129 ICm 3203/2012
Jednací číslo: 129 ICm 3203/2012-8 (KSPL 29 INS 15471/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, IČ 72080043, Západní 19/1800, 360 01, Karlovy Vary proti žalovanému: JUDr. Daniel Kaplan LL.M., IČ 71468382, rč: 780903/0350, nar. 03.09.1978, Krále Jiřího 15, 360 01, Karlovy Vary, IS dlužníka: AC Start Karlovy Vary, IČ 18226248, Západní 1781/69, 360 01, Karlovy Vary v řízení o Žalobě na určení popřené nevykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem AC Start Karlovy Vary, IČ 18226248, se sídlem Západní 69, Karlovy Vary, v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 15471/2011 pohledávku uplatněnou z titulu nezaplacené daně a penále za poručení rozpočtové kázně ve výši 5.075.308,--Kč, na základě výkazů nedoplatků č. jed. 230599/12/12898040340 a č. jed. 230608/12/12898040340, a tato se zjišťuje co do důvodu i výše.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se svou žalobou ze dne 01.11.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce podal přihlášku do insolvenčního řízení úpadce v řádném termínu a pohledávky v rozpisu č. 47-50 doložil listinami, osvědčující jejich platnost a vykonatelnost. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedoplatky splatné a vykonatelné dle zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád ve znění pozdějších předpisů, byly tyto pohledávky doloženy výkazy nedoplatků. Jednalo se o přílohy č. 23-26. Při přezkumném jednání dne

03.10.2012, jehož se za věřitele zúčastnil Peter Surňák, byla pohledávka Finančního úřadu v Karlových Varech ve výši 5.075.308,--Kč popřena insolvenčním správcem co do důvodu a výše s odůvodněním, že ze strany dlužníka nedošlo k porušení podmínky uvedené v bodu 2 podmínek pro přidělení dotace a insolvenční správce má za to, že tzv. přípravné práce byly součástí investičního záměru a tedy součástí dotované akce. Cena přípravných prací ve výši 2.537.654,--Kč byla tedy dle insolvenčního správce součástí dotované akce, a proto bylo dle insolvenčního správce účtováno nesprávně též penále. S tímto stanoviskem se žalobce neztotožňuje. Veškeré pohledávky označené v přihlášce jako vykonatelné byly zároveň doloženy vykonatelnými exekučními tituly ve smyslu § 274 odst. 1 písm. f) o.s.ř. ve vazbě na § 176 odst. 1 písm. a) daňového řádu v platném znění. Všechny zmíněné výkazy nedoplatků jsou na předepsaných formulářích, které neobsahují žádné nepřesnosti a mají všechny náležitosti podle daňového řádu, a jsou řádně označeny doložkou vykonatelnosti.

Dne 14.11.2012 vydal Krajský soud v Plzni usnesení-6, kterým žalovanému uložil, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě. Současně byl žalovaný upozorněn na skutečnost, že pokud se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Byl upozorněn na to, že v takovém případě soud rozhodne rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. Toto usnesení společně s žalobou obdržel žalovaný insolvenční správce do datové schránky dne 14.11.2012. K žalobě se nevyjádřil.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b, odst. 5).

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír, a věci uvedených v § 118b a v § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2, písm. a), nebo nebylo-li také výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podaní vyjádření soud určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou. Podle odst. 5 tohoto ustanovení, jestli že se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku musí být poučen.

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že žalovaný obdržel žalobu a výzvu k vyjádření se k žalobě ve smyslu § 114b odst. 2 písm. a) o.s.ř., žalovaný na výzvu ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagoval. Soud má proto za to, že nárok, který je proti žalovanému žalobou uplatňován, žalovaný zcela uznává.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o § 202 odst. 1 IZ. Soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem pouze vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a

skutečnosti nebo důkazy, jímž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 22.01.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudce