129 ICm 2503/2014
Jednací číslo: 129 ICm 2503/2014-53 KSPL 29INS 4884/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Vladimírou Duškovou ve věci žalobců: a) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Děpoltovice 48, 362 25, Nová Role, zast.: Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem, se sídlem Bělehradská 1094/4, 360 01, Karlovy Vary, b) Jarmila anonymizovano , anonymizovano , Děpoltovice 48, 362 25, Nová Role, zast.: Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem, se sídlem Bělehradská 1094/4, 360 01, Karlovy Vary proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1-Nové Město, zast.: JUDr. Ervínem Perthenem, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03, Hradec Králové, žaloba o určení neexistence pohledávky

takto:

I. Určuje se, že část pohledávky č. 1 žalované věřitelky č. 1, společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00 za Miroslavem anonymizovano , anonymizovano a Jarmilou anonymizovano , nar. 13.5.1955, oba bytem Děpoltovice, Děpoltovice 48, PSČ 362 25, vzniklá jako nezaplacené a zesplatněné splátky, zákonný úrok z prodlení a náklady rozhodčího řízení dle smlouvy o revolvingové m úvěru č. 9100538089, ve výši 93.197,-Kč je po právu.

II. Určuje se, že zbývající část pohledávky č. 1 žalované věřitelky č. 1, společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, se sídle m Praha 1, Klime ntská 1216/46, PSČ 110 00 za Miroslavem anonymizovano , anonymizovano a Jarmilou anonymizovano , nar. 13.5.1955, oba byte m Děpoltovice, Děpoltovice 48, PSČ 362 25, vzniklá jako nezaplacené a zesplatněné splátky, zákonný úrok z prodlení a náklady rozhodčího řízení dle smlouvy o revolvingové m úvěru č. 9100538089, ve výši 38.795,-Kč není po právu.

III. Určuje se, že pohledávka č. 2, žalované věřitelky č. 1, společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, KSPL 29INS 4884/2014

PSČ 110 00 za Miroslavem anonymizovano , anonymizovano a Jarmilou anonymizovano , nar. 13.5.1955, oba bytem Děpoltovice, Děpoltovice 48, PSČ 362 25, vzniklá jako ne zaplacená s mluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100538089, není ve výši 41.917,-Kč po právu.

I. Určuje se, že pohledávka č. 3, žalované věřitelky č. 1, společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00 za Miroslavem anonymizovano , anonymizovano a Jarmilou anonymizovano , nar. 13.5.1955, oba bytem Děpoltovice, Děpoltovice 48, PSČ 362 25, vzniklá jako nezaplacené smluvní pokuty dle smlouvy o revolvingové m úvěru č. 9100538089, není ve výši 44.507,-Kč po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení ve výši 17.132,67 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám Mgr. Pavla Grüne ra, advokáta z Karlových Varů.

Od ůvo d ně n í:

Žalobci se domáhali určení, že pohledávky žalovaného nejsou v insolvenčním řízení po právu. Pokud jde o pohledávku č. 1, byla odůvodněna jako nezaplacená, zesplatněné splátky dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100538089 ve výši 156.992,-Kč s přísl., tj. zákonný úrok z prodlení a náklady rozhodčího řízení. Dále pohledávka č. 2 jako nedoplatek na smluvních pokutách z titulu úvěrové smlouvy ve výši 40.437,-Kč a pohledávka č. 3 jako nezaplacená smluvní pokuta dle úvěrové smlouvy ve výši 44.507,-Kč. V žalobě vycházeli z toho, že se jedná o nevykonatelné pohledávky. Pokud jde o uplatněné pohledávky z jiných pokut, považují ujednání nepřiměřené okolnostem případu a toto ujednání považovali za neplatné.

Žalovaný se v průběhu řízení vyjádřil k žalobě, uvedl, že se jedná o vykonatelné pohledávky a úroky byly sjednány v přiměřené výši. V průběhu řízení bylo zjištěno ze spisu Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 17 Nc 5216/2014, že předmětný rozhodčí nález je v právní moci, protože přezkumné řízení na návrh žalovaného bylo zastaveno pro nezaplacení poplatku.

V průběhu soudního řízení oba účastníci zvážili své námitky a svá stanoviska a dohodli se tak, že žalobci douznali pohledávku č. 1 žalované společnosti ještě ve výši 68.197,-Kč, tzn., že celkově se zjišťuje pohledávka č. 1 ve výši 93.197,-Kč a u pohledávek č. 2 a č. 3 trvají na svém původním návrhu. Douznání by měli rovněž provést v insolvenčním spise. Žalovaný uvedl, že se v podstatě dohodli a vyřešili tuto věc tak, že mezi stranami bylo dohodnuto, že žalobci uznají část dosud neuhrazené jistiny ve výši 28.064,-Kč a smluvní úrok asi 15,43576% p.a.z 65.000,-Kč za 4 roky v předběžné výši 40.133,-Kč, čemuž odpovídá i učiněné částečné douznání nároku ze strany žalobců. S touto dohodou žalovaný souhlasí.

Vzhledem k tomu, že účastníci učinili v tomto průběhu řízení nesporné své nároky, když částečně byly ještě douznány pohledávky žalovaného žalobci v insolvenčním řízení, soud vydal výše uvedený rozsudek, který je v intencích dohody účastníků. Podle názoru soudu tato dohoda odpovídá okolnostem případu i soudní judikatuře o tom, jak se vyvíjela výše požadovaných úroků v úvěrech. KSPL 29INS 4884/2014

Sporná mezi účastníky zůstala náhrada nákladů řízení žalobců, proto soud k námitce žalovaného přezkoumal tuto výši náhrady nákladů řízení a dospěl k závěru, že žalobci mají v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. nárok na účelně vynaložené náklady spočívající v nákladech za soudní poplatek 5.000,-Kč, dále odměna advokáta dle vyhlášky za jeden úkon 2.500,-Kč, když ve smyslu soudní judikatury při žalobě na určení, je-li to právní vztah nebo právo je či není, je částka 35.000,-Kč jako tarifní hodnota, z níž plyne odměna 2.500,-Kč za úkon. Soud má za to, že účelně vynaložené náklady jsou za 3 úkony, tj. příprava a převzetí věci, podání žaloby, účast u jednání, kde se prakticky i mimosoudně dohodli. Čili za 3 úkony po 2.500,-Kč, 3 režijní paušály po 300,-Kč, dále náhrada za promeškaný čas 600,-Kč a cestovné Karlovy Vary-Plzeň a zpět dle vyhlášky autem 1.027,-Kč + 21% DPH 2.105,67 Kč, celkem tedy 17.132,67 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 11.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vladimíra Dušková, v.r. Ludmila Urbanová samosoudkyně