129 ICm 2277/2014
Jednací číslo: 129 ICm 2277/2014-89 (KSPL 29INS 4884/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Jarošovou v právní věci žalobce Úvěrový servis s.r.o., se sídlem Pravonín 88, IČ 27413861, zastoupeného Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem v Olomouci, Pavelčákova 14, proti žalovaným 1. Miroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Děpoltovice 48, Nová Role, a 2. Jarmile anonymizovano , anonymizovano , bytem Děpoltovice 48, Nová Role, oběma zastoupeným Mgr. Pavlem Grünerem, advokátem v Karlových Varech, Bělehradská 1094/4, o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovanými nezajištěné pohledávky č. P-5-1 v popřené výši Kč 9.000,-, P-5-2 ve výši Kč 56.074,-, P-5-3 ve výši Kč 4.400,-, P-5-4 ve výši Kč 16.093,-, P-5-5 ve výši Kč 700,-, P-5-6 ve výši Kč 13.235,-, P-5-7 ve výši Kč 9.504,-, P-5-8 ve výši Kč 12.112,-, P-5-9 ve výši Kč 950,-a P-5-10 ve výši Kč 2.662,-, P-5-11 ve výši Kč 20.015,-, přihlášené přihláškou č. P-5 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem ve věci žalovaných pod sp.zn. KSPL 29 INS 4884/2014.

II. Žalovaní č. 1 a 2 jsou povinni nahradit žalobci k rukám jejich zástupce Mgr. Stanislava Sochora, advokáta v Olomouci, Pavelčákova 14, náklady řízení ve výši Kč 9.114,-.

Odůvodnění

Žalobce se domáhal určení pravosti svých 11 dílčích pohledávek, přihlášených přihláškou č. P-5 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem ve věci žalovaných pod sp.zn. KSPL 29 INS4884/2014. Všechny dílčí pohledávky pocházely ze smlouvy o půjčce z 15.8.2013, případně z notářského zápisu sp.zn. N 219/2013, NZ 207/2013 ze dne 6.11.2013. Dílčí pohledávka č. 1 z titulu povinnosti vrátit jistinu půjčky ve výši Kč 44.000,-byla popřena KSPL 29INS 4884/2014 do Kč 9.000,-z důvodu zaplacení této částky, k její úhradě však nedošlo. Dílčí pohledávky č. 2 a 3 byly pohledávkami na poplatky podle smlouvy o půjčce, pohledávky č. 4-9 a 11 byly pohledávkami na smluvní pokuty, tyto pohledávky byly popřeny pro výši rozpornou s dobrými mravy. Pohledávka č. 10 vznikla z titulu povinnosti zaplatit náklady na sepis notářského zápisu.

Žalovaní namítli, že nemají k dispozici smlouvu o půjčce z 15.8.2013, neboť jim ji žalobce nikdy nevydal. Veškeré pohledávky s výjimkou jistiny přihlášené pod číslem P-5-1 je nutné posoudit z hlediska práva na ochranu spotřebitele. Poplatky přihlášené jako dílčí pohledávky č. 2 a 3 byly sjednány neplatně pro rozpor s dobrými mravy. Žalovaným byla poskytnuta půjčka ve výši Kč 44.000,-na jeden rok, a pokud by byli povinni zaplatit i uvedené poplatky ve výši Kč 56.074,-a Kč 4.400,-, musely by nad rámec skutečně půjčených finančních prostředků zaplatit 137% z jistiny. Smluvní pokuty byly neplatné už s ohledem na to, že zahrnovaly i sankce za prodlení se zaplacením neplatně sjednaných poplatků. Notářský zápis, v němž první žalovaný uznal závazky vůči žalobci, byl sepsán neplatně, protože jej nepodepsal první žalovaný, ale jeho zástupkyně Veronika Suchá, a to na základě plné moci sepsané ve stejný den jako smlouva o půjčce. V notářském zápise se žalovaný vzdal práv, jejichž povaha či rozsah mu nemohly být v době udělení plné moci vůbec známy.

Žalovaní nesouhlasili s tím, aby soud věc projednal a rozhodl bez jednání podle ust. § 115a o.s.ř., k nařízenému jednání se však bez omluvy nedostavili. Soud tedy věc projednal v jejich nepřítomnosti, ale nemohl je poučit podle ust. § 118a o.s.ř.

Z přihlášky pohledávky bylo zjištěno, že žalobce přihlásil 11 dílčích nevykonatelných pohledávek. Pohledávka č. 1 byla nárokem na vrácení jistiny ve výši Kč 44.000,-. Pohledávkou č. 2 žalobce uplatnil nárok na souhrnný poplatek ve výši Kč 56.074,-podle článku I.4. smlouvy o půjčce. Jednorázový smluvní poplatek za vypracování smlouvy ve výši Kč 4.400,-podle článku I.5. smlouvy o půjčce byl předmětem pohledávky č. 3. Žalobce dále požadoval uhradit smluvní pokuty, a to Kč 16.093,-za období od 1.9.2013 do 6.11.2013 podle článku III.1. (pohledávka č. 4), jednorázovou smluvní pokutu Kč 700,-podle článku II.8. (pohledávka č. 5), nedoplatek jednorázové smluvní pokuty podle článku II.8. ve výši Kč 13.235,-(pohledávka č. 6), smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z nezaplacené jistiny podle článku III.1. za období od 6.12.2013 do 23.3.2014 (pohledávka č. 7), smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z nezaplaceného souhrnného poplatku podle článku III.1. ve výši Kč 12.112,-(pohledávka č. 8), smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z nezaplaceného jednorázového smluvní poplatku na úhradu nákladů spojených s vypracováním a uzavřením smlouvy podle článku III.1. za období od 6.12.2013 do 23.3.2014 ve výši Kč 950,-a smluvní pokutu ve výši Kč 20.015,-podle článku II.10. smlouvy o půjčce. Pohledávka č. 10 byla tvořena náklady na sepis notářského zápisu ve výši Kč 2.662,-. Přílohou přihlášky pohledávek byl notářský zápis s uznáním závazku.

Z protokolu o přezkumném jednání z 4.6.2014 bylo zjištěno, že žalovaní popřeli celou žalobcovu přihlášenou pohledávku P-5, neboť ujednání o úplatě za poskytnutí úvěru samo o sobě způsobilo neplatnost smlouvy o úvěru a z ní vyplývající sankce. Stejný popěrný důvod byl uveden ve vyrozumění o popření ze dne 10.6.2014, které bylo žalobcovu zástupci doručeno dne 17.6.2014.

Z notářského zápisu sp.zn. N 219/2013, NZ 207/2013 ze dne 6.11.2013 bylo zjištěno, že první žalovaný v zastoupení Veronikou Suchou uznal závazek ze smlouvy o půjčce ze dne 15.8.2013, který zahrnoval jistinu ve výši Kč 44.000,-, souhrnný poplatek Kč 56.074,-, KSPL 29INS 4884/2014 jednorázový poplatek za vypracování smlouvy Kč 4.400,-, smluvní pokutu ve výši 20% jistiny a ze souhrnného poplatku Kč 20.015,-, další smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z částky Kč 104.474,-od 1.9.2013 do 6.11.2013 v kapitalizované výši Kč 16.093,-a jednorázovou smluvní pokutu za prodlení Kč 700,-. Na sankce bylo uhrazeno celkem Kč 6.780,-. První žalovaný se dále zavázal zaplatit žalobci náklady na sepis notářského zápisu ve výši Kč 2.662,-. Celkový dluh tedy činil Kč 137.164,-a první žalovaný se jej zavázal uhradit do 5.12.2013. V notářském zápisu byla dohodnuta další smluvní pokuta ve výši 0,2% denně z částky Kč 104.474,-, (tj. z jistiny, souhrnného poplatku a jednorázového poplatku za vypracování smlouvy) od 6.12.2013 do zaplacení a další smluvní pokuty, které neměly význam pro toto řízení.

Žalobce a první žalovaný uzavřeli dne 15.8.2013 smlouvu o půjčce, kterou žalobce poskytl prvnímu žalovanému půjčku Kč 44.000,-a první žalovaný se ji zavázal vrátit ve 36 pravidelných měsíčních splátkách. Ve smlouvě nebyl dohodnut žádný úrok ani úrok z prodlení, ale první žalovaný měl žalobci zaplatit podle článku I.4. smlouvy v souvislosti s půjčkou souhrnný poplatek v celkové výši Kč 56.074,-a podle článku I.5. dále souhrnný poplatek ve výši Kč 4.400,-za vypracování a uzavření smlouvy. Celý dluh tedy podle článku II.1. odpovídal částce Kč 104.474,-. První žalovaný byl podle článku II.5. oprávněn dluh splatit kdykoli předčasně s adekvátním snížením nákladů spojených s poskytnutím půjčky.

V článku II.8. byly dohodnuty smluvní pokuty, a to ve výši 20% z nevrácené částky půjčky a ze souhrnného poplatku pro případ prodlení delšího než pět dnů (pohledávka č. 5). Podle téhož článku byl v případě prodlení kratšího než šest dnů povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu Kč 700,-(pohledávka č. 6). Další smluvní pokuta byla dohodnuta v článku II.10, v němž první žalovaný prohlásil, že nemá žádné jiné závazky z půjček a úvěrů ani z ručení, a pro případ porušení této povinnosti byla dohodnuta smluvní pokuta 20% z částky Kč 104.474,-(pohledávka č. 11). Smluvní pokuty, které byly přihlášeny jako pohledávky č. 4, 7, 8 a 9, byly upraveny v článku III.1. smlouvy. Podle tohoto ustanovení byl první žalovaný povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné, kterou se rozuměla neuhrazená půjčka, souhrnný poplatek či jednorázový poplatek. V článku I.3. dal první žalovaný plnou moc Veronice Suché k uzavření dohody o uznání dluhu podle smlouvy s doložkou přímé vykonatelnosti ve formě notářského zápisu.

Po zhodnocení provedených důkazů a zjištění, že žaloba byla podána včas, soud shledal, že žalobci svědčí právo z platného uznání závazku. V uznání závazku byl řádně specifikován uznávaný dluh včetně všech jeho složek a vyjádřen též úmysl dluh zaplatit v dohodnuté lhůtě. Uznání neobsahovalo vzdání se práv vzniklých v budoucnu. Nárok byl tedy platně uznán podle ust. § 558 obč. zák., a v důsledku uznání dluhu přešlo na žalované důkazní břemeno k vyvrácení fikce existence nároku.

První žalovaný byl při uznání závazku zastoupen zástupkyní na základě plné moci obsažené ve smlouvě o půjčce, ale tato okolnost nebránila platnosti notářského zápisu, ani platnosti uznání dluhu. Žádný právní předpis totiž nenařizuje časový odstup od udělení plné moci do realizace právního úkonu, ani nevylučuje, aby plná moc k uznání případného dluhu byla udělena předem, již při uzavření smlouvy, z níž dluh vznikl. Platnosti uznání nebránila ani ta okolnost, že v době udělení plné moci nebyl první žalovaný v prodlení a nebylo mu známo, kolik budou činit smluvní pokuty podle smlouvy. Ve smlouvě totiž byla obsažena výstižná a zcela konkrétní specifikace všech nároků, které přicházely do úvahy, a stejně určitá specifikace závazků byla obsažena i v uznání dluhu. Kapitalizovaná výše těchto nároků pak KSPL 29INS 4884/2014 byla ovlivněna dobou trvání prodlení prvního žalovaného. Pokud by se první žalovaný ocitl v prodlení, pak by tyto nároky vůbec nevznikly a nebyl by důvod pro uznání závazku.

Žalovaní popřeli dílčí pohledávku č. 1 do výše Kč 9.000,-z důvodu úhrady uvedené částky. K tomuto tvrzení neoznačili žádný důkaz a při neúčasti u jednání nemohli být ani v daném smyslu poučeni podle ust. § 118a o.s.ř. Žalovaní tedy v řízení neprokázali popěrný důvod, a tato dílčí pohledávka byla po právu.

Smlouva o půjčce byla uzavřena platně podle ust. § 657 obč. zák. Ve smlouvě byla specifikována výše půjčky i způsob jejího splácení. Ve smlouvě nebyly dohodnuty úroky ve smyslu ust. § 658 odst. 1 obč. zák., ale souhrnný poplatek. Tento způsob odměny pro věřitele za poskytnutí peněz byl přípustný a dohoda o něm byla uzavřena platně.

Výše souhrnného poplatku nebyla nepřiměřeně vysoká, odpovídala nejen půjčené jistině Kč 44.000,-a době splácení na 36 měsíců, ale i dalším aspektům posuzovaného nároku. Souhrnný poplatek náklady odpovídal zhruba roční sazbě 40%, což nejsou neobvyklé náklady na nebankovní půjčku. Věřiteli při uzavření této smlouvy nebylo poskytnuto vůbec žádné zajištění, takže jeho riziko bylo relativně vysoké. Souhrnný poplatek byl ve smlouvě vyčíslen zcela transparentně a první žalovaný byl s jeho výší srozuměn nejen při uzavření smlouvy, ale též pro účely budoucího uznání závazku.

Také jednorázový poplatek za vypracování smlouvy Kč 4.400,-byl přiměřený okolnostem případu, v obdobné výši je požadován běžně i v bankovním sektoru. Výši obou poplatků soud tedy nehodnotil jako nepřiměřeně vysokou a neshledal žádný důvod pro rozpor s dobrými mravy podle ust. § 39 obč. zák. Zahrnutí těchto poplatků do smlouvy o půjčce nezpůsobilo neplatnost smlouvy jako celku, ani neplatnost navazujících sankcí.

Proti smluvním pokutám žalovaní namítali, že byly dohodnuty neplatně s ohledem na to, že zahrnují v sobě sankci za prodlení se zaplacením neplatně sjednaných poplatků. Vzhledem k tomu, že poplatky byly dohodnuty platně, nemohly mít žádný vliv na platnost ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuty v dohodnuté výši 0,2% denně, která odpovídá 73% ročně, rovněž nebyly nepřiměřeně vysoké. Daná výše je při poskytování tohoto typu půjček obvyklá a je soudy takto i standardně přiznávána. V dané souvislosti nelze přehlédnout, že ve smlouvě nebyl dohodnut úrok ani úrok z prodlení, jedinými sankcemi za prodlení byly právě smluvní pokuty, které měly motivovat prvního žalovaného k včasnému splnění závazku. První žalovaný měl možnost ovlivnit kapitalizovanou výši smluvních pokut včasným zaplacením dluhu. Smluvní pokuty tedy byly dohodnuty platně podle ust. § 544 obč. zák.

Pohledávka č. 10 na náklady na sepis notářského zápisu nebyla popírána, resp. nebyl uveden žádný důvod jejího popření. Soud k ní proto pouze pro úplnost uvádí, že pocházela z platného uznání dluhu notářským zápisem, výše odměny za činnost notáře byla obvyklá a první žalovaný se k její úhradě platně zavázal.

Protože byl dluh řádně a platně uznán, a protože žalovaní nevyvrátili fikci existence závazku, přičemž při neúčasti u jednání nemohli být ani poučeni podle ust. § 118a o.s.ř., soud shledal, že žalobcovy pohledávky jsou po právu a žalobě vyhověl v plném rozsahu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že právo na jejich náhradu bylo přiznáno plně úspěšnému žalobci. Náklady na jeho straně zahrnují soudní KSPL 29INS 4884/2014 poplatek ze žaloby Kč 5.000,-, dva úkony právní služby po Kč 3.100,-, dva režijní paušály po Kč 300,-a 21% DPH, tj. celkem Kč 9.114,-. Žalobce byl zastoupen na základě plné moci pro celé insolvenční řízení, neuděloval svému zástupci plnou moc zvlášť pro incidenční spor, a proto mu nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů za převzetí plné moci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze navrhnout výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 21.12.2015

Mgr. Miroslava Jarošová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Hana Hrdličková