášené pohledávky dle § 192 odst. 4 IZ na částku 22.980,--Kč, neboť původní výše byla v souladu s ust. § 175 IZ určena na základě odhadu.

Z obsahu insolvenčního spisu pak bylo z protokolu z přezkumného jednání ze dne 23. 11. 2016 (dokument B-4) zjištěno, že nevykonatelnou pohledávku P-7 insolvenční správce nepopřel, byla však popřena dlužníkem co do pravosti a co do výše v částce 6.434,--Kč, neboť tuto částku měl žalovaný vyplatit jako vratku, částka však byla započítána vůči předchozímu dluhu.

Usnesením ze dne 3. 10. 2016, č. j. KSPL 29 INS 17893/2016-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka a dlužníku povoleno oddlužení.

Usnesením ze dne 11. 8. 2018, č. j. KSPL 29 INS 17893/2016-B-31 bylo dlužníku schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z provedeného dokazování vyplynulo, že žalobcem přihlášená pohledávka ve výši 22.980,--Kč (původně ve výši 25.050,--Kč) vznikla na základě shora označených platebních výměrů. Tvrzení žalovaného o zániku části těchto pohledávek žalobce nebylo v řízení žádným způsobem prokázáno, žalovaný nenabídl žádné důkazy na podporu svých tvrzení, a proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Žalobce byl ve sporu úspěšný, příslušelo by mu právo na náhradu nákladů řízení dle § 7 IZ ve spojení s § 142 o.s.ř., avšak vzhledem k tomu, že mu žádné náklady řízení nevznikly, rozhodl soud tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, ve dvojím vyhotovení.

V Plzni dne 5. března 2018

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová.