129 ICm 4171/2015
Číslo jednací: 129 ICm 4171/2015-27 (KSPL 29 INS 13826/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. ve věci žalobkyně: Bc. Jiřina Ra anonymizovano , narozená 5. února 1964, bytem Mírová 817, 441 01 Podbořany, proti žalovanému: JUDr. Ing. Petr Štillip, IČO 49780328, se sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, insolvenční správce dlužnice: Ireny anonymizovano , anonymizovano , bytem 17. listopadu 247, 344 01 Domažlice, o určení popřené vykonatelní pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobkyně má za dlužnicí Irenou anonymizovano , anonymizovano , pohledávku ve výši 364.305,-Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou dne 4. listopadu 2015 domáhala určení, že pohledávka za dlužnicí Irenou anonymizovano , přihlášená v insolvenčním řízení vedeném zdejším soudem v Plzni pod spisovou zn. KSPL 29 INS 13826/2015, je v dlužníkem popřené výši 364.305 Kč přihlášena po právu.

Z obsahu insolvenčního spisu insolvenční soud zjistil níže uvedené skutečnosti: -usnesením insolvenčního soudu ze dne 11. srpna 2015, č.j. KSPL 29 INS 13826/2015-A-11 byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo mu povoleno oddlužení, -na přezkumném jednání konaném dne 7. října 2015 byla mimo jiné přezkoumána pohledávka věřitele č. 17-Bc. Jiřiny Ra anonymizovano (žalobkyně)

1 isir.justi ce.cz ve výši 364.305 Kč dlužníkem popřená jako nevykonatelná a nezajištěná; žalobkyně se přezkumného jednání neúčastnila, -usnesením ze dne 12. října 2015, č.j. KSPL 29 INS 13826/2015-B-4, které nabylo právní moci dne 29. ledna 2016, bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, -žalobkyně byla náležitým způsobem poučena insolvenčním správcem vyrozuměním o popření pohledávky ze dne 12. října 2015 (viz vyrozumění o popření pohledávky zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod dokumentem P -21-2 spisu); dle dodejky bylo vyrozumění žalobkyní převzato 21. října 2015.

Z přihláškového spisu soud zjistil, že žalobkyně přihlásila pod pořadovým číslem P-21 pohledávku, jež sestávala z dílčí pohledávky č. 1. ve výši 76.556 Kč z titulu neuhrazeného nájemného s příslušenstvím ve výši 364.305 Kč z titulu poplatku z prodlení, dílčí pohledávky č. 2 ve výši 25.390 Kč z titulu náhrady nákladů řízení a dílčí pohledávky č. 3 ve výši 4.780 Kč z titulu neuhrazených nákladů exekuce. Všechny dílčí pohledávky žalobkyně přihlásila jako nezajištěné a vykonatelné, a to s odkazem na rozhodnutí Okresního soudu v Lounech, který vydal dne 24. října 2012 platební rozkaz, č.j. 24 C 686/2011-20. Z tohoto rozhodnutí, které žalobkyně předložila soudu jako přílohu přihlášené pohledávky, vyplynulo, že dílčí pohledávka č. 1 je vykonatelná pouze do částky 76.556 Kč, tedy co do jistiny, nikoliv v částce 364.305 Kč přihlášené jako příslušenství pohledávky. Popřená část dílčí pohledávky č. 1 byla z tohoto důvodu přezkoumána jako nevykonatelná.

Podle § 410 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Dle § 410 odst. 2 IZ má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Insolvenční soud je toho názoru, že žalobkyně jako věřitelka nezajištěné nevykonatelné pohledávky, která byla na přezkumném jednání popřená dlužníkem, měla svou žalobu podat pouze proti dlužnici, a to s odkazem na ustanovení § 410 odst. 1 IZ, neboť v mezích tohoto ustanovení jsou popření dlužníka přiznány stejné jako popření insolvenčního správce, a je tak dáno právo dlužníku aktivně ovlivnit, jaké nezajištěné pohledávky a v jaké výši budou v rámci oddlužení zjištěny, resp. uspokojovány.

Tyto závěry vyplývají z již ustálené soudní praxe, která dovodila, že insolvenční správce a dlužník mají při popření (nevykonatelné) pohledávky v

2 incidenčním řízení postavení nerozlučných společníků dané specifiky insolvenčního zákona. To mimo jiné znamená, že chce-li být věřitel s incidenční žalobou úspěšný, musí jeho žaloba na určení (nevykonatelné) pohledávky směřovat vůči oběma popírajícím, popřeli-li tutéž pohledávku. Pro nerozlučné společenství účastníků pak platí, že neúčastní-li se řízení jako účastníci (na straně žalobkyně nebo žalovaného) všichni, kdo jimi musí (mají) být jako nerozluční společníci, je tím dán nedostatek věcné legitimace, a soud žalobu z tohoto důvodu bez dalšího zamítne. Tyto závěry vyplývají např. z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, č.j. 22 ICm 471/2010-24, KSOS 22 INS 54/2010, případně z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. 44 ICm 3936/2014-27, KSPA 44 INS 12521/2014, či rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 38 ICm 289/2012-9, KSPH 38 INS 13998/2011.

Soud uzavírá, že žalobkyně žádnou další žalobu týkající se předmětné pohledávky vůči dlužnici nepodala. Žalobkyně byla řádně poučena o tom, vůči komu má být žaloba na určení předmětné pohledávky byla podána, avšak neučinila tak, a proto insolvenční soud podanou žalobu pro nedostatek pasivní věcné legitimace zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 7 IZ ve spojení s § 142 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalovaný, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 18. května 2016

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost: Ludmila Urbanová

3