129 ICm 2483/2012
Jednací číslo: 129 ICm 2483/2012-26 (KSPL 29 INS 8013/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: JUDr. Soňa Ulčová, IČ 16676254, rč: 555604/1678, nar. 04.06.1955, Klatovská 426/286, 321 00, Plzeň, insolvenční správkyně dlužníka Karla Kopči proti žalovanému Roman Barták, rč: 700520/0664, nar. 20.05.1970, Vodárenská 2715, 272 01, Kladno, zast.: JUDr. Jan Bacílek, advokátem se sídlem Kladno, T.G. Masaryka 108, v řízení o žalobě o určení, že vykonatelná pohledávka ve výši Kč 189.433,--je pohledávkou nezajištěnou

t a k t o:

I. Žaloba o určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 189.433,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Karla Kopči, Tyršova 210, Heřmanova Huť, vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 8013/12 jako přihláška č. 1, pohledávka č. 1 věřitel č. 1 je pohledávkou nezajištěnou, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 27.08.2012 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala určení, že ve výroku specifikovaná pohledávka není pohledávkou zajištěnou. Uvedla, že usnesením zdejšího soudu ze dne 12.06.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka Karla Kopči a ona byla ustanovena insolvenčním správcem. Usnesením téhož soudu byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, který bude projednáván jako nepatrný. Žalovaný-věřitel č. 1 přihlásil v insolvenčním řízení vykonatelnou dílčí pohledávku ve výši 491.833,-Kč, jako zajištěnou pohledávku z titulu zástavního práva. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 13.08.2012 byla žalobkyní tako vykonatelná pohledávka žalovaného popřena z části co do pořadí, a to ve výši 189.433,-Kč, neboť existence zástavního práva na nemovitém majetku ve vlastnictví dlužníka není osvědčena. Co do výše byla pohledávka uznána zcela. Insolvenční řízení ve věci Karla Kopči bylo zahájeno 03.04.2012. Současně žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 491.833,-Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 14.12.2005, přičemž ji označil jako zajištěnou majetkem dlužníka, a to na základě zástavní smlouvy ze dne 14.12.2005, když vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí s právními účinky vkladu k datu 14.12.2005. Dle názoru žalobkyně se uzavřená zástavní smlouva vztahuje toliko k pohledávce ve výši 302.400,-Kč bez jakéhokoliv dalšího příslušenství. Tomu odpovídá i zápis v katastru nemovitostí.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Upozornil, že názor žalobkyně je v přímém rozporu se zákonem. V daném případě jde nikoliv o samostatnou pohledávku, ale o příslušenství zajištěné pohledávky-splatný smluvní úrok ve výši 189.433,-Kč.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. K popření pořadí pohledávky došlo na přezkumném jednání, které se konalo dne 13.08.2012 a žaloba byla podána dne 27.08.2012.

Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení za dlužníkem Karlem Kopčou soud zjistil, že žalovaný přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 491.833,-Kč, z čehož 302.400,-Kč je jistina. Zbývající částka, tedy 189.433,-Kč, je pak smluvním úrokem. Jako důvod vzniku pohledávky je uvedena smlouva o půjčce ze dne 14.12.2005. V kolonce další okolnosti je pak uvedeno, že byla uzavřena mezi stranami dohoda o uznání a splnění dluhu se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu, který byl sepsán dne 16.10.2008 jménem JUDr. Račokové, notářky v Kladně. Z důkazů, které předložil při jednání žalovaný vyplynulo, že mezi Romanem Bartákem a manželi Kopčovými byla dne 29.01.2004 uzavřena smlouva o půjčce ve výši 80.000,-Kč. Dlužníci se zavázali zaplatit věřiteli kromě půjčené částky ještě úrok ve výši 2.500,-Kč měsíčně, vždy do 20. dne v měsíci na účet věřitele a to od 20.02.2004. Dále byla mezi shodnými stranami uzavřena 28.01.2005 smlouva o půjčce na 160.000,-Kč s úrokem ve výši 5.000,-Kč měsíčně, počínaje od 20.03.2005. Zástupce žalované strany uvedl, že půjčka, která byla uzavřena dne 14.12.2005 byla tzv. půjčkou konsolidační, která zahrnula jednak obě dvě shora uvedené půjčky a dále ještě půjčku, která byla buď uzavřena formou ústní či v písemné formě, pan Kopča ani pan Barták ji však zjevně nemají. Dále bylo zjištěno, že dne 16.10.2008 byl sepsán u notářky JUDr. Bohumily Račokové v Kladně notářský zápis sp. zn. NZ 585/2008, N 674/2008, jehož obsahem byla dohoda o splácení dluhu a dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti. Z tohoto zápisu vyplývá, že manželé Kopčovi potvrzují jak převzetí všech půjčených peněžních prostředků ve výši 302.400,-Kč, tak i převzetí všech půjčených peněžních prostředků ve výši 247.600,-Kč. Zástupce žalovaného uvedl, že částka 247.600,-Kč není předmětem tohoto sporu. Dále soud provedl důkaz zástavní smlouvou uzavřenou mezi Romanem Bartákem a manželi Kopčovými dne 14.12.2005, ve které zástavci manželé Kopčovi uvedli, že mají ve společném mění manželů nemovitosti na LV 981 pro obec Heřmanova Huť včetně spoluvlastnického podílu, přičemž předmětem zástavy je smlouva o půjčce v celkové výši 302.400,-Kč.

Podle § 195 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena.

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána oprávněně. Z důkazů, které byly provedeny v řízení jednoznačně vyplynulo, že mezi dlužníkem a žalovaným byly uzavřeny smlouvy o půjčce, a to na 80.000,-Kč s příslušenstvím a na 160.000,-Kč s příslušenstvím. Dále byla zřejmě mezi shora uvedenými stranami uzavřena další půjčka, neboť předmětem přihlášky pohledávky byla částka 302.400,-Kč vzniklá konsolidací všech půjček dlužníka a jeho manželky. Dlužník s manželkou pak půjčku ve výši 302.400,-Kč uznali v notářském zápise. Existence mnoha půjček dlužníka a jeho manželky pak jednoznačně vyplývá i z výpisu z katastru nemovitostí. Dne 14.12.2005 pak byla mezi shodnými stranami uzavřena zástavní smlouva, která zajišťovala půjčku manželů Kopčových vůči Romanu Bartákovi ve výši 302.400,-Kč. Soud odkazuje na ustanovení v § 155 odst. 1 občanského zákoníku. Spolu se zajišťovanou pohledávkou je přímo ze zákona zajišťováno její příslušenství. Jsou jím jednak úroky, jednak úroky z prodlení, popř. poplatek z prodlení, náklady spojené s jejím uplatněním. Insolvenční správkyně tedy popřela pohledávku ve výši 189.433,-Kč co do pořadí neoprávněně, neboť i tato částka je pohledávkou zajištěnou z titulu shora uvedené zástavní smlouvy.

O nákladech z řízení bylo rozhodováno podle § 202 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

V Plzni dne 07.01.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně