129 ICm 3309/2011
Číslo jednací: 129 ICm 3309/2011- KSPL 29 INS 14892/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Oberbank Leasing spol. s r.o, IČ: 27091325, nám. I.P.Pavlova 1789/5, Praha 2, zast. JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem v Praze, Botičská 4, proti žalovaným: 1) FRANZ EDER Tachov a.s, IČ: 45357161, se sídlem Tachov, U Ctiboře 1698, zast. Mgr. Janou Payne, advokátkou se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 8, 2) Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové, insolvenční správkyně Franz Eder Tachov, a.s, zast. Mgr. Janem Baladou, advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská 10, o určení pravosti popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že pohledávka č. 3 přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 29 INS 14892/2010 na majetek dlužníka FRANZ EDER Tachov a.s, IČ: 45357161, Tachov, U Ctiboře 1698, ve výši 49.142.361,55,-Kč jako podmíněná nezajištěná pohledávka je po právu a ve správné výši.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 12.12.2011 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. KSPL 29 INS 14892/2010

Soud doručil žalovaným žalobu a výzvu, aby se ve lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy vz. 087 k žalobě vyjádřili. Zároveň je soud poučil, co má vyjádření obsahovat včetně poučení, že pokud nemůže podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, jsou povinni před uplynutím stanovené lhůty soudu sdělit, jaký vážný důvod v tom brání. Dále byli poučeni, že pokud bez vážného důvodu se ve věci samé včas písemně nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jim v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti nim žalobou uplatňován, uznávají a soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Žalovaný č.1 , resp. jeho zástupkyně Mgr. Jana Payne obdržela výzvu k vyjádření dne 29.12.2011 a žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagovala. Žalovaná č. 2 se vyjádřila v tom smyslu, že žalobní nárok zcela uznává a navrhuje rozsudek pro uznání.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2, písm. a), nebo nebylo-li také výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určil lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou. Podle odst. 5 tohoto ustanovení jestli-že se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b, odst. 5).

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že žalovaní obdrželi žalobu a výzvu k vyjádření se k žalobě ve smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř., prvá žalovaná na výzvu ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagovala, druhá žalovaná sama rozsudek pro uznání navrhla. Soud má proto za to, že nárok, který je proti žalovaným žalobou uplatňován, žalovaní uznávají, a v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 a § 153a, odst. 3 o.s.ř. vydal rozsudek pro uznání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona. Soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. KSPL 29 INS 14892/2010

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 21.02.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Jitka Nedvídková