129 ICm 2291/2012
Číslo jednací: 129 ICm 2291/2012-34 KSPL 29 INS 14662/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Město Horní Bříza, IČ: 00257770, se sídlem v Horní Bříze, tř. 1. Máje 12, zast. JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 8, proti žalovanému: Márii anonymizovano , anonymizovano , Kaznějov, Školní 459, v řízení o žalobě na určení popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 233.276,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u KS Plzeň pod sp.zn. KSPL 29 INS 14662/2010 dlužníka Márii anonymizovano , je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 358.593,--Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 29 INS 14662/2010 dlužníka Márii anonymizovano , je po právu.

III. Žalovaná je povinna uhradit žalobci na účet jeho zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 18.189,--Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou podanou k tomuto soudu dne 02.08.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žalobu odůvodnil tak, že přihlásil do insolvenčního řízení žalované pohledávku v celkové výši 674.792,-Kč. Všechny pohledávky souvisely s nájmem žalované v bytě ve vlastnictví žalobce. Žalovaná na přezkumném jednání 129 Icm 2291/2012 29 INS 14662/2010 dne 14.2.2011popřela příslušenství pohledávky č. 1 ve výši 233.276,--Kč a dále příslušenství k pohledávce č. 3 ve výši 358.593,-Kč. O popření pohledávek žalovanou se žalobce dozvěděl ve vyrozumění insolvenčního správce, které obdržel dne 19.7.2012.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila. Při jednání, které se konalo dne 15.1.2013 soudu sdělila, že vlastně ani nevíco a z jakého důvodu popřela, zjevně proto, že se jí to zdálo strašně moc peněz.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť žalobce se o popření pohledávky žalovanou dozvěděl až z vyrozumění insolvenčního správce, které obdržel dne 19.7.2012 a žaloba byla podána dne 2.8.2013.

Z přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za dlužnicí pohledávky v celkové výši 674.792,--Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena v celkové výši 249.710,-Kč, z čehož jistina činila 15. 724,-Kč a poplatek z prodlení 233.986,--Kč. Jako důvod vzniku byl uveden dluh na nájemném přiznaný pravomocným rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever sp.zn. 3C 176/98. V kolonce další skutečnosti pak žalobce uvedl, že dle shora uvedeného vykonatelného rozsudku byla usnesením téhož soudu nařízena exekuce, sp.zn. 3 Nc 1660/2005. Poplatek byl vypočítán z jednotlivých dlužných částek v zákonné výši, a to počínaje dubnem 1995 do zahájení insolvenčního řízení. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 4.957,-Kč a jednalo se o náhradu nákladů řízení přiznanou shodným rozsudkem Okresního soudu plzeň-sever. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 402.475,--Kč, z čehož jistina činila 43.882,--Kč. Pohledávka byla přihlášena z titulu dluhu na nájemném přiznaného rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever sp.zn. 4 C 24/2003, na jehož podkladě byla nařízena exekuce ( 3Nc 1660/2005). Částka 358.593,-Kč byla přihlášena jako příslušenství, a to poplatek z prodlení v zákonné výši z jednotlivých částek od ledna 2001 do začátku insolvenčního řízení. Pohledávka č. 4 byla přihlášena ve výši 17.650,-Kč a jednalo se opět o náklady řízení přiznané pravomocným rozsudkem Okresního soudu Plzeň -sever sp.zn. 4 C 24/2003.

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sevr č.j. 4 C 24/2003-35 ze dne 15.9.2003 bylo přivoleno k výpovědi z nájmu bytu č. 2, I. kategorie o velikosti 1+0 s příslušenstvím v prvním podlaží domu č.p. 487 v Sídlištní ul. v Horní Bříze, kterou dal žalobce Město horní Bříza žalované-Márii anonymizovano dne 5.2.2003. Dále bylo mimo jiné rozhodnuto o povinnosti žalované uhradit žalobci částku 43.882,--Kč s poplatkem 129 Icm 2291/2012 29 INS 14662/2010 z prodlení ve výši 2.5 promile za každý den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 12.,086,-Kč od 6.1.2001 do zaplacení, z částky

14.144,-kč od 6.1.2002 do zaplacení, z částky 17.652,-kč od 6.1.2003 do zaplacení. taktéž bylo rozhodnuto o povinnosti žalované uhradit žalobci náklady řízení ve výši 17.650,--Kč. Rozsudek nabyl právní moci dne 4.11.2003.

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever č.j. 3C 176/98-25 ze dne 9.2.1999 uložil soud žalované povinnost zaplatit žalobci částku 15.724,08,--Kč s poplatkem z prodlení 2.5 promile denně, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc, a to z částky 1.881,-Kč od 6.4.1995 do zaplacení, ze stejné částky od 6.5.1995 do zaplacení, od 6.6.1995 do zaplacení, od 6.7.1995 do zaplacení , z částky 1.995,-Kč od 6.8.1995 do zaplacení, od 6.9.1995 do zaplacení, od 6.10.1995 do zaplacení, od 6.11.1995 do zaplacení, z částky 1.051,68,-Kč od 6.6.1996 do zaplacení. Dále bylo žalované uloženo zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 4.957,-Kč. Rozsudek nabyl právní moci dne 15.4.1999.

Dne 14.3.2005 vydal Okresní soud Plzeň-sever usnesení č.j. 3 Nc 1660/2005-6, kterým ve věci oprávněného (žalobce) proti povinné (žalované) nařídil dle shora uvedených vykonatelných rozsudků k uspokojení pohledávky žalobce ve výši 59.606,-Kč s poplatkem z prodlení ze shora uvedených částek a nákladů řízení ve výši 4.957,--Kč a 17.650,--Kč exekuci na majetek povinné. Proti tomuto usnesení podala žalovaná odvolání, přičemž dne 31.8.2009 Krajský soud v Plzni svým usnesením č.j. 12 Co 418/2009-29 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Z insolvenčního spisu má soud za prokázané, že dne 16.3.2011 bylo žalované povoleno řešení úpadku oddlužením, a to formou splátkového kalendáře.

Z vyhlášky zdejšího soudu sp.zn. KSPL 29 INS 14662/2010 ze dne 2.12.2010 vyplývá, že v uvedený den bylo zahájeno insolvenční řízení žalované.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána zcela po právu. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení žalované své vykonatelné pohledávky ve výši 674.792,-Kč, které řádně doložil dvěma pravomocnými a vykonatelnými rozsudky Okresního soudu Plzeň-sever a rozhodnutím o nařízení exekuce. Žalovaná, jak vyplynulo z jednání, které se konalo dne 15.1.2013, pohledávky částečně popřela co do příslušenství, přičemž jako důvod uvedla jen, že se jedná o moc peněz. Příslušenství k jistinám bylo přisouzeno shora uvedenými rozhodnutími, jednalo se v obou případech o poplatek z prodlení, jehož výši stanoví nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Příslušenství bylo vyčísleno a přihlášeno v zákonem uvedené výši, a to od počátku prodlení s platbami nájemného do 2.12.2010, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení žalované. Popření pohledávek ze strany žalované bylo tedy nedůvodné.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce měl ve věci úspěch a požadoval úhradu nákladů řízení, na což má právo. Částka 18.189.,-Kč zahrnuje odměnu za zastupování advokátem dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve výši 10.000,-Kč, 3x RP po 300,-kč + 21 % DPH + soudní poplatek ve výši 5000,-Kč. 129 Icm 2291/2012 29 INS 14662/2010 Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 15.01.2013

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Viktorie Šeinerová