129 ICm 2316/2014
Jednací číslo: 129 ICm 2316/2014-21 (KSPL 29 INS 16622/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Jarošovou v právní věci žalobce: VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem v Plzni, Malostranská 143/2, IČ 25205625, zastoupeného Mgr. Alenou Královou, advokátkou v Plzni, Šafaříkovy sady 7, proti žalované: Marii anonymizovano , anonymizovano , bytem Nečtiny 194, Manětín, o určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobcova pohledávka č. P-8 ve výši 5.278,-Kč je po právu co do pravosti a výše platná.

II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci k rukám jeho zástupkyně Mgr. Aleny Králové, advokátky v Plzni, Šafaříkovy sady 7, náklady řízení ve výši 12.342,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti své pohledávky č. P-8, přihlášené u zdejšího soudu do insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 29 INS 16622/2013. Jednalo se o pohledávku na cenu vodného a stočného za období od 22.04.2013 do 17.12.2013, vyúčtovanou fakturou č. 1392056348. Žalobce dodával žalované uvedené služby a vystavil citovanou fakturu na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 24392.

Žalovaná namítla, že tuto pohledávku uhradila v rámci následných zálohových plateb, od data vystavení citované faktury do dne přezkumného jednání žalobci uhradila částku KSPL 29INS 16622/2013

6.400,-Kč. K vyjádření přřložila spornou fakturu č. 1392056348 a dále fakturu č. 1492017161.

Žalobce popřel, že by bylo došlo k úhradě citované faktury, veškeré částky uhrazené žalovanou od 18.12.2013 řádně zaúčtoval v zúčtovacím daňovém dokladu k faktuře č. 1492017162 a vzniklý přeplatek žalované vyplatil.

Z přihlášky bylo zjištěno, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil nezajištěnou pohledávku ve výši 5.278,-Kč za dodávku pitné vody v období od 22.04.2013 do 17.12.2013, vyúčtovanou fakturou č. 1392056348. K přihlášce připojil citovanou fakturu i smlouvu o dodávce vody.

Podle insolvenčního rejstříku byl úpadek žalované zjištěn dne 17.12.2013. Při přezkumném jednání dne 19.03.2014 žalovaná popřela žalobcovu pohledávku s tím, že ji uhradila. Správce pohledávku nepopřel.

Ze smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 24392 bylo zjištěno, že ji účastníci uzavřeli dne 16.12.2005 a žalobce byl na jejím základě povinen dodávat žalované do odběrného místa Nečtiny 194,-Kč pitnou vodu a odvádět odpadní vody. Žalovaná se zavázala hradit cenu.

Fakturou č. 1392056348 žalobce žalované vyúčtoval dodávku vody a odvod odpadních vod za období od 22.04.2013 do 17.12.2013, při stanovení celkové účtované ceny 5.278,-Kč zohlednil platby uhrazené předem v celkové výši 11.220,-Kč. Podle rubu faktury se jednalo o zálohy zaplacené na základě vystavených daňových dokladů, a to postupně mezi daty 20.06.2013 a 23.10.2013v částkách 2.410,-Kč, 1.600,-Kč, 2.410,-Kč a 4.800,-Kč.

Fakturou č. 1492017161 ze dne 22.04.2014 žalobce žalované vyúčtoval vodné a stočné za období od 18.12.2013 do 01.01.2014 se zohledněním předem uhrazených plateb v celkové výši 9.600,-Kč. Podle rubu faktury se jednalo o 4 zálohy ve výši 3.200,-Kč, 1.600,-Kč, 1.600,-Kč a 3.200,-Kč, zaplacené ve dnech 18.12.2013, 25.02.2013, 18.03.2013 a 14.04.2013. Po zohlednění těchto záloh žalované vznikl přeplatek ve výši 1.744,-Kč, který jí byl podle obsahu faktury vrácen složenkou.

Po zhodnocení provedených důkazů soud shledal, že nedošlo k úhradě přihlášené pohledávky. Faktura č. 1392056348, která je předmětem sporu, byla vystavena po zohlednění uhrazených záloh v celkové výši 11.220,-Kč, všechny zálohy byly uhrazeny před vystavením této faktury. Faktura č. 1492017161, na kterou žalovaná odkazovala, byla vystavena za období následující po zúčtovacím období faktury č. 1392056348, a také při jejím vystavení byly zohledněny veškeré zálohy uhrazené předem. Tyto zálohy byly hrazeny až po vystavení faktury č. 1392056348, vždy na základě zálohových faktur v období od 18.12.2013 do 16.04.2014, a žádná z těchto záloh nebyla platbou na fakturu č. 1392056348.

Protože přihlášená faktura č. 1392056348 nebyla uhrazena, nepopřela ji žalovaná důvodně. Proto soud žalobě podle ustanovení § 410 a 198 insolvenčního zákona vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že právo na jejich náhradu bylo přiznáno plně úspěšnému žalobci. Náklady na jeho straně zahrnují 3 úkony právní služby po 3.100,-Kč, 3 režijní paušály po 300,-Kč a 21% DPH. KSPL 29INS 16622/2013

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Plzni dne 19.11.2014

Mgr. Miroslava Jarošová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kristýna Vecková